• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ochrona bioróżnorodności na rzecz przyszłego zdrowia planety

  30.04.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wiele pomysłów na finansowane ze środków unijnych projekty zrodziło się w kontekście dążeń do głębszego zrozumienia naukowego - zwłaszcza w tych dziedzinach, w których dostępnych jest niewiele danych.

  W toku projektu CoralFISH zgromadzono nowe dane o korzystaniu przez ryby z siedlisk w głębinach morskich. W tym celu partnerzy projektu zbadali interakcję koralowców, ryb i łowisk, by następnie wykorzystać pozyskane informacje do opracowania narzędzi do monitoringu i modelowania predykcyjnego na potrzeby zarządzania ekosystemowego w głębiach Europy i poza jej granicami. Przeanalizowali także koralowce uszkodzone w wyniku działalności człowieka, takiej jak rybołówstwo włokowe dalekomorskie, i wskazali sposoby ich ochrony przed dalszymi uszkodzeniami.

  Koordynatorami projektu byli dr Sadhbh Baxter i dr Anthony Grehan z Wydziału Nauk o Ziemi i Oceanie Narodowego Uniwersytetu Irlandii. Przedsięwzięcie zgromadziło 16 partnerów, pośród których znaleźli się biologowie specjalizujący się w rybołówstwie dalekomorskim, badacze/specjaliści ds. modelowania ekosystemów, ekonomiści i przedstawiciele MŚP z branży rybołówstwa, reprezentujący 11 państw z całej Europy.

  Ten jedyny w swoim rodzaju projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 10,8 mln EUR ze środków Komisji Europejskiej. Dzięki temu po raz pierwszy można policzyć siedliska koralowców na sześciu obszarach - zachodnie wybrzeże Irlandii i Islandii, wschodnia część Morza Norweskiego, Zatoka Biskajska (Francja), rejon Azorów i Morze Jońskie (Włochy). Modele opracowane w celu przewidywania miejsc występowania koralowców umożliwiły odkrycie wcześniej nieznanych miejsc występowania gąbek w wodach norweskich.

  Przewidywanie miejsc występowania koralowców umożliwi decydentom optymalizację wykorzystania przestrzeni morskiej - na rybołówstwo, kable telekomunikacyjne i badania minerałów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska.

  Dr Anthony Grehan, który specjalizuje się w ekologii głębi, powiedział: "Potrzeba opracowania narzędzi i strategii wdrażania morskiego planowania przestrzennego staje się coraz bardziej nagląca. Dzieje się tak z powodu rozwijającej się aktywności człowieka w głębinach morskich związanej na przykład z rybołówstwem, poszukiwaniem ropy i gazu oraz potencjalnym wydobywaniem minerałów. Konkurencja o zasoby głębinowe nasila się, podczas gdy potrzeba zapewnienia odpowiedniej ochrony różnorodności biologicznej i genetycznej jest priorytetem dla zachowania zdrowia planety w przyszłości".

  Projekt jest pierwszą inicjatywą europejską poświęconą opracowaniu znormalizowanej analizy wideo w celu zmapowania dna morskiego, w ramach której powstało oprogramowanie o nazwie COVER (Dostosowywalny zapis obrazu wideo z obserwacji). Najlepsze elementy zostały włączone do oprogramowania we Francuskim Instytucie Badawczym ds. Eksploatacji Morza (Ifremer).

  Mimo iż projekt CoralFISH zakończył się, niektóre jego komponenty będą dalej prowadzone dzięki kolejnym środkom z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020". Dalsze informacje na temat wyników projektu zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Deep Sea Research, które ma się ukazać na początku 2014 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC) - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (Konwencja Gdańska) w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt. Zakończyła działalność 31 grudnia 2005 na skutek wycofania się z niej Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – organ administracji rybołówstwa morskiego (w ramach administracji niezespolonej) podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, działający na podstawie art. 50 i następnych ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Całkowite dopuszczalne połowy, ogólnie dopuszczalne połowy TAC (Total Allowable Catches) - limity na roczne połowy stada danego gatunku ryby w określonym akwenie. W ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej TACs są instrumentem zarządzania połowami ryb we wspólnych wodach krajów członkowskich. TACs, które ostatecznie obowiązują floty rybackie, są uchwalane każdego roku w grudniu na rok następny przez Radę Ministrów ds. Rybołówstwa. Podstawą zatwierdzania TACs są wcześniejsze propozycje Komisji Europejskiej.

  Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje:
  1. rybołówstwo Strefa wyłącznego rybołówstwa - strefa morska, znajdująca się poza wodami terytorialnymi państwa, w której państwo nadbrzeżne ma odnośnie rybołówstwa takie same uprawnienia jak na morzu terytorialnym. Może więc zastrzec wyłączność rybołówstwa dla własnych obywateli.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – placówka muzealna, której wystawy rybołówstwa bałtyckiego, ukazują specyfikę zawodu rybaka oraz przedstawiają wycinek kultury pomorskiej. Muzeum gromadzi i zabezpiecza zabytki związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza Zachodniego.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  Organizacja Międzynarodowa Eurofish (ang. Eurofish International Organization) – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w zakresie handlu i marketingu produktów rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury. Siedziba Eurofish mieści się w Kopenhadze.

  Å (wym. o:) to wieś w Norwegii (na Lofotach), w gminie Moskenes. Å jest małą wioską rybacką, utrzymującą się z rybołówstwa i sztokfiszu. Odwiedza ją ostatnio coraz więcej turystów. W mieście znajdują się dwa muzea dotyczące historii rybołówstwa. Kasar – w rybołówstwie mała siatka na drążku do podchwytywania ryb łowionych na wędkę lub do czerpania ryb z kadzi; podbierak.

  Charles Haskins Townsend (1859-1944) – amerykański zoolog, urodzony w mieście New Kensington w stanie Pensylwania. Od 1897 do 1902 był związany z United States Fish Commission, pełniąc funkcję szefa wydziału rybołówstwa. Później, od 1902 do czasu przejścia na emeryturę w 1937, pracował jako dyrektor New York Aquarium w Castle Clinton. Pisał na temat rybołówstwa, wielorybnictwa, uchatek, eksploracji dna morskiego oraz zoologii. Strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa – akwen zamknięty na stałe lub zamykany okresowo dla rybołówstwa lub dla żeglugi i rybołówstwa.

  Dodano: 30.04.2013. 15:49  


  Najnowsze