• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe wytyczne otwierają potencjał diagnostyki molekularnej

  24.01.2009. 16:14
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Rozpoczął się nowy projekt badawczy finansowany ze środków UE, którego celem jest wypracowanie najwyższej jakości standardów opieki zdrowotnej w diagnostyce in vitro - dziedzinie medycyny, która może odegrać ważną rolę w medycynie spersonalizowanej.

  Projekt SPIDIA (Standaryzacja i poprawa standardowych przedanalitycznych narzędzi i procedur w diagnostyce in vitro) został niedawno otwarty z budżetem na sumę 9 mln EUR z tematu Zdrowie Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). Czteroletni program badań w dziedzinie biologii molekularnej skupia 16 partnerów, w tym 4 małe i średnie przedsiębiorstwa, z 11 krajów. Chemicy kliniczni wraz z inżynierami specjalizującymi się w przedanalitycznych narzędziach diagnostycznych zajmą się tworzeniem nowych technik i standardów analizy in vitro.

  Diagnostyka in vitro polega na przeprowadzeniu badania próbki tkanki organizmu lub płynu ustrojowego, jak krew czy ślina. Pozwala uzyskać istotne informacje o stanie zdrowia organizmu i ewentualnej obecności choroby. Jest coraz częściej stosowana do monitorowania postępów choroby lub stanu pacjenta, aby wspomóc lekarzy w podejmowaniu jak najlepszych decyzji o dalszych działaniach terapeutycznych.

  Standaryzacja jest niezbędna do zagwarantowania wykonalności przedanalitycznych czynności takich jak gromadzenie, obróbka, transport i magazynowanie materiału tkankowego do testów in vitro. Próbki tkanek są podstawą precyzyjności wyników badania, niemniej obecnie istnieje wiele metod przetwarzania próbek, które mogą prowadzić do zmian lub zniszczenia tkanki. Aktualnie profile molekularne próbek mogą zanikać lub zmieniać się, ponieważ brak standardowych metod stabilizacji w trakcie pobierania oraz przechowywania. Skutek może być więc taki, że próbka stanie się bezwartościowa.

  "Zbyt wiele różnych metod przetwarzania próbek jest nadal w użytku, co prowadzi do różnych wyników" - stwierdził Arnd Hoeveler, kierownik jednostki ds. biotechnologii na rzecz zdrowia Dyrektoriatu Generalnego ds. Badań Komisji Unii Europejskiej. "Takie zróżnicowanie utrudnia porównywalność i odtwarzalność wyników oraz ogranicza sensowność tych analiz. Bardziej ustandaryzowane wytyczne i programy kontroli jakości pomogą wdrożyć nowe i lepsze metody diagnostyczne, z których korzyści czerpać będą wszyscy europejscy pacjenci."

  Projekt SPIDIA koordynowany będzie przez Qiagen, holenderską spółkę specjalizującą się w technologiach próbkowania i probiernictwa. Peer M. Schatz, dyrektor naczelny Qiagen, powiedział: "Firma Qiagen z radością przyjmuje tę inicjatywę i uważa za niezwykle ważne utorowanie drogi do dynamicznego rozwoju potencjału diagnostyki in vitro. Trwająca standaryzacja pobierania, obsługi i przetwarzania odpowiednich próbek, przyśpieszy upowszechnienie nowych metod diagnostyki in vitro. Dzięki swojemu poparciu dla tego projektu, Komisja staje na pozycji silnego lidera w podkreślaniu wagi tych procesów w ogóle oraz diagnostyki molekularnej i jej roli jako kamienia węgielnego przyszłej opieki zdrowotnej w Europie w szczególe."

  Zwiększenie potencjału testów in vitro może przynieść przełom w dziedzinie diagnostyki molekularnej (gdzie kluczową rolę odgrywają DNA i RNA), która będzie jedną z podstaw europejskiej opieki zdrowotnej w przyszłości. Tak zwana medycyna spersonalizowana, w której osobisty profil DNA pacjenta wykorzystywany jest do diagnozy, będzie w stanie zapewnić znacznie precyzyjniejsze informacje niż diagnostyka konwencjonalna.

  Do roku 2012 partnerzy projektu SPIDIA chcą mieć opracowany solidny zestaw standardów i wytycznych do obsługi próbek in vitro. Projekt ma także na celu stworzenie nowych standardów samej analizy materiału tkankowego.

  Więcej informacji:

  Projekt SPIDIA:
  http://www.spidia.eu

  Qiagen:
  http://qiagen.com

  CORDIS
  url: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=4&CAT=NEWS&QUERY=011f0932de28:bf13:17ffb725&RCN=30336
  Źródło danych: Qiagen
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z Qiagen

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ex vivo - odmiana technik in vitro, różniąca się od nich tym, że materiał biologiczny jest pozyskiwany z żywego organizmu w celu jego modyfikacji in vitro i ponownego podania z powrotem do organizmu, z którego go pozyskano. Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna – dyscyplina medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta. Badanie laboratoryjne prowadzi się in vitro przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakteriologicznych, analizy instrumentalnej i służy ustaleniu rozpoznania lub monitorowaniu leczenia. Eksplantat - wyodrębniony fragment tkanki lub narządu użyty do zapoczątkowania kultury in vitro. Wykorzystywany na wiele sposobów w mikrorozmnażaniu roślin.

  Mięso in vitro znane także pod innymi nazwami jako mięso hodowane, mięso wolne od okrucieństwa jest produktem mięsa zwierzęcego, które nigdy nie było częścią żywego, kompletnego zwierzęcia. Inne nazwy to: mięso hydroponiczne, mięso bezofiarne, czy vitro mięso. Zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro (ang. in vitro fertilisation, IVF; (łac.) in vitro, dosł. "w szkle") – metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Zaliczana do technik rozrodu wspomaganego medycznie. Czasami leczy niepłodność. W USA blisko 100% wspomaganych rozrodów dokonuje się przy użyciu in vitro.

  Zmienność somaklonalna – wszelkie odchylenia od wyjściowego materiału genetycznego danej jednostki. W hodowli in vitro zmienność somaklonalna odnosi się do hodowli komórek roślinnych lub tkanek roślinnych, w których następują genotypowe lub często także fenotypowe zmiany w porównaniu do rośliny wyjściowej. Zjawisko to występuje często po różnicowaniu tkanki kalusa z komórek roślinnych. Podczas masowego rozmnażania kultur roślinnych, gdzie zależy nam na zachowaniu identycznej replikacji rośliny czyli wytwarzania klonów w hodowli in vitro, zmienność somaklonalna jest niepożądana. Hodowla pierwotna - hodowla in vitro komórek lub tkanek pobranych bezpośrednio z organizmu (nie dotyczy to eksplantatów guzów powstałych po wszczepieniu zwierzętom komórek z hodowli).Termin ten odnosi się jedynie do pierwszego pasażu

  Mikropropagacja fotoautotroficzna - (ang. photoautotrophic micropropagation PAM; photoautotrophic tissue culture system PTCS) - jest to mikrorozmnażanie (rozmnażanie wegetatywne in vitro) w warunkach fotoautotroficznych. Jeżeli środowisko zostanie tak zmodyfikowane, aby umożliwić fotosyntezę, to zielone eksplantaty roślinne mogą rosnąć in vitro na pożywkach nie zawierających cukru. Aglutynacja płytek indukowana ristocetyną (ang. RIPA - Ristocetin Induced Platelet Agglutination) - badanie in vitro aktywności czynnika von Willebranda, służące do diagnozowania choroby von Willebranda. Posiada przewagę nad, wykorzystywanym również w diagnostyce tej choroby, badaniem aktywności kofaktora ristocetyny, ponieważ umożliwia wykrycie typu 2B VWD oraz zespołu Bernarda-Souliera.

  Mieszaniec wegetatywny, mieszaniec szczepieniowy – roślina powstała w wyniku wegetatywnego połączenia się tkanek (w wyniku uprzedniego szczepienia) lub komórek (w fuzji dokonywanej w hodowli in vitro) dwóch różnych genetycznie osobników.

  Diagnostyka preimplantacyjna (ang. preimplantation genetic diagnosis, PGD) jest metodą pozwalającą na genetyczną analizę komórek jajowych przed lub po zapłodnieniu bądź też zarodków przed podaniem ich do macicy przyszłej matce. PGD pozostaje w ścisłym związku z technikami wspomaganego rozrodu (zapłodnieniem in vitro).

  Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka. Proces ten zachodzi we wszystkich żywych komórkach, a także jest możliwy do przeprowadzenia in vitro (pozakomórkowa synteza białka).

  Dodano: 24.01.2009. 16:14  


  Najnowsze