• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe dane wskazują na wzrostową tendencję w liczbie doświadczeń na zwierzętach

  06.12.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwsze sprawozdanie, w którym zawarto dane dotyczące doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach z 25 państw członkowskich UE ujawnia, że w roku 2005 do celów doświadczalnych lub innych celów naukowych wykorzystano 12,1 miliona zwierząt.

  Uwzględniając dane tylko dla "piętnastki" państw UE zauważamy 3,1-procentowy wzrost liczby zwierząt wykorzystanych do badań w między rokiem 2002 a 2005 (Francja jako jedyny kraj nie podała danych statystycznych za rok 2005, zamiast nich wykazano dane za rok 2004). Liczba zwierząt wykorzystanych do badań w 10 państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 (UE-10), to 8,6 procent ogółu zwierząt wykorzystanych w tych celach w 25 państwach UE.

  Podobnie jak w poprzednich sprawozdaniach, gryzonie i króliki stanowiły większość zwierząt doświadczalnych (78 procent). Myszy są gatunkiem wykorzystywanym najczęściej, stanowiącym 53 procent ogółu wykorzystanych zwierząt, a następnie szczury - 19 procent.

  Drugą pod względem częstotliwości wykorzystania w doświadczeniach grupą zwierząt były, jak w latach poprzednich, zwierzęta zmiennocieplne, stanowiące 15 procent ogółu wykorzystanych zwierząt. Trzecią największą grupę stanowiły ptaki, wykorzystane w nieco ponad 5 procentach doświadczeń. Podobnie jak w 2002 r., w 2005 r. nie wykorzystywano do doświadczeń w UE małp człekokształtnych. Wykorzystano natomiast niewiele ponad 10 000 naczelnych - nieco więcej niż w roku 2002.

  Główną zmianą pod względem gatunków był wzrost liczby wykorzystanych myszy o ok. 579 000 osobników (10,6 procent). Jednakże wraz ze wzrostem liczby myszy nastąpił spadek liczby szczurów, chomików i innych gryzoni (36 procent) wykorzystywanych do tych celów.

  Francja zanotowała największą liczbę wykorzystanych zwierząt (2 325 398 osobników), a następnie Wielka Brytania (1 874 207) oraz Niemcy (1 822 424). Około 900 000 zwierząt wykorzystano do doświadczeń w Grecji, a na kolejnym miejscu pod względem wykorzystanych zwierząt plasują się Włochy.

  Liczba testów na zwierzętach we Francji i Wielkiej Brytanii wzrosła odpowiednio o 5 procent i 3 procent, natomiast Niemcy ograniczyły je o 12 procent.

  Pomimo unijnej dyrektywy wprowadzającej zakaz wykorzystywania zwierząt do testowania kosmetyków, liczba zwierząt wykorzystanych w tych celach wzrosła o 50 procent do 5 571 osobników. Wszystkie państwa członkowskie muszą odpowiednio dostosować swoje ustawodawstwo w tym zakresie do roku 2009. Prawie wszystkie przypadki testowania kosmetyków na zwierzętach miały miejsce we Francji.

  Największy spadek w zakresie doświadczeń na zwierzętach zanotowano w kategorii badań w dziedzinie biologii ogólnej (33 procent), a następnie w medycynie, stomatologii i weterynarii (31 procent) oraz wytwarzaniu i kontroli jakości produktów stosowanych w medycynie i stomatologii (11,8 procent). Najbardziej znaczącą zmianą od raportu z 2002 roku jest spadek liczby zwierząt wykorzystywanych do badań "toksykologicznych oraz innych badań bezpieczeństwa" z poziomu ok. 9,9 procent do 8 procent. Ponieważ sprawozdanie zawiera również dane dla dziesiątki nowych państw UE, widoczna jest ogólna znacząca tendencja spadkowa.

  Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Punkt procentowy (w skrócie p.p.) - jednostka różnicy między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. Na przykład wzrost jakiejś wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym. Zwierzęta domowe – zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta hodowlane, gospodarskie i użytkowe).

  Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt. % – znak typograficzny oznaczający procent (1/100 część – Unicode U+0025 – tzn. liczba poprzedzająca znak jest dzielona przez 100).

  Wędrówki zwierząt, migracje zwierząt – zazwyczaj sezonowe i regularne przemieszczanie się zwierząt (osobników, stad lub całych populacji) na różne odległości. Migracje występują u wszystkich kręgowców i u niektórych bezkręgowców. Zwierzęce wędrówki klasyfikowane są według kilku kryteriów. Cmentarz dla zwierząt – wydzielone miejsce pochówku zwierząt domowych. Przez ustawodawców stosowany jest też termin "grzebowisko" – specjalnie w odniesieniu do większych zwierząt, bardziej gospodarczych niż domowych.

  Dodano: 06.12.2011. 17:37  


  Najnowsze