• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ochrona lasów tropikalnych: dobre wieści z Brazylii

  14.09.2010. 13:32
  opublikowane przez: Jakub Juranek

  Najnowsze dane opublikowane przez Brazylijskie Ministerstwo Środowiska mówią o największym od lat zmniejszeniu procederu wielkoskalowego wylesiania lasów deszczowych znajdujących się w tym kraju.

  Dane ze wstępnego raportu opublikowanego przez Brazylijskie Ministerstwo Środowiska, przytoczonego w najnowszym numerze tygodnika Science, informują o jednym z największych, notowanych w skali ostatnich dwóch dekad - czyli od czasu, gdy rozpoczęto prowadzenie pomiarów - prawie pięćdziesięcioprocentowym, zmniejszeniu procederu wylesiania w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Jeśli dane te zostaną potwierdzone, nie tylko będzie to oznaczało, iż miniony rok, był kolejnym, w którym kontynuowany był trend spadkowy niszczycielskiego zjawiska, ale także wyznaczy to nowy rekord spadku w stosunku do, najgorszego pod tym względem w tej dekadzie, roku 2004. Redukcja w stosunku do niego wynosi aż osiemdziesiąt procent.  Pożary lasów, oraz świeżo powstałe, prowizoryczne drogi w południowo-wschodniej Amazonii
  zobrazowane w 2005 roku przez satelitę Terra, pracującego w systemie DETER.


  Chociaż wydaje się, że niektóre informacje ze wstępnego raportu, na pewno zastaną potwierdzone i minione miesiące wpiszą się w wyraźną tendencję spadkową, wątpliwości ekspertów budzi jednak ogłoszona skala sukcesu. Dane użyte we wstępnym raporcie pozyskane zostały z systemu DETER, umożliwiającego, co prawda, wykrywanie deforestacji w czasie bliskim rzeczywistego, charakteryzującego się jednak niską rozdzielczością. Za jego pomocą niemożliwe jest wykrywanie ognisk związanych z wypalaniem lasu w skali mniejszej niż dwadzieścia pięć hektarów. Wszyscy zainteresowani czekają więc na publikację kolejnego raportu, tym razem zawierającego dane z systemu PRODES, monitorującego proces wylesiania w wysokiej rozdzielczości. Jego publikacja nastąpi w listopadzie tego roku i jeśli potwierdzi obecne wyniki, będzie pozytywnym sygnałem tego, iż wysiłki rządu brazylijskiego służące ochronie lasów, określanych czasem mianem "płuc naszej planety", są coraz bardziej skuteczne.

  Źródło:
  Regalado, A. (2010, 10 września). Brazil Says Rate of Deforestation in Amazon Continues to Plunge. Science, s. 1270.

  Grafika:
  Licencja: własność publiczna.
  Autor/źródło: NASA Goddard Space Flight Center

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci. Dane geograficzne to dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach występujących na powierzchni Ziemi i w jej bliskim sąsiedztwie - zarówno pod jak i nad tą powierzchnią. Przykładem obiektów lub zjawisk sąsiadujących z powierzchnią Ziemi mogą być: poziom wód gruntowych, zachmurzenie. Dane geograficzne mogą opisywać obiekty i zjawiska naturalne oraz stworzone przez człowieka. Czas martwy – odcinek czasu następujący po danym wydarzeniu w którym dane urządzenie nie działa w pełni możliwości, np. dane urządzenie pomiarowe nie jest w stanie zarejestrować następnego wydarzenia, nawet jeżeli ono wystąpi.

  Pożary w Yellowstone w 1988 roku – zespół pożarów lasów i zarośli w Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (m.in. Parku Narodowym Grand Teton) latem 1988 roku. Największe tego typu zjawisko w tym regionie zanotowane w czasach historycznych – w ciągu 6 miesięcy ogień objął prawie 5 000 km², z czego w granicach parku narodowego około 3 212 km², czyli ponad ⅓ jego powierzchni. Skala pomiarowa – system symboli kodujących wyniki pomiaru, lub ogólniej dowolne dane. Symbole te charakteryzują mierzone obiekty pod względem określonej zmiennej.

  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS, pol.: spektroradiometr obrazujący średniej rozdzielczości) - wielospektralny skaner optyczno-mechaniczny satelitów Terra i Aqua. Rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne w 36 kanałach obejmujących zakres 0,46-14,39 μm. Dostarcza danych o rozdzielczości przestrzennej 0,25-1,00 km/piksel w nadirze. Ze względu na duże pole widzenia (110°) umożliwia uzyskanie danych dla całej planety dwa razy na dobę. Dane zbierane przez MODIS znajdują zastosowanie w badaniach atmosfery oraz powierzchni lądów i oceanów (wraz z kriosferą). Sensor ma charakter eksperymentalnego i nie jest wykorzystywany np. w operacyjnej służbie meteorologiczne. Dane przestrzenne – dane dotyczące obiektów, zjawisk lub procesów, które znajdują się w przyjętym układzie współrzędnych. Dane te określają położenie, wielkość, kształt oraz związki topologiczne zachodzące między tymi obiektami, zjawiskami lub procesami. Dane przestrzenne, w formie cyfrowej, mogą występować jako dane rastrowe lub dane wektorowe. Obraz tych danych składa się na treść mapy numerycznej.

  Źródło wtórne (źródło zastane) – każda publikacja, która nie stanowi opisu oryginalnych badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii lub hipotez własnych autora, lecz gromadzi i prezentuje dane pochodzące od innych autorów. Leaky bucket ("cieknące wiadro") - jest to algorytm odpowiedzialny za kształtowanie przepływu ruchu. Parametrami algorytmu są: wielkość bufora – „wiadra” – oraz liczba danych jakie opuszczają bufor w jednostce czasu podana w bajtach lub bitach na sekundę. Algorytm ten umożliwia dokładne określenie z jaką częstością dane będą pobierane z kolejek i przesyłane przez sieć. Podstawę działania „cieknącego wiadra” stanowi pojedynczy bufor – kolejka FIFO gromadząca pakiety. Posiada określoną maksymalną długość. Dodatkowo należy wspomnieć, że pewne pakiety wchodzące do bufora mogą zostać odrzucane na skutek ich przedawnienia lub przekroczenia rozmiaru samej kolejki. Wówczas takie nadmiarowe pakiety muszą zostać odrzucone. Jednak zyskiwana jest pewność, że łącze, w którym zastosowano kształtowanie ruchu nie będzie przeciążone. Wadą tego algorytmu jest to, że nie pozwala on na chwilowe wzrosty natężenia ruchu zaraz po jego rozpoczęciu.

  Efekt bazy - to zjawisko tłumaczące niektóre gwałtowne spadki lub wzrosty na wykresach danych statystycznych, liczonych w wielkościach względnych (rok do roku bądź miesiąc do miesiąca).

  Dziennik pokładowy – podstawowy dokument załogi statku powietrznego odtwarzający przebieg lotu. Zapisuje się w nim dane o przebiegu i zakończeniu lotu, obliczenia wstępne i rzeczywiste oraz inne dane.

  Crocidura grandis – gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych. Występuje endemicznie na Filipinach. Holotyp znaleziony w 1906 roku na szczycie Malindang na wyspie Mindanao na wysokości 1859 m n.p.m. Do 2000 roku nie przeprowadzono żadnych badań tego ssaka, jednak w ostatnich dwóch latach znaleziono kilka okazów które mogą należeć do tego gatunku. Poszukiwania przeprowadzone na najwyższych szczytach Mindanao, Apo i Katanglad nie przyniosły żadnych rezultatów. Mały ssak o długości ciała 157 mm, ogona 58 mm, masa ciała nieznana. Najprawdopodobniej ssak ten ogranicza się do pierwotnego lasu. Ekologia i wielkość populacji słabo poznane. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii DD (niedostateczne dane). W regionie gdzie występuje ten gatunek prowadzone są na szeroką skalę wylesiania. Występuje co prawda w Parku Narodowym Mount Malindang, lecz park ten nie jest dobrze zarządzany. Skutki wylesiania dla populacji tego ssaka nie są znane. Pożary lasów w Boliwii – masowe pożary wywołane wypalaniem traw przez chłopów, połączone z suszą nawiedzającą obszar Boliwii. Od początku trwania pożarów lasów, zarejestrowano około 34.000 nowych ognisk, na obszarze o powierzchni blisko 2,6 mln hektarów, które strawiły ponad 60 budynków, dla porównania 15 sierpnia, na początku ogłoszenia stanu wyjątkowego było ich około 17 tysięcy.

  Nero Burning ROM to jeden z najpopularniejszych programów służących do nagrywania płyt CD/DVD pod kontrolą systemu Windows. Współpracuje z wieloma nagrywarkami – do wielu z nich do niedawna był dołączany standardowo, obecnie jego miejsce zajął uproszczony Nero Express. Nero Burning ROM jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów w swojej klasie, pozwalającym nagrywać wiele rodzajów danych na płytach CD/DVD. Potrafi zapisywać dane w trybie wielosesyjnym. Wchodzi on w skład pakietu Nero składającego się z większej liczby programów. Krajowy System Informacji o Terenie – zakładany jest i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru całego kraju, a na szczeblach województwa i powiatu, przez marszałka województwa i starostę. Dla tych obszarów zakłada się bazy danych zawierające stosowne dane, bazy metadanych obejmujące istniejące bazy danych systemów już istniejących, a także inne dane związane ze statusem prawnym systemu.

  Dodano: 14.09.2010. 13:32  


  Najnowsze