• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy w poszukiwaniu najbardziej zimnolubnych form życia na Ziemi

  11.08.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowy złożony z dwóch pań dzielnie znosi niskie temperatury, by pogłębić naszą wiedzę na temat form życia, jakie mogłoby istnieć na innych planetach Układu Słonecznego. Ich prace stanowią dorobek projektu EUROPLANET RI (Europejska infrastruktura badawcza sieci planetologicznej), dofinansowanego na kwotę 6 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projekt EUROPLANET RI dąży do promowania kultury społeczności poprzez wiele działań sieciujących na rzecz szerszej współpracy w dziedzinie nauk planetarnych.

  Profesor Liane Benning z Uniwersytetu w Leeds i dr Dominique Tobler z Uniwersytetu w Glasgow, Wlk. Brytania, przeprowadzają się na dwa tygodnie (do 20 sierpnia) do stacji Ny-?lesund w norweskim archipelagu arktycznym, gdzie będą badać, w jaki sposób ekstremofile - organizmy dobrze rozwijające się w środowiskach zbyt ekstremalnych dla większości organizmów na naszej planecie - jako pierwsze skolonizowały śnieg i lód na tym obszarze.

  Ich ekspedycja stanowi kluczowy komponent mega projektu AMASE (Ekspedycja arktyczna na Svalbard - odpowiednik Marsa), który wykorzystuje najbardziej ekstremalne środowiska na naszej planecie jako stanowiska testowe technologii, która zostanie wykorzystana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i amerykańską Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) w misjach na Marsa z serii "Poszukiwanie życia".

  "Śnieg i lód lodowcowy jest dobrym odpowiednikiem pokrytego lodem i szronem gruntu na biegunach Marsa i innych ciał lodowych w Układzie Słonecznym, takich jak Europa" - wyjaśnia profesor Benning.

  "Organizmy, które tam żyją ewoluowały, aby rozwijać się przy bardzo małej ilości pożywienia, znacznych wahaniach temperatury, dehydratacji i wysokich poziomach promieniowania UV (ultrafioletowego). Śnieżne algi na przykład wytwarzają karotenoidy, które chronią je przed promieniowaniem UV i powodują, że śnieg nabiera jaskrawoczerwonej barwy" - mówi pani profesor.

  "Pogłębienie wiedzy na temat tego, jak życie może powstawać i rozwijać się na takich obszarach oraz obieranych przez nie strategiach przetrwania dałoby nam większe szanse na odkrycie życia na innych planetach o podobnie ekstremalnych warunkach."

  Wcześniejsze badania nad mikroorganizmami w krio-świecie koncentrowały się na organizmach występujących w bogatym w osady subglacjalnym lodzie lub otworach z roztopionym materiałem na powierzchni. Niemniej nigdy nie przeprowadzono zakrojonych na szeroką skalę badań ewentualnych form życia na powierzchni lodu i śniegu.

  Na potrzeby swoich badań profesor Benning i dr Tobler zgromadzą próbki z pól śnieżnych w pobliżu stacji badawczej Ny-?lesund. Wybiorą się również helikopterem do bardziej odległych stanowisk lodowcowych, aby pobrać więcej próbek. Zespół przefiltruje, zabezpieczy i prześle próbki do badań laboratoryjnych w Wlk. Brytanii

  Naukowcy ocenią również mikroorganizmy na miejscu za pomocą "technik wykrywania życia", aby zbadać geochemię próbek nieorganicznych, skatalogować bioróżnorodność, przeprowadzić analizę DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) mikroorganizmów i ustalić liczbę żywych/martwych komórek.

  "To trochę jak badanie miejsca zbrodni, tylko że w śniegu" - zauważa profesor Benning. "Podobnie jak zespół techników kryminalistycznych bada miejsce zbrodni, musimy się upewnić, że nie wykrywamy zanieczyszczeń, które same mogłyśmy przynieść" - dodaje.

  "Czułość naszych technik również ma kluczowe znaczenie. Jeżeli życie istnieje na innych planetach, to prawdopodobnie w bardzo małych ilościach - zaledwie kilka komórek na dużym obszarze - zatem musimy dysponować bardzo czułym sprzętem, który może wykryć słabe sygnały. Jeśli nie uda się prawidłowo przeprowadzić doświadczeń na Ziemi, to szanse na ich powodzenie w innym miejscu Układu Słonecznego są niewielkie."

  Profesor Benning pisze blog w witrynie EUROPLANET Outreach, która dostarcza fascynujących informacji na temat życia naukowca na stacji Ny-?lesund.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych. Lód lodowcowy – lód o budowie ziarnistej, będącej wynikiem kilku faz przemian pod wpływem nagromadzania się kolejnych warstw śniegu. Świeży śnieg charakteryzuje się niewielką gęstością, aby powstał z niego lód lodowcowy śnieg musi ulec podtopieniu i natychmiastowemu ponownemu zamrożeniu. Wielokrotne topnienie prowadzi do zmiany struktury śniegu z drobnokrystalicznej (płatki śniegu) na "lodową kaszę", zwaną szrenią lub firnem. Kolejne topnienia i zamarzania prowadzą do usunięcia większości powietrza spomiędzy ziaren lodu, w wyniku czego powstaje biały lód firnowy, o znacznie większej gęstości od gęstości śniegu. Pod wpływem ciężaru wytwarzanego przez śnieg, lód i lód firnowy najbardziej spodnia warstwa lodu przekształca się w zbudowany z dużych (kilkucentymetrowych) ziaren lodowych niebieski lód lodowcowy. Ocenia się, że z warstwy śniegu o miąższości 15 m powstaje warstwa lodu o miąższości 1 m. Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Centrum Badań Kosmicznych PAN – instytut badawczy III Wydziału Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18 A w Warszawie. Powołany został decyzją Prezydium PAN 29 września 1976 roku, a działalność rozpoczął 1 kwietnia 1977 roku. W 2010 zatrudniał 180 osób, w tym 13 Profesorów i 15 profesorów nadzwyczajnych różnych specjalności, bardzo często technicznych. Od 1991 roku współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Stygobionty, freatobionty (gr. Stýks=podziemna rzeka + gr. bíos=życie) – organizmy przystosowane do życia w wodach podziemnych (stygal). Ze względu na specyficzne warunki życia (m.in. brak światła) u stygobiontów obserwuje się specyficzne przystosowania (utrudniające życie w innych typach wód), np.: zanik organów wzroku, zanik pigmentu w skórze i powierzchniowych powłokach ciała (ciało na ogół jest białe lub przezroczyste). U zwierząt tych występuje fotofobizm (unikanie światła, zob. fotofoby), zanik periodyczności sezonowej (co można powiązać ze stałą temperaturą wody oraz brakiem wpływu pór roku), spowolnienie procesów metabolicznych, silny rozwój narządów dotyku i narządów ułatwiających orientację przestrzenną w ciemności (np. linia naboczna). Ze względu na pochodzenie stygalu, część stygobiontów pochodzi od form morskich, część od form słodkowodnych (na skutek nasunięcia się lądolodu niektóre hydrobionty mogły przetrwać, przystosowując się do życia w wodach podziemnych). W Polsce stygobionty występują jedynie w górach. Ze względu na okresy, w których stygobionty przystosowały się do środowiska wód podziemnych, wyróżnia się: Tak - niematerialna istota w występująca w powieściach Stephena Kinga: "Desperacja" i "Regulatorzy". Tak jest starożytnym demonem, który został uwięziony w ini przez Dawne Istoty żyjące przed ludźmi. W "Desperacji" przedstawiony jest jako duch opętujący ciała ludzi i zwierząt poprzez bezpośrednie zetknięcie się z nimi. Organizmy te lekko rosną, zyskują nadnaturalną siłę, ale okres ich życia trwa bardzo krótko i ulegają rozkładowi za życia. Poza ich organizmami Tak może żyć tylko krótki czas.

  Hipoteza Gai została wysunięta w 1987 roku przez Jamesa Lovelocka, brytyjskiego pracownika NASA; Zasugerował on, że wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować na naszej planecie optymalne warunki do życia. Ziemia ma zdolność reagowania na zmiany panujących warunków, dostosowuje się do nich tak, by nadal mogło się rozwijać życie. Lovelock nazwał ten system Gaja, od imienia greckiej bogini uosabiającej Matkę Ziemię. Zespół Lennoxa-Gastauta rozwija się między 1-8 miesiącem życia, częściej u chłopców. W sumie stanowi ok. 5-10% przypadków zespołów padaczkowych u dzieci. Podobnie jak zespół Westa należy do grupy padaczek lekoopornych. Objawy zespołu są zróżnicowane. Mogą to być napady atoniczne, z nagłą utratą napięcia mięśni i upadkiem, lub też napady miokloniczne ze skurczem grup mięśniowych. W zespole tym mogą się również zdarzyć miokloniczno-astatyczne objawy będące połączeniem dwóch wspomnianych wcześniej typów. Są one przez to dość niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia dziecka, gdyż towarzyszą im liczne obrażenia ciała w trakcie upadku. Ostatnim rodzajem są nietypowe napady nieświadomości, z dłuższym okresem trwania (>20 sek.), automatyzmami, częściowymi utratami przytomności. Są one charakterystyczne dla tego zespołu. Następstwem tych dochodzących do 100/dzień napadów jest opóźnienie rozwoju i zaburzenia mowy.

  Symulatory życia to gry symulacyjne, w których zadaniem gracza jest kierowanie jedną lub większą ilością form życia. Rozgrywka "obraca się wokół pojedynczych osób i relacji między nimi, ale może też być symulacją całego ekosystemu". Gry z tego gatunku często dzieli się na następujące podgatunki:

  Moda – w potocznym rozumieniu oznacza potrzebę naśladowania innych, aby się identyfikować z nimi, ta psychiczna potrzeba najdobitniej jest widoczna w ubiorze. Moda występuje także w innych dziedzinach życia społecznego. Wiąże się z pojęciem stylu, ale nie jest jego synonimem podobnie jak pojęcie elegancji. Może być modny ubiór, wygląd, sposób zachowania, lecz także styl muzyczny, styl artystyczny, światopogląd czy pewien sposób postępowania, czyli ogólnie rzecz biorąc styl życia, który jest popularny w jakimś czasie w jakimś środowisku. W węższym znaczeniu słowo moda odnosi się do projektowania ubioru. Moda zawsze posiada grupę, która pierwsza inicjuje naśladownictwo czegoś, najczęściej form ubioru. Natomiast styl w modzie jest związany z indywidualnym, przystosowanym do potrzeb psychicznych określonego użytkownika sposobem wyrażania siebie poprzez formę ubioru.

  SOHO (ang. Solar and Heliospheric Observatory) – projekt badawczy współtworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W ramach projektu, 2 grudnia 1995 roku, w stronę Słońca została wystrzelona rakieta, która wyniosła bezzałogową sondę kosmiczną na orbitę okołosłoneczną. Organizmy pionierskie - organizmy żywe, mogące przetrwać w skrajnym środowisku. Żyją w maksymalnych lub minimalnych temperaturach, gdy jest bardzo sucho lub bardzo mokro, na stromych zboczach, nieutrwalonych wydmach itp. Zazwyczaj są to porosty, psammofity, sinice lub mszaki. Rosnąc na wyjątkowo ubogich podłożach, takich jak piaski czy skały, biorą udział w tworzeniu warstw gleby, przez co przygotowują podłoże dla innych, bardziej wymagających organizmów. Jako pierwsze pojawiają się w miejscach gdzie życie odbudowywane jest na nowo, np. po erupcji wulkanu, pożarze lasu czy łąki.Są to przeważnie organizmy samożywne. Samożywne protisty to podstawa w organizmach pionierskich.

  NHL Entry Draft – coroczne spotkanie, na którym przedstawiciele zespołów z National Hockey League wybierają nowych zawodników do swoich drużyn w nowym sezonie. Do Entry Draft mogą przystąpić zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia oraz nigdy nie grali w NHL. Ilość rund zależy od ilości zawodników, którzy wystartowali w drafcie. W każdej rundzie zespół wybiera jednego zawodnika (chociaż czasami może więcej lub w ogóle). Kolejność wyboru zawodników określa skomplikowany system losowań. Kolejność wyboru pierwszych czternastu zawodników mają zespoły, które w zeszłym sezonie nie zakwalifikowały się do play-off. Największe szanse na wybór gracza z numerem 1 ma zespół, który był ostatni w poprzednim sezonie.

  Dodano: 11.08.2010. 19:12  


  Najnowsze