• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy chromatograf na bydgoskim uniwersytecie

  30.06.2011. 15:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowoczesny chromatograf zainstalowano 29 czerwca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Aparatura będzie wykorzystywana do przeprowadzania badań prób żywności, pasz, a także tkanek i płynów biologicznych skażonych niektórymi toksynami produkowanymi przez pleśnie.

  Jak poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej, Zakład Fizjologii i Toksykologii uniwersytetu na realizację zadania inwestycyjnego "Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas wysokiej czułości do oznaczenia śladowych ilości mikotoksyn i ich pochodnych w żywności, paszach, tkankach i płynach biologicznych wraz z oprzyrządowaniem" otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawie 2,5 miliona złotych.

   

  Spektrometr QTRAP 5500 będzie wykorzystywany razem z chromatografią cieczową (HPLC), co pozwoli na oznaczenie szerokiej gamy związków z wysoką czułością i rozdzielczością. Ma to znaczenie w badaniach nad ksenobiotykami - związkami chemicznymi, występującymi w bardzo niskich stężeniach. Takimi substancjami są mikotoksyny, stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

  Aparatura będzie wykorzystywana do przeprowadzania badań prób skażenia różnych substancji metabolitami patogenicznych pleśni - mikotoksynami. Mikotoksyny stanowią trujące produkty przemiany materii określonych rodzajów pleśni. Wywołują patologiczne zmiany u ludzi i zwierząt.

  Chromatograf wykorzystywany też będzie do analityki innych substancji toksycznych i zanieczyszczeń środowiska.

  Jak przypomina UKW, badania oceniające toksyczność mikotoksyn dla człowieka i zwierząt należą obecnie - zgodnie z Krajowym Programem Ramowym - do strategicznych obszarów badawczych Rolnictwo i Żywność w zakresie działań 3.3 Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego.

  Poza tym, kupiony w ramach projektu spektrometr mas wysokiej czułości ułatwi wykrywanie określonych szkodliwych związków.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mechanoskopia (gr. mechané maszyna + skopeín patrzeć) – technika śledcza badająca ślad pozostawiony przez narzędzie użyte przez sprawcę przestępstwa. Każda powierzchnia tnąca pozostawia swój niepowtarzalny ślad będący odwzorowaniem wszelkich nierówności, jakie na sobie posiada, powstałych w procesie produkcji lub czynności przystosowujących narzędzie do dokonania przestępstwa. Mikroskopowe badania np. przeciętej nożycami kłódki pozwalają określić ślad powierzchni ostrza narzędzia (wykonywana jest zawsze fotografia), materiał z jakiego jest wykonane (czasem pozostają cząstki ostrza narzędzia, które badane chromatografem ujawniają skład stopu, metalu z jakiego je wykonano, miejsce produkcji itp.). Mechanoskopia określa także typ narzędzia, siłę, jakiej użyto posługując się tym narzędziem i in. Chromatografia (gr. χρῶμα (chrōma) = barwa + γράφω (graphō) = piszę) to technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych. Mykotoksyny (mikotoksyny; z gr. μύκής mykes - grzyby) - toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, Claviceps i Stachybotrys. Optymalna temperatura w jakiej tworzą się mykotoksyny oscyluje w granicach 20-25 °C. Źródłem mykotoksyn są najczęściej zakażone produkty żywnościowe, toksynotwórcze pleśnie mogą także namnażać się w budynkach. Często są to substancje rakotwórcze i mutagenne; m.in. hamują syntezę DNA oraz powodują zmiany w metabolizmie RNA.

  Bioterroryzm to rodzaj terroryzmu definiowany, jako bezprawne, nielegalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu, ludności cywilnej, lub jakiejkolwiek jej części, dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych lub religijnych. Czynnikiem rażenia są mikroorganizmy, bakterie, riketsje, grzyby, toksyny, produkowane przez niektóre mikroorganizmy, a także trucizny roślinne. Często, wyżej wymienione środki, są dodatkowo modyfikowane, aby stanowiły jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt, a także roślin. Drobnoustroje chorobotwórcze mogą być przenoszone za pomocą pocisków rakietowych, bomb lotniczych, pojemników czy przesyłek listowych. Rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji sprzyjają także, wcześniej zarażeni, naturalni nosiciele –owady: pchły, kleszcze, pluskwy, wszy odzieżowe, muchy, komary. Mogą one przenosić drobnoustroje bezpośrednio na ludzi, wodę bądź żywność. . Bezobjawowi nosiciele danej choroby zakaźnej są w stanie łatwo przemieszczać się na duże odległości.
  Narów – element charakteru konia chowanego, powstały wskutek niekorzystnych i zewnętrznych uwarunkowań środowiskowych (takich jak np. błędy wychowawcze lub wypadki), w wyniku których następuje wytworzenie się określonych reakcji warunkowych, stanowiących często zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt. Cecha ta jest niepożądana w optyce przyjętych celów procesu układania zwierzęcia i może w istotny sposób obniżyć jego wartość użytkową.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.

  Wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC (ang. high-performance liquid chromatography) – odmiana chromatografii cieczowej, technika analityczna a także preparatywna, stosowana do oczyszczania, badania czystości oraz identyfikacji związków chemicznych. Narząd Jacobsona, narząd przylemieszowy (łac. organum vomeronasale) nazywany również narządem lub organem lemieszowym, lemieszowo-nosowym, lub womero-nasalnym, w skrócie oznaczany VNO (od ang. vomeronasal organ) – występujący u wielu zwierząt, chemoreceptywny, parzysty narząd zmysłu wykrywający szereg substancji chemicznych. Zawiera receptory feromonów z rodzin V1R, V2R i V3R, które mają duże znaczenie w komunikacji zwierząt, ale jego funkcjonalność w zakresie przenoszenia bodźców ze związków infochemicznych wśród ludzi nie została potwierdzona.

  Toksykometria - dział toksykologii zajmujący się badaniem ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyku, a efektem jego toksycznego działania na organizm, czyli badaniem stopnia szkodliwości poszczególnych substancji chemicznych. Celem badań toksykometrycznych jest określenie bezpiecznych, dla człowieka i środowiska, stężeń substancji toksycznych. Ilościowa charakterystyka działania trucizn pomaga też wyjaśnić mechanizmy ich działania toksycznego i wypracować metody zapobiegania i leczenie zatruć.

  Comparative Toxicogenomics Database (CTD) - publicznie dostępny serwis internetowy i narzędzie badawcze, które gromadzi dane naukowe opisujące relacje między związkami chemicznymi, genami i chorobami wstępującymi u ludzi.

  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin. Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt.

  Dodano: 30.06.2011. 15:33  


  Najnowsze