• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt unijny mierzy się z globtroterskimi drobnoustrojami

  20.03.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W związku z niszczycielskim kryzysem Escherichia coli (E. coli), którego ofiarą padły Niemcy z czerwcu 2011 r., zagrożenia związane z przenoszeniem z jednego kraju do drugiego zagrażających życiu drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności ponownie zdominowały pierwsze strony gazet. Jednak mimo całego zamieszania, jak do tej pory przeprowadzono niewiele badań nad realnym zagrożeniem stwarzanym przez drobnoustroje dostające się na teren UE wraz z żywnością. I tutaj do akcji wkracza nowy projekt, finansowany ze środków unijnych, który ma uporać się z uprzykrzonymi patogenami typu E. coli.

  Projekt PROMISE (Ochrona konsumentów poprzez łagodzenie ryzyka drobnoustrojowego, dzięki segregacji wiedzy eksperckiej) otrzymał niemal 3 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zgromadził 20 partnerów z Austrii, Chorwacji, Czech, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier i Wlk. Brytanii.

  Naukowcy pobiorą próbki żywności skonfiskowanej w głównych portach i na lotniskach europejskich oraz na mniejszych przejściach granicznych, aby je przetestować na obecność bakterii.

  Z uwagi na fakt, że normy higieny i produkcji żywności w wielu krajach tropikalnych i subtropikalnych nie spełniają tych obowiązujących w Europie, sprowadzanie żywności do Europy z zagranicy może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Martin Wagner z instytucji koordynującej - Instytutu Higieny Mleka, Technologii Mleka i Nauki o Żywności przy Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Austria - wyjaśnia: "Na samym tylko lotnisku we Frankfurcie skonfiskowano około 22 ton żywności, przywiezionej przez pasażerów 5.000 lotów w okresie 15 miesięcy. Ilość ta jest prawdopodobnie zaledwie czubkiem góry lodowej. Władze lotniska w Wiedniu również przeprowadzają kontrole i często znajdują importowaną nielegalnie żywność pochodzenia zwierzęcego."

  Niemniej niewielu pasażerów wydaje się znać zasady, które określają co można, a czego nie można przewozić w walizce. Co więcej, nawet jeżeli w ramach kontroli bezpieczeństwa odkryte zostaną artykuły spożywcze, rzadko przeprowadzane jest badanie pod kątem zawartych w nich bakterii oraz zagrożenia stwarzanego przez nie.

  Martin Wagner wskazuje na dwa główne cele projektu PROMISE: "Chcielibyśmy przeprowadzić przegląd drobnoustrojów przywożonych w żywności. Planujemy także badanie potencjału chorobotwórczego bakterii."

  Partnerzy projektu zgromadzą również dane z całej Europy, aby umożliwić precyzyjne oszacowanie zagrożeń stwarzanych przez skażoną żywność pochodzenia zwierzęcego i zbudować obszerną bazę danych izolatów bakterii zidentyfikowanych w toku prac. W ramach projektu PROMISE podjęte zostaną starania na rzecz poprawy komunikacji między służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem w państwach członkowskich UE i w krajach kandydujących.

  Źródłem epidemii E. coli w Niemczech w czerwcu 2011 r. była najprawdopodobniej jedna dostawa ziaren kozieradki z Egiptu. W samych tylko Niemczech pochłonęła życie 48 osób, zanim rozlała się na inne części Europy, w tym Francję.

  Wszyscy ludzie i zwierzęta są nosicielami bakterii E. coli w jelitach - zazwyczaj nieszkodliwych. Są jednak pewne szczepy E. coli, które potrafią wytwarzać toksyny. Toksyny te mogą powodować ostre biegunki krwotoczne, które mogą skutkować ostrą niewydolnością nerek, wymagającą intensywnej opieki medycznej.

  Aby zredukować ryzyko zakażenia E. coli, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaleca, by zawsze myć dokładnie ręce przed przystąpieniem do przygotowywania, podawania lub spożywania żywności, po skorzystaniu z toalety lub zmianie pieluszek, po kontakcie z surowymi warzywami, kiełkami lub mięsem, po kontakcie ze zwierzętami gospodarskimi lub po przebywaniu w gospodarstwie oraz po jakimkolwiek kontakcie z odchodami zwierząt domowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Radiacyjne utrwalanie żywności − technologia konserwacji żywności, polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów. Proces radiacyjnego utrwalania żywności może być też stosowany w celu przedłużenia okresu ważności produktów spożywczych (powstrzymanie dojrzewania owoców, kiełkowania warzyw, hamowanie procesów gnilnych). Świąteczna Zbiórka Żywności – ogólnopolska zbiórka żywności organizowana rokrocznie od 1997 roku przez Federację Polskich Banków Żywności na przełomie listopada i grudnia na terenie sklepów. Jej celem jest zebranie żywności, która zostaje następnie przekazana w okresie przedświątecznym osobom najuboższym przez organizacje współpracujące z polskimi bankami żywności, a także zwrócenie uwagi na problemy biedy i niedożywienia w Polsce. Do 2012 roku zebrano łącznie ponad 6400 ton żywności. Kolejna, 17. Świąteczna Zbiórka Żywności, odbywać się będzie w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku.

  Graniczny Lekarz Weterynarii - kieruje Granicznym Inspektoratem Weterynarii, jest organem Inspekcji Weterynaryjnej odpowiedzialnym za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE z państw trzecich. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo epizootyczne oraz zdrowie konsumentów na terenie UE. Dokonuje weryfikacji zgodności towarów wprowadzanych z państw nie będących członkami Unii Europejskiej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego z obowiązującym prawem żywnościowym, paszowym oraz prawem w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wykonuje polecenia, które wydaje Główny Lekarz Weterynarii stojący na czele Inspekcji Weterynaryjnej. Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia.

  Escherichia coli O104:H4 – enterohemolityczny szczep bakterii Escherichia coli odpowiedzialny za epidemiczne zachorowania, które rozpoczęły się na terenie Niemiec od połowy maja 2011. Wydziela on tzw. werotoksynę, która może uszkadzać naczynia włosowate, przede wszystkim w nerkach, płucach, mózgu i sercu. Zachorowania objawiają się biegunką, a w około 1/4 przypadków mogą prowadzić do zagrażającego życiu zespołu hemolityczno-mocznicowego i hemolizy erytrocytów, czego skutkiem jest niewydolność nerek. Demeter - to niemiecka firma produkująca biodynamiczną żywność. Jest to żywność wytwarzana zgodnie z zasadami antropozofii. Nazwa pochodzi od imienia greckiej bogini Demeter. Firma produkuje około 3500 różnych produktów żywnościowych. Produkty są sprzedawane w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej.

  Partia oznacza określoną ilość środka dozwolonej substancji dodatkowej, substancji pomagającej w przetwarzaniu lub innego składnika żywności pochodzącego z tego samego źródła, przechowywanego i przewożonego w tych samych warunkach, o tej samej dacie przydatności do spożycia lub tej samej serii oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225

  Dodano: 20.03.2012. 16:26  


  Najnowsze