• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy słownik roślin owocem globalnej współpracy naukowej

  29.06.2011. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kiedy potrzebne są informacje na temat właściwości funkcjonalnych roślin, pierwsze kroki należy skierować do nowej bazy danych roślin opracowanej przez międzynarodowy zespół biologów.

  Owoc współpracy 106 instytucji badawczych z całego świata, baza danych TRY jest prawdziwym "słownikiem roślin", który zawiera opis 3 mln cech 69.000 gatunków roślin z 300.000 występujących na Ziemi. Celem nowego narzędzia, którego pierwszą wersję opisano w czasopiśmie Global Change Biology, jest zapewnienie naukowcom specjalizującym się w bioróżnorodności i naukach o Ziemi niezbędnego źródła danych.

  "Ten ogromny postęp w dostępności danych przełoży się na bardziej wiarygodne przewidywania zmian granic roślinności i właściwości ekosystemów w ramach przyszłych scenariuszy zmian klimatu i użytkowania gruntów" - zauważa dr Ian Wright z Uniwersytetu Macquarie w Australii, jeden ze współkoordynatorów projektu. "Globalna baza danych TRY ma również zrewolucjonizować badania nad bioróżnorodnością, pomagając wypracować nową wiedzę nie tylko o tym, jak liczba gatunków (bioróżnorodność), ale również zmienność między gatunkami pod względem cech (różnorodność funkcjonalna) wpływają łącznie na funkcje i usługi ekosystemowe."

  Cechy roślin, ich właściwości morfologiczne i fizjologiczne, determinują sposób konkurowania o zasoby, takie jak światło, woda i składniki pokarmowe w glebie oraz miejsce i tempo rozwoju. Oddziałują również na wpływ wywierany przez rośliny na właściwości ekosystemu, takie jak tempo krążenia składników odżywczych, zużycie wody czy absorpcja dwutlenku węgla.

  Zebranie danych roślin w jednym miejscu wspomoże badania nad skutkami zmian klimatu w skali ekosystemu i całego globu, które do tej pory były hamowane przez brak dostępu do danych na temat cech wystarczająco dużej liczby gatunków. Zadaniem bazy TRY, której tworzenie zajęło cztery lata, jest wypełnienie tej luki.

  "Globalne modele wegetacji zazwyczaj klasyfikują rośliny według niewielkiej liczby typów funkcjonalnych, takich jak trawy czy drzewa zimozielone, które jednak nie oddają sporej części zmienności zaobserwowanej w cechach roślin" - mówi Christian Wirth, profesor ekologii roślin na Uniwersytecie w Lipsku w Niemczech, kolejnej instytucji koordynującej projekt.

  Baza danych TRY pokazuje po raz pierwszy na taką skalę, że większa część zaobserwowanej zmienności cech odzwierciedlona jest w różnicach między gatunkami roślin. Dla porównania typy funkcjonalne roślin, takie jak te wykorzystywane w globalnych modelach wegetacji, uwzględniają w znacznie mniejszym zakresie zmienność cech - w przypadku kilku cech wskaźnik ten wynosi zaledwie 25%.

  Zastosowanie modeli roślinności opartych na cechach prowadzi do lepiej posadowionej, realistycznie i empirycznie, reprezentacji bioróżnorodności lądowej w modelach systemu Ziemi.
  Prof. Sandra Díaz z instytutu badawczego IMBIV-CONICET w Argentynie tak komentuje innowacyjny charakter bazy danych: "Skala wyzwań, z jakimi się mierzymy wymaga nowych sposobów uprawiania nauki, zarówno pod względem rozmiaru sieci i baz danych, jak i daleko idącej współpracy."

  Baza danych TRY umieszczona jest na serwerze Instytutu Biogeochemii im. Maxa Plancka w Jenie, Niemcy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych. Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

  Rozproszona baza danych - baza danych istniejąca fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Rozproszone bazy danych są stosowane ze względu na zwiększoną wydajność przetwarzania na wielu komputerach jednocześnie. Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie.

  Baza danych sieci elektroenergetycznej - baza danych która jest źródłem danych do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń sieciowych niezbędnych w praktyce eksploatacyjnej i w planowaniu rozwoju. Wyzwalacz (ang. trigger) – procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych.

  Advanced Chemistry Development, Inc., (ACD/Labs) – firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania chemicznego. Podstawą działania programów ACD/Labs są bazy danych, w których zgromadzone są informacje o właściwościach związków chemicznych. Bazy te są wykorzystywane zarówno w analizie danych eksperymentalnych, jak i w symulacji eksperymentów. Rollback – technologia stosowana w bazach danych do przywracania struktury bazy danych do stanu sprzed określonego przedziału czasowego. Jest ona przydatna w wypadkach np. uszkodzenia struktury bazy danych lub przypadkowego usunięcia istotnego znacznika. Działanie tej technologii polega na nadpisaniu zawartości danej bazy danych obrazem kopii zapasowej zapisanym na dysku twardym komputera, z którego jest przeprowadzana operacja rollbacku bazy danych.

  Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

  Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) – to główny certyfikat dla specjalistów implementujących systemy baz danych Microsoft SQL Server i administrujących takimi systemami. Jest on odpowiedni dla osób, które opracowują projekty fizycznej bazy danych i logiczne modele danych, tworzą fizyczne bazy danych oraz usługi danych przy użyciu mechanizmu Transact-SQL, zarządzają bazami danych i utrzymują je, monitorują i optymalizują bazy danych oraz instalują i konfigurują serwer Microsoft SQL Server. Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System).

  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych. MetaCyc - dostępna w Internecie, naukowo opracowana baza danych szlaków metabolicznych organizmów żywych. Zawiera informacje dotyczące ponad 1100 szlaków metabolicznych, występujących u ponad 1500 różnych organizmów opartych na sprawdzonych danych z literatury naukowej.

  Indeksy przestrzenne (ang. spatial index) są używane przez przestrzenne bazy danych w celu optymalizacji zapytań przestrzennych. Indeksy używane przez bazy danych innych typów nie nadają się do efektywnej obsługi dodatkowych, geometrycznych typów danych. Przykładowo, nie mogą efektywnie wskazać, jak daleko są rozmieszczone względem siebie dwa punkty i czy punkty zawierają się w wybranym obszarze w przestrzeni. Najczęściej używane metody indeksowania to:

  Dodano: 29.06.2011. 18:37  


  Najnowsze