• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy gatunek kraba samotnika schowany w galisyjskim dnie

  15.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Chociaż mogłoby się wydawać, iż posiadamy obszerną wiedzę na temat wszystkich gatunków, z którymi dzielimy planetę, jest wiele takich, które wciąż czekają na odkrycie, ciągle wymykając się skatalogowaniu przez człowieka.

  A oto przykład: Uroptychus cartesi, nowy gatunek kraba odkryty na głębokości ponad 1.410 metrów na podwodnej górze Banco de Galicia, tuż przy galisyjskich wybrzeżach Hiszpanii. Nowo odkryty krab mierzy zaledwie 5 - 7 cm.

  Głębinowe znalezisko stanowi dorobek projektu INDEMARES (Inwentaryzacja i opis morskich obszarów Natura 2000 w morzu Hiszpanii). Projekt INDEMARES został dofinansowany na kwotę 7,7 mln EUR ze środków Komisji Europejskiej, z tematu "Środowisko" unijnego programu "LIFE+".

  Ze względu na swoją charakterystykę morfologiczną, krab jest unikalny dla wysuniętych najdalej na wschód krańców Atlantyku i różni się od większości gatunków europejskich kształtem oraz liczbą kolców na skorupie. Ma znacznie więcej cech wspólnych z karaibskim kuzynem - Uroptychus armatus.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie Zootaxa, naukowcy z Hiszpanii i Japonii wyjaśniają, że krab Uroptychus cartesi należy do rodziny Chirostylidae i jest jednym z ledwie czterech członków tej rodziny żyjących w Europie. Czternaście innych bliskich członków rodziny Uroptychus cartesi preferuje wody karaibskie od europejskich, a 100 innych typów występuje w Indo-Pacyfiku.

  Współautor raportu z badań, Enrique Macpherson z Ośrodka Badań Zaawansowanych w Blanes (CEAB-CSIC), Hiszpania, zauważa: "Jego bliskość z gatunkami z Karaibów jest logiczna. Wszystkie gatunki północnoatlantyckie mają wspólne cechy i prawdopodobnie wspólnych przodków, którzy dokonali kilka milionów lat temu inwazji na Atlantyk z Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego".

  Macpherson dodaje, że ten mały, pomarańczowy krab zazwyczaj zamieszkuje okolice głębokowodnych koralowców i gorgonii, a jego liczebność jest zazwyczaj największa na podmorskich górach i w kanionach, gdzie nie dotarło intensywne rybołówstwo.

  Mimo braku podobieństwa, krab ten należy do grupy krabów pustelników. Naukowcy sprawdzili, że ich larwy posiadają niską zdolność dyspersji, zważywszy na fakt, że spędzają ledwie kilka dni w stadium planktonicznym. Wydaje się, że lubią żywić się małymi skorupiakami i cząstkami stałymi.

  Głównym celem projektu INDEMARES jest wkład w ochronę i zrównoważone korzystanie z bioróżnorodności hiszpańskich mórz, poprzez identyfikację cennych obszarów w ramach sieci Natura 2000. Zakrojona na skalę unijną sieć obejmuje obszary ochronne dla najważniejszych i zagrożonych gatunków oraz siedlisk w Europie, w tym także środowisko morskie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krab palmowy (Birgus latro) − gatunek stawonoga z rodziny Coenobitidae w nadrodzinie pustelników. Znany jest ze swojej umiejętności rozłupywania kokosów za pomocą mocnych szczypiec, aby dostać się do jadalnego wnętrza. Jest największym lądowym stawonogiem na świecie. Znanych jest wiele nazw tego kraba: rabuś kokosowy, złodziej palmowy, krab kokosowy, krab rozbójnik, które nawiązują do zwyczaju zaobserwowanego u niektórych osobników, "kradnących" z domów i namiotów błyszczące przedmioty, takie jak patelnie lub przedmioty ze srebra. Nazwy lokalne zwierzęcia to ayuyu (na wyspie Guam), unga lub kaveu. Krab tęczowy (Cardisoma armatum lub Cardiosoma armatum, inna nazwa krab trójkolorowy) – gatunek kraba. Jako osobny gatunek został wyodrębniony przez holenderskiego lekarza Jana Adriana Herklotsa w 1851. Swoją nazwę zawdzięcza bogatemu ubarwieniu. Uca – rodzaj krabów morsko-lądowych obejmujący blisko 100 gatunków (często spotykanych pod nazwą krab skrzypek). Zaliczany do rodziny Ocypodidae, jest najbliżej spokrewniony z krabami z rodzaju Ocypode. Cały rodzaj składa się z krabów o małych rozmiarach – największe mają niewiele ponad 5 cm długości. Kraba skrzypka można znaleźć na morskich plażach, słonawych, błotnistych obszarach pływowych, lagunach i mokradłach.

  Kikutnice (Pycnogonida) – gromada niewielkich morskich stawonogów, zwanych z uwagi na wygląd popularnie "pająkami morskimi" (nazwą tą określa się również kraba maję). Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Krab wełnistoszczypcy, krab wełnistoręki (Eriocheir sinensis) – gatunek kraba, który został na początku XX w. zawleczony do Morza Północnego i Bałtyku z Chin w wodach balastowych statków płynących do Niemiec. Jego nazwa pochodzi od "futerka" na szczypcach samców, umiejscowionego tak że widać tylko końcówki szczypiec. Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Jerker Virdborg, urodzony w 1971 w Lindome, szwedzki pisarz i publicysta, do którego najważniejszych części dorobku należą powieści Czarny Krab z 2002 oraz Człowiek na Trinisla z 2007 roku. Obecnie mieszka w Sztokholmie.

  Krab Halloween (Gecarcinus quadratus lub Gecarcinus ruricola, jest czasami także nazywany krabem bezustym lub, mylnie, krabem trójkolorowym) - jeden z gatunków kraba. Jako odrębny gatunek został sklasyfikowany w 1853 przez szwajcarskiego badacza Henriego de Saussure.

  Ochrona przyrody w Niemczech: Ochrona przyrody ma w Niemczech wysoki status, jest wpisana jako cel państwowy w art. 20 konstytucji od 1994 r. Ponad 42% terytorium kraju jest objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, jest to jeden z największych wskaźników na świecie. Państwo bierze też udział w większości międzynarodowych inicjatyw proekologicznych. Mimo to środowisko niemieckie jest niemal całkowicie przetworzone przez człowieka, a ponad 40% gatunków kręgowców i roślin jest zagrożonych wyginięciem w obszarze republiki federalnej. Wysokie standardy ochronne mają więc za zadanie ocalić resztki bioróżnorodności i w miarę możliwości odtworzyć stabilne ekosystemy.

  Owady wodne – grupa owadów wyróżniana ze względu na środowisko życia. Owady, które w części lub w całym cyklu życiowym przebywają w środowisku wodnym (żyjąc w zbiornikach wodnych lub na powierzchni wody). Zaliczane są tu rzędy, które w całości (wszystkie gatunki) związane są ze środowiskiem wodnym (w wodzie żyją ich stadia larwalne) jak i poszczególne rodziny z rzędów, których przedstawiciele zasiedlają także środowiska lądowe, zarówno larwy jak i postacie dorosłe. Wśród owadów wodnych trafiają się także gatunki z grup zaliczanych do typowo lądowych, przykładowo ze środowiskiem wodnym związanych jest w Polsce 5 gatunków motyli. W wodzie żyją tylko ich gąsienice. Współcześnie w Polsce występuje około 3400 gatunków owadów wodnych. Uca pugnax – gatunek kraba morsko-lądowego, z rodziny Ocypodidae i rodzaju Uca. Charakteryzują go szczypce o bardzo zróżnicowanej wielkości, pierwsze znacznie większe od drugich, zredukowanych. Jest to krab o niewielkich rozmiarach i trapezowatym głowotułowiu.

  Dodano: 15.06.2012. 18:26  


  Najnowsze