• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe globalne porozumienie, by zintensyfikować poszukiwanie alternatyw dla testów na zwierzętach

  29.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 27 kwietnia cztery międzynarodowe agencje podpisały porozumienie o współpracy, dając tym samym impuls do intensyfikacji międzynarodowych starań na rzecz zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach.

  Sygnatariuszami są Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (ECVAM), które jest częścią Wspólnego Centrum Badawczego Komisji, Amerykański Krajowy Program Toksykologiczny (NTP) Międzyagencyjnego Centrum Oceny Alternatywnych Metod Toksykologicznych (NICEATM), Kanadyjskie Biuro ds. Nauki i Badań Środowiskowo-Zdrowotnych oraz Japońskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (JaCVAM).

  Organizacje te już wcześniej blisko ze sobą współpracowały, jednak nowe porozumienie ma na celu nadanie ram formalnych i zacieśnienie współpracy. Sygnatariusze mają nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom będą w stanie przyspieszyć opracowanie i walidację alternatywnych metod testowania, które pozwolą zmniejszyć liczbę zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Dzięki zacieśnieniu współpracy organizacje mają nadzieję również na szybszą akceptację nowych metod przez instytucje nadzorujące, zarówno w krajach i regionach zaangażowanych, jak i poza nimi.

  Dokładniej porozumienie powinno doprowadzić do udoskonaleń w zakresie projektowania i przeprowadzania badań walidacyjnych oraz do szerszego wykorzystania wysokiej jakości, przejrzystych metod oceniania alternatywnych testów przez niezależnych ekspertów. Powinno ono również zwiększyć szanse na zharmonizowanie zaleceń w zakresie przydatności i ograniczeń alternatywnych metod testowania na potrzeby ustawowych testów kontrolnych, skuteczniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów oraz szybszego przyjmowania alternatywnych metod przez instytucje nadzorujące.

  "Zmniejszenie liczby testów na zwierzętach, zarówno ze względu na ich dobrostan, jak i kwestie etyczne, oraz ochrona bezpieczeństwa konsumentów to dwa główne cele tego międzynarodowego porozumienia" - zauważył Janez Potocnik, unijny Komisarz ds. Nauki i Badań. "Spodziewam się, że europejscy, amerykańscy, japońscy i kanadyjscy naukowcy pracujący razem szybciej wynajdą naukowo wiarygodne, alternatywne metody testowania."

  Dr Joachim Kreysa, mianowany niedawno na szefa ECVAM, dodał: "Odnoszę się z wielkim entuzjazmem do porozumienia. Nasza współpraca pomoże w rozpoznaniu i wyborze naukowo wiarygodnych i wydajnych, nowych sposobów testowania przy zapewnieniu pełnej oceny bezpieczeństwa i jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na przeprowadzanie testów na zwierzętach."

  "Podpisanie tego międzynarodowego porozumienia jest wyrazem naszego zaangażowania w znalezienie i posunięcie naprzód alternatyw wobec testów na zwierzętach" - powiedziała dr Linda Birnbaum, dyrektor NTP i Krajowego Instytutu Badań Środowiskowo-Zdrowotnych, stanowiącego część amerykańskiego Krajowego Instytutu Zdrowia. "To porozumienie pomoże nam osiągnąć wyższą skuteczność, dzięki uniknięciu powielania testów i wydajniejszemu wykorzystaniu ograniczonych zasobów."

  W samej tylko UE każdego dnia wykorzystuje się około 12 milionów zwierząt w testach bezpieczeństwa i innych doświadczeniach biomedycznych. UE utworzyła ECVAM w 1992 r. w celu walidacji testów naukowych, które mogą zastąpić testy na zwierzętach testami na komórkach tkanek lub modelami komputerowymi, a także zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach oraz doskonalenia testów, aby złagodzić ból i cierpienie, których doświadczają.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Europejskie Centrum Walidacji Alternatywnych Metod Badań (ECVAM):
  http://ecvam.jrc.it

  Amerykański Krajowy Program Toksykologiczny Międzyagencyjnego Centrum Oceny Alternatywnych Metod Toksykologicznych (NICEATM):
  http://iccvam.niehs.nih.gov/

  Biuro ds. Nauki i Badań Środowiskowo-Zdrowotnych, Kanada:
  http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hecs-dgsesc/sep-psm/ehsrb-bsser-eng.php

  Japońskie Centrum Walidacji Alternatywnych Metod Badań (JaCVAM) (w języku japońskim):
  http://www.jacvam.jp/

  Źródło danych: Komisja Europejska, Krajowy Instytut Zdrowia
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Komisji Europejskiej (IP/09/643 i MEMO/09/200) i Krajowego Instytutu Zdrowia

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP). Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management. Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi. Krzysztof Liedel (ur. 25 czerwca 1969 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas oraz pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol. Redaktor naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Metoda projektów – jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

  Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Poskramianie zwierząt - zabieg polegający na obezwładnieniu zwierzęcia, w celu przeprowadzenia badań lub zabiegów leczniczych lub profilaktycznych. Bez dobrego unieruchomienia zwierzęcia, wykonywanie wielu czynności byłoby niemożliwe. Poskramianie chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami. Zwykle powinno się zaczynać poskramianie od sposobów najprostszych.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Triangulacja, metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych. Komitet Lekarzy na Rzecz Medycyny Odpowiedzialnej - amerykańska organizacja non-profit zajmująca się promowaniem diety wegańskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej wielu chorób cywilizacyjnych, a także popularyzacją takich metod prowadzenia badań naukowych, które nie wiążą się z wykorzystywaniem zwierząt.

  Test pokrycia warunków logicznych należy do grupy testów pokrycia, które są używane do testowania oprogramowania. Problemem dotychczas omawianych testów pokrycia (C1-Test, C2-Test) jest niewystarczające przetestowanie złożonych, wielopoziomowych warunków logicznych. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Dodano: 29.04.2009. 15:11  


  Najnowsze