• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy, globalny sojusz naukowy na rzecz walki z emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie

  21.12.2009. 18:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W czasie kiedy światowi przywódcy dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu, uczestnicy dwóch wydarzeń uzupełniających, także odbywających się w Kopenhadze, Dania, koncentrują się na sposobie, w jaki rolnictwo i biotechnologia przemysłowa mogą przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych (GHG).

  W obydwa te wydarzenia bardzo zaangażowana jest Maive Rute, nowa szefowa Dyrekcji ds. Żywności, Rolnictwa, Rybołówstwa i Biotechnologii w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej. Przed wyjazdem do Kopenhagi powiedziała CORDIS News o zagadnieniach, jakie zostaną zaproponowane pod dyskusję.

  Zdaniem Rute, jednym z najważniejszych punktów jej wizyty będzie uruchomienie nowego globalnego sojuszu na rzecz walki z emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie. "Kiedy przyjrzymy się emisjom gazów cieplarnianych w różnych sektorach gospodarki, to rolnictwo niestety produkuje ich znaczną część" - podkreśla.

  Duża część tych emisji pochodzi od zwierząt hodowlanych, ale pewne sposoby uprawy również wywołują uwalnianie dwutlenku węgla z gleby, a ponadto sporo terenów jest wylesianych, aby zwolnić grunt dla rolników. Tymczasem, kiedy od rolnictwa wymaga się obniżenia emisji, jednocześnie oczekuje się od niego również dostarczania żywności, paliwa i włókien dla coraz większej populacji świata.

  Rute zauważa, że jest wiele obszarów, w których można obniżyć rolne emisje GHG. Należą do nich między innymi precyzyjne i ekologiczne techniki uprawy oraz rozwiązania technologiczne. Niektórzy proponują na przykład zatrzymywanie gazów wytwarzanych przez zwierzęta hodowlane i przetwarzanie ich na biogaz. Inną opcją jest zmiana diety zwierząt, która miałaby obniżyć wytwarzane przez nie emisje.

  "Zatem dostępnych jest wiele opcji i musimy się przyjrzeć temu, jaka mieszanka okaże się pomocna z jednej strony w obniżaniu emisji GHG, a z drugiej strony zapewnieniu utrzymaniu dostaw żywności na poziomie wystarczającym dla rosnącej populacji" - podsumowuje Rute.

  Nowy sojusz to inicjatywa nowozelandzka (bowiem w tym kraju bardzo wysoki procent emisji GHG pochodzi z rolnictwa). Członkami założycielami sojuszu są: Australia, Chile, Dania, Francja, Ghana, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Kolumbia, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, Wielka Brytania i Wietnam.

  Komisja Europejska jest również mocno zaangażowana w inicjatywę i zamierza ją wesprzeć na przykład w zakresie obsługi sekretariatu. Niemniej Rute jest przekonana, że najważniejszym wkładem Unii w program będzie jej bogate doświadczenie w łączeniu krajowych programów badawczych, aby walczyć ze wspólnymi problemami na przykład za pośrednictwem systemu ERA-NET, a obecnie w ramach wspólnych inicjatyw programowych.

  W czasie wydarzenia unijny Stały Komitet ds. Badań Naukowych w Rolnictwie (SCAR) zaprezentuje swoje propozycje koordynacji przez UE europejskich badań naukowych w dziedzinie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu.

  Koordynacja funduszy i działań ma ogromne znaczenie, gdyż w ostatnich latach budżety na badania naukowe w rolnictwie na szczeblu europejskim i krajowym nie miały wysokiego priorytetu ważności, ponieważ bezpieczeństwo żywności nie stanowiło problemu. Wraz ze zmianami klimatu rolnictwo staje w obliczu nowych wyzwań. Zboża będą musiały lepiej znosić susze i ekstremalne warunki pogodowe. Choroby, które obecnie ograniczają się do tropików mogą przesunąć się wraz z ociepleniem na północ Europy.

  Innym sektorem, który ma wiele do zaoferowania pod względem obniżenia emisji GHG jest biotechnologia przemysłowa. "Obecnie dostępnych jest wiele interesujących technologii, które już możemy wykorzystywać" - oświadczyła Rute w wypowiedzi dla CORDIS News. "Powinniśmy spróbować docenić wartość wypracowanej wiedzy i ustrukturyzować ją oraz lepiej wykorzystać w produkcji."

  "Ponadto musimy posuwać się naprzód i zgłębiać nowe dziedziny, w których można znaleźć rozwiązania - i tu dostrzegam rolę do spełnienia na szczeblu europejskim."

  Jedną z takich dziedzin są biopaliwa; musimy przejść od wykorzystywania roślin spożywczych na biopaliwa do używania odpadów, np. z produkcji rolnej czy innych procesów produkcyjnych - mówi Rute.

  Dobrym przykładem sposobu, w jaki biotechnologia przemysłowa może pomóc w obniżeniu emisji są detergenty stosowane do prania. Umożliwiają one pranie w 30°C zamiast w 60°C, co może znacznie obniżyć ilość emisji - wyjaśnia Rute. Spoglądając w przyszłość dodaje, że biotechnologia przemysłowa mogłaby pomóc w oczyszczaniu zanieczyszczonych środowisk i ścieków przemysłowych.

  "Tutaj znowu biotechnologia może zaoferować rozwiązania, a my finansujemy badania naukowe, aby znaleźć interesujące możliwości" - dodaje.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rolnictwo w Algierii – dział gospodarki Algierii, odgrywający niewielką w niej rolę (ok. 10% PKB). Ze względu na problemy rolnictwa Algieria jest największym afrykańskim importerem żywności (z zagranicy sprowadzanych jest 45% żywności), a z drugiej strony produkty przemysłu rolno-spożywczego są drugą pozycją w jej eksporcie. Najpoważniejszymi problemami rolnictwa są niekorzystne warunki przyrodnicze – znaczna część kraju leży na Saharze. W efekcie tylko 3% powierzchni kraju nadaje się pod produkcję roślinną. Istotne znaczenie dla specyfiki produkcji rolnej mają zakazy islamu dotyczące alkoholu i wieprzowiny. Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska. Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15).

  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Ślad węglowy – całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt". Jest rodzajem śladu ekologicznego. KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu. Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Neonikotynoidy klasyfikowane są jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną. Najbardziej znane z nich są imidakloprid, klotianidyna i tiametoksan. Rozwój tej klasy insektycydów rozpoczął się w latach 80. przez kompanię Shell oraz w 90. przez Bayer. Neonikotynoidy zostały stworzone przede wszystkim dlatego, iż wykazywały zmniejszoną toksyczność w porównaniu do poprzednio stosowanych organofosforanów i karbaminianowych insektycydów.Większość neonikotynoidów wykazuje o wiele mniejszą toksyczność u ssaków niż u owadów, jednak niektóre z nowych produktów są toksyczne. Neonikotynoidy są nową klasą insektycydów przedstawionych w ostatnich 50 latach, a imidakloprid jest obecnie najszerzej używanym insektycydem na świecie. Ostatnimi czasy użycie kilku z tych środków zostało zakazane w części państw, w związku z udowodnieniem związku z masowym wymieraniem pszczół. W styczniu 2013 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ogłosił, że neonikotynoidy stanowią niedopuszczalnie wysokie ryzyko dla pszczół, a sponsorowane przez przemysł badania naukowe, na których agencje regulacyjne polegały mogły być wadliwe.W marcu 2013 organizacja American Bird Conservancy opublikowała przegląd 200 badań nad neonikotynoidami w oparciu o badania przemysłowe pozyskane dzięki amerykańskiej ustawie o dostępie do rządowych informacji. Organizacja ta wzywała do zakazu stosowania neonikotynoidów jako zapraw roślin z powodu ich toksyczności dla ptaków, bezkręgowców wodnych oraz pozostałej fauny i flory. Także w marcu 2013 Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) została pozwana przez koalicję pszczelarzy oraz adwokatów ruchu ochrony przyrody i zrównoważonego rolnictwa, którzy oskarżyli agencję o wydawanie niewłaściwych ocen toksyczności i pozwalanie na rejestrację pestycydów na podstawie niewystarczających badań naukowych.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), gazów wydechowych silników spalinowych oraz z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin).

  Dodano: 21.12.2009. 18:12  


  Najnowsze