• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O edukacji ekologicznej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

  06.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Śląski Ogród Botaniczny podsumowuje swój projekt edukacyjny dla dorosłych "Akademia Edukacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju". Z tej okazji 8 czerwca organizuje w Katowicach konferencję pt. "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju a postawy proekologiczne dzieci i młodzieży".

  "Konferencja stanowi podsumowanie rocznego projektu edukacyjnego dla osób dorosłych (...). Opracowano nowe podejście do kształcenia liderów edukacji ekologicznej, którego podstawą są zintegrowane warsztaty o tematyce przyrodniczej, psychologicznej i filozoficznej" - wyjaśnia dr Bogdan Ogrodnik, wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego ds. Nauki. Jest on równocześnie głównym autorem koncepcji całego programu Akademii. 

  Dr Ogrodnik prowadzi także w ramach Akademii te zajęcia, których głównym ośrodkiem zainteresowania jest filozoficzny komponent edukacji ekologicznej.

  Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. na temat filozofii procesu jako teoretycznego wsparcia dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekopsychologii i ekologii głębokiej jako filarach edukacji ekologicznej.

  Konferencji będą towarzyszyć warsztaty naukowe, podczas których będzie się można dowiedzieć m.in., jak budować ekologiczny światoobraz oraz jak ciekawie i skutecznie edukować ekologicznie.

  Organizatorzy zapowiadają, że powstaje książka poświęcona opracowaniu autorskiej koncepcji programu, opisowi założeń i wynikających z nich możliwości prowadzenia edukacji ekologicznej w efektywny sposób. Autorzy publikacji to: dr Bogdan Ogrodnik, dr Ryszard Kulik i dr Piotr Skubała.

  Więcej informacji na stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego: www.sibg.org.pl.

  Konferencja odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18), sala nr 401. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja globalna - część kształcenia obywatelskiego i wychowania poświęcona budowaniu świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym. Szczególny nacisk kładzie m.in. na tłumaczenie przyczyn i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, kształtowanie krytycznego myślenia oraz ukazywanie relacji między jednostką i procesami globalnymi. Edukacja globalna sprzyjać ma kształtowaniu postaw odpowiedzialnych, opartych na szacunku, uczciwości, empatii, zakładających osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się. Zbliżonymi do edukacji globalnej terminami - często stosowanymi zamiennie - są edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. W zakres tematyczny edukacji globalnej - poza sprawami dotyczącymi rozwoju - wchodzą także prawa człowieka oraz tematy związane z ze światowym pokojem i bezpieczeństwem. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – ogród botaniczny istniejący od 2002 roku jako Związek Stowarzyszeń, w którego skład wchodzą m.in. Województwo śląskie, Miasto Mikołów, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski i Stowarzyszenie na rzecz Ślaskiego Ogrodu Botanicznego. Związek ten ma formułę otwartą dla innych samorządów, stowarzyszeń i instytucji naukowych. Działalność Ogrodu ma na celu głównie ochronę i zachowanie dla potomności ginących populacji gatunków roślin z terenu województwa śląskiego. Na na obszarze o powierzchni około 80 ha tworzone są kolekcje: dendrologiczna, roślin wrzosowatych, roślin wodnych i szuwarowych, siedliskowa, roślin ozdobnych i zielarskich. Instytucja prowadzi edukację ekologiczną i przyrodniczą, proponując spotkania adresowane do różnych grup wiekowych. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży odbywają się w ciekawych przyrodniczo miejscach, a formuła gawędy przyrodniczej pozwala odejść od teorii na rzecz praktyki. Ogród jest organizatorem konkursów i projektów związanych z ochroną środowiska, oprócz tego jest placówką naukową. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62. W obrębie struktury wydziału funkcjonują dwa instytuty: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Nauk o Edukacji.

  Śląscy kuratorzy oświaty – kierownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach, wybierani w drodze konkursu, powoływani po uprzednim zatwierdzeniu przez wojewodę śląskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego.

  Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN) - instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991r. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r., Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie zostało włączone do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie. Utworzona w ten sposób instytucja nosi nazwę Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane jest w Lublinie i stanowi część Ośrodka, którego główną siedzibą jest Warszawa. Konferencja w Elsinorze (Dania) – odbyła się w 1949 r.; po raz pierwszy poruszono problemem edukacji dorosłych jako autonomicznego obszaru oświaty. Uczestnikami byli przede wszystkim, przedstawiciele Europy Zachodniej (54 delegatów z 14 krajów europejskich na 79 uczestników konferencji), którzy swoją uwagę skoncentrowali na sytuacji oświaty dorosłych reprezentowanego kontynentu w kontekście odbudowy i rodzącej się demokracji. W nowych warunkach za cel oświaty dorosłych przyjęto: „pomoc i popieranie ruchów, których zadaniem jest stworzenie kultury powszechnej i zlikwidowanie przeciwieństw pomiędzy tak zwaną kulturą masową i elitarną”. Najbardziej wymiernym rezultatem konferencji było zainicjowanie międzynarodowej współpracy na rzecz edukacji dorosłych.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach:

  Błękitna Flaga – nazwa programu wdrażanego przez organizację pozarządową – Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) z siedzibą w Danii, zrzeszającej narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu.

  Konferencja w Hamburgu – V światowa konferencja odbyła się w 1997 r., pod hasłem „Uczenie się dorosłych kluczem do XXI wieku”. Potwierdziła ona aktualność koncepcji edukacji ustawicznej i nadała jej status polityczno-oświatowej strategii XXI wieku.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR.

  Polityka edukacyjna: Obok polityki zatrudnienia i polityki społecznej istotnym kontekstem dla działań podejmowanych w ramach Programu EQUAL jest polityka edukacyjna. W Zarysie Strategii Edukacyjnej przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w lipcu 2003 roku uznano za konieczne kontynuowanie działań, których celem jest poprawa dostępu do edukacji i podniesienie jakości kształcenia. Równy dostęp do edukacji i podniesienie jakości wykształcenia tworzą również cele reformy systemu oświaty zapoczątkowanej w 1999 roku. Program EQUAL, poprzez tworzenie mechanizmów zwiększania uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ich uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, wspomagać będzie wdrożenie następujących celów określonych w Zarysie Strategii Edukacyjnej: Jacek Glenc (ur. 18 lipca 1967 w Rybniku) – polski kompozytor współczesnej muzyki poważnej i jazzowej. Aranżer, pianista, organista, pedagog. Adiunkt na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Muzyki.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - fundacja Skarbu Państwa powołana 23 czerwca 1993 roku przez Ministra Edukacji Narodowej Zdobysława Flisowskiego. Jej celem jest wspieranie działań, które przyczynią się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń w Polsce oraz ich otwarcia na świat. Zgodnie z "Polityką Jakości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji" realizuje ona swoją misję poprzez: Edukacja rozwojowa – dziedzina edukacji pokrewna do edukacji globalnej. Nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji. Wiele krajów UE, a nawet poszczególne organizacje i instytucje na swój sposób określają znaczenie tego pojęcia.

  Dodano: 06.06.2010. 01:17  


  Najnowsze