• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe badania nad zmianami klimatu zalecają skoncentrowanie się na roku 2050

  13.01.2010. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ustawodawcy, którzy dążą do obniżenia emisji gazów cieplarnianych muszą się skoncentrować na tym, co należy osiągnąć do roku 2050, jeżeli realne mają pozostać opcje ujęte we wszystkich możliwych scenariuszach zmian klimatu - jak mówią wyniki nowych badań opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  Badania prowadzone przez zespół naukowców z Międzynarodowego Instytutu Analizy Systemów Stosowanych (IIASA) w Austrii, Holenderskiego Centrum Badań nad Energią i Krajowego Centrum Badań Atmosferycznych (NCAR) w USA są pierwszymi tego typu, w których wykorzystano szczegółowy model układu energetycznego do analizy relacji między celami na 2050 r. a prawdopodobieństwem osiągnięcia wyników długofalowych.

  "Wyznaczenie celów na połowę stulecia może przyczynić się do zachowania długofalowych opcji strategicznych przy jednoczesnym zarządzaniu zagrożeniami i kosztami, które towarzyszą długoterminowym celom" - mówi profesor Brian O'Neill, naukowiec z NCAR i współautor raportu z badań.

  Od czasów rewolucji przemysłowej wzrost średnich temperatur na świecie wyniósł 1°C, głównie za sprawą emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) pochodzących z działalności człowieka takiej jak wylesianie czy industrializacja.

  Naukowcy wykorzystali technikę symulacji komputerowej zwaną "zintegrowanym modelem oceny", aby odtworzyć szereg możliwych interakcji między sektorem energetycznym a klimatem w nadchodzących latach.

  Zespół rozpoczął od scenariusza "wszystko po staremu", który przewiduje poziom zmian klimatu do roku 2050 w przypadku gdy nie zostaną wdrożone w życie przepisy o obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Następnie przystąpił do analizy wpływu ograniczenia emisji do roku 2050 za pomocą szeregu różnych działań.

  Zespół skoncentrował się na zanalizowaniu sposobu, w jaki poziom emisji w 2050 roku wpłynie na prawdopodobieństwo osiągnięcia celu jej obniżenia na koniec wieku. Sprawdził na przykład, co należy zrobić, jeżeli na koniec stulecia ma zostać osiągnięty popierany przez wiele rządów cel utrzymania temperatury na świecie w granicach 2°C w stosunku do poziomu sprzed ery przemysłowej.

  Dwa scenariusze "wszystko po staremu" pokazały, że utrzymanie 50% szansy na osiągnięcie celu 2°C wymagałoby obniżenia do roku 2050 emisji o 20% poniżej poziomu z 2000 r. Według drugiego scenariusza, w którym zapotrzebowanie na zasoby takie jak grunty, energia i dobra konsumpcyjne rośnie szybciej od przewidywań, obniżenie emisji musiałoby wynieść 50%. Zespół przyznaje, że tak duże obniżenie jest prawie nierealne.

  "Nasze symulacje pokazują, że w niektórych przypadkach, nawet jeżeli zrobimy wszystko co możliwe, aby obniżać poziom emisji od chwili obecnej do roku 2050, będziemy mieć jedynie takie same szanse na osiągnięcie celu 2°C i tylko wtedy, kiedy zrobimy wszystko co możliwe również w ciągu drugiej połowy stulecia" - wyjaśnia dr Keywan Riahi, naukowiec z IIASA i współautor raportu z badań.

  Zespół wykorzystał wiele scenariuszy możliwego obniżenia zużycia energii, na przykład jak szybko świat może przestawić się na źródła energii niskoemisyjnej czyli rozszczepienie jądrowe, energię wiatrową i biomasę. Uwzględniono również zatrzymywanie i składowanie dwutlenku węgla. W równaniu nie ujęto źródeł energii, których bezpieczeństwo lub opłacalność nie została wykazana, takich jak synteza jądrowa czy geoinżynieria.

  W czasie grudniowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze, Dania, wiele krajów zdawało sobie sprawę z wagi ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C, niemniej nie osiągnięto porozumienia co do celu na rok 2050.

  "Nawet jeżeli ustalony zostanie cel długoterminowy może się on okazać nieosiągalny bez wystarczającego obniżenia emisji przez kilka kolejnych dekad. Istnieje ryzyko, że potencjalnie pożądane opcje nie będą już wykonalne pod względem technicznym lub będą nazbyt kosztowne w realizacji" - przestrzega profesor O'Neill.

  "Wyniki naszych badań sugerują, że jeśli przyjmiemy efektywną, długofalową strategię, nasze emisje mogą być wyższe w 2050 roku od niektórych propozycji, ale nadal będziemy trzymać się celu 2°C w perspektywie długoterminowej."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu.

  Sport zespołowy -każdy sport, w którym gracze współpracują dla osiągnięcia wspólnego celu. Niektóre sporty zespołowe są rozgrywane między przeciwnymi drużynami, w których gracze współdziałają bezpośrednio i jednocześnie dla osiągnięcia celu. Cel najczęściej dotyczy ułatwienia przemieszczenia piłki lub podobnego przedmiotu zgodnie z regułami, aby zyskać punkty. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Analiza otoczenia to poznanie podstawowych elementów otoczenia, które mają znaczenie w celu osiągnięcia jak najlepszych osiągnięć organizacyjnych. Analiza ta określa częściowe wpływy zmian w określonym otoczeniu oraz bezpośredni wpływ na organizację określonego działania.

  Dom pasywny, dom energooszczędny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)).

  Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15).

  Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska. Budynek zeroenergetyczny (również dom zeroenergetyczny, budynek zerowej energii netto – ZNE) – budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie. Budynki które wytwarzają nadwyżkę energii w ciągu roku mogą być nazywane „plus-energetycznymi”.

  (2050) Francis (1974 KA) – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 3,55 lat w średniej odległości 2,33 j.a. Odkryta 28 maja 1974 roku. KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Ekonomiczny poziom wycieków (EPW, "OPW - optymalny poziom wycieków", "optymalny trend strat z wycieków") - poziom strat wody w sieci wodociągowej (również wieloletni trend), przy którym sumaryczne nakłady eksploatatora sieci na detekcję i usuwanie wycieków oraz koszty strat wody osiągają minimum. Jest to ekonomiczne optimum utrzymania ruchu sieci, przy którym dostawa wody /koszty eksploatacji i inwestycji/ kontynuowana jest po najmniejszych kosztach. Pojęcie optymalnego/ekonomicznego poziomu wycieków wiąże się bezpośrednio z normatywem taniej wody - wprowadzonym przez IWA dla wiejskich i miejskich sieci wodociągowych. Jeśli dostawca wody posiada wdrożony optymalny poziom wycieków i dąży do jego uzyskania w kolejnych latach wówczas woda sprzedawana odbiorcom jest najtańsza. Dostawca wody w celu osiągnięcia ekonomicznego poziomu wycieków może również używać szybszych operacyjnych metod, takich jak ekonomiczny remodelling strat. Zadanie – określenie celu, który należy osiągnąć lub wskazanie czynności, które należy wykonać. W pierwszym przypadku określeniu celu nie musi towarzyszyć podanie sposobu jego realizacji. Co więcej taki sposób może w ogóle nie istnieć, jeżeli zadanie jest niewykonalne. W drugim przypadku celem jest samo działanie sformułowane w zadaniu.

  Atom gorący, atom odrzutu – atom powstały w wyniku przemiany promieniotwórczej lub reakcji jądrowej, obdarzony jest energią (kinetyczną i wzbudzenia) znacznie większą niż energia wiązania chemicznego (3-5eV). Energia ta pochodzi z odrzutu, jakiego atom doznaje po emisji cząstki alfa lub kwantu gamma (podobnie jak działo doznaje odrzutu po wystrzeleniu pocisku). Energia atomu po emisji cząstki alfa może dochodzić do 10 eV, a po emisji kwantu gamma do 10 eV. Takie energie mają atomy nagrzane do tysięcy i milionów stopni Celsjusza, stąd nazwa atomy gorące.

  Dodano: 13.01.2010. 15:12  


  Najnowsze