• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ocena pełnego potencjału badań nad komórkami macierzystymi na świecie

  19.12.2013. 16:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Sektor badań nad komórkami macierzystymi rozwija się ponad dwa razy szybciej (7%) od globalnej średniej dla badań naukowych w ogóle (2,9%) - jak dowiadujemy się z nowego raportu. W toku badań poświęconych analizie wzrostu i rozwoju dziedziny komórek macierzystych jako całości, przestudiowano także krajobraz badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi (ES) i indukowanymi plurioptencjalnymi komórkami macierzystymi (iPS).

  Raport przygotowany wspólnie przez konsorcjum, w skład którego weszli przedstawiciele dofinansowanego ze środków unijnych projektu EUROSTEMCELL, był przedmiotem dyskusji na niedawnym "Światowym szczycie nt. komórek macierzystych" w San Diego, USA. Przedstawia konkretne ustalenia dotyczące rozwoju prac badawczych nad komórkami macierzystymi.

  Publikacje poświęcone komórkom macierzystym są na przykład o 50% częściej cytowane w porównaniu ze światową średnią dla wszystkich powiązanych obszarów badawczych. Około połowa publikacji nt. komórek macierzystych wykorzystuje słowa kluczowe kojarzące się z opracowywaniem leków czy medycyną regeneracyjną. Odzwierciedlając bieżący rozwój tej dziedziny i jej potencjał kliniczny, 47% publikacji poświęconych komórkom macierzystym korzysta ze słów kluczowych powiązanych z medycyną regeneracyjną, a 2% z opracowywaniem leków.

  Singapur, Włochy, USA, Japonia i Izrael wykazały najwyższy poziom aktywności w badaniach nad komórkami macierzystymi, a liderami pod względem wolumenu są USA i Chiny.

  "Celem tego raportu jest wsparcie rozwoju nauki o komórkach macierzystych i omówienie strategii poprzez przeprowadzenie szeroko zakrojonego przeglądu analitycznego obszarów z uwzględnieniem spostrzeżeń ekspertów" - mówi Nick Fowler, dyrektor zarządzający Akademickich i Rządowych Instytucji na rzecz Elsevier, współautor raportu. "Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się nawiązać współpracę z przedstawicielami projektu EUROSTEMCELL, Uniwersytetu w Kioto, iCeMS oraz ekspertami, którzy wnieśli cenny wkład".

  Komórki macierzyste to takie komórki, które uzupełniają zapasy, zużytych lub uszkodzonych, wyspecjalizowanych komórek. Są w stanie stale wytwarzać własne kopie, a także kopie innych, bardziej wyspecjalizowanych typów komórek. To przesądza o ich wyjątkowości. W odróżnieniu od erytrocytów, które rozprowadzają tlen za pośrednictwem krwioobiegu, czy mięśni współdziałających z innymi komórkami, aby wykonać ruch, komórki macierzyste nie mają żadnych wyspecjalizowanych cech fizjologicznych.

  Przez to są niezwykle interesujące dla nauki, zwłaszcza dla medycyny. Niektóre z najpoważniejszych schorzeń, jak nowotwory i wady wrodzone, są powodowane nieprawidłowym podziałem i różnicowaniem komórek. Lepsze poznanie kontroli genetycznej i molekularnej nad tymi procesami może zaowocować informacjami o sposobie, w jaki te choroby rozwijają się i zasugerować nowe strategie terapeutyczne.

  To ważny cel badań nad komórkami macierzystymi i nadrzędny cel projektu EUROSTEMCELL, którego realizacja rozpoczęła się w marcu 2010 r. Dofinansowany na kwotę 830.238 EUR ze środków Siódmego programu ramowego (7PR) Komisji projekt gromadzi ponad 90 europejskich laboratoriów badawczych zajmujących się komórkami macierzystymi i medycyną regeneracyjną w ramach skoordynowanego działania na rzecz zapoznawania opinii publicznej z nauką o komórkach macierzystych. Ukończenie prac nad projektem EUROSTEMCELL zaplanowano na luty 2014 r.

  "Raport umożliwił nam zapoznanie się z międzynarodową panoramą dziedziny komórek macierzystych, czerpiąc z zaawansowanych technik bibliometrycznych w celu rozpoznania krajowych i międzynarodowych trendów: gdzie badania nad komórkami macierzystymi są najprężniejsze, gdzie jest najszybciej rozwijający się sektor, które wyniki inicjatyw dofinansowywanych indywidualnie przekładają się na publikacje o wysokim współczynniku oddziaływania i tak dalej" - opowiada profesor Clare Blackburn z Ośrodka Medycyny Regeneracyjnej MRC przy Uniwersytecie w Edynburgu i koordynator projektu EUROSTEMCELL.

  "Niezwykle interesująca była analiza danych, zawierających wiele skłaniających do refleksji informacji. Mamy nadzieję, że czytelnicy zyskają nowy obraz dziedziny, która będzie pobudzać do dyskusji o przyszłej strategii".
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria tkankowa – dziedzina nauk technicznych, zajmująca się wykorzystaniem wiedzy medycznej oraz metod inżynierii materiałowej do wytwarzania funkcjonalnych zamienników uszkodzonych tkanek lub całych narządów. Obejmuje manipulacje komórkami (somatycznymi i macierzystymi), konstruowanie odpowiednich rusztowań podtrzymujących, wpływanie na warunki wzrostu tkanki oraz jej strukturę oraz utrzymanie sprzyjających parametrów fizykochemicznych otoczenia. Intensywny rozwój tej specjalności rozpoczął się w połowie lat 90.; dotychczas w praktyce klinicznej znalazły zastosowanie nowoczesne implanty skóry i tkanki chrzęstnej. Łącznie z kierunkami terapii wykorzystującymi komórki macierzyste pozostaje w obszarze zainteresowania tzw. medycyny regeneracyjnej. Medycyna regeneracyjna (od. łac. regeneratio = regeneracja) – stosunkowo nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode (terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa), lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Skały rezydualne (Regolity) – skały powstałe przez przekształcenie chemiczne materiału skalnego nagromadzonego w wyniku intensywnego wietrzenia w miejscu trwania procesu. Skały te obok minerałów ilastych zawierają odporne na wietrzenie składniki skał macierzystych. Skały te powstały bez udziału fazy transportu, charakteryzują się składem chemicznym wiążącym je ze skałami macierzystymi oraz brakiem warstwowania. W tej grupie skalnej wyróżnia się trzy charakterystyczne grupy:

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Terapia komórkowa - rozwijająca się w medycynie gałąź terapii, polegająca na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Komórki te mogą pochodzić z tego samego pacjenta, lub od dawcy. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. Do terapii komórkowej często stosuje się komórki macierzyste lub progenitorowe, które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek. Przykładowo, ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznym wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego do regeneracji mięśnia sercowego po zawale.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Tor pochodny - tor przewodowy, symetryczny, utworzony za pomocą dwóch w zasadzie torów macierzystych w ten sposób, że końcówkami tego toru na jego obu końcach są środki uzwojeń liniowych transformatorów liniowych, należących do torów macierzystych. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS).

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Dodano: 19.12.2013. 16:58  


  Najnowsze