• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oczyszczanie powietrza przyspieszy globalne ocieplenie

  07.07.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O ok. jeden stopień wzrośnie średnia temperatura na świecie do 2030 r. Stanie się tak za sprawą oczyszczania powietrza - wynika z zakończonych właśnie badań nad jakością powietrza. Jedną z 48 instytucji zaangażowanych w badania był Uniwersytet Warszawski.

  "Cząsteczki aerozoli w atmosferze maskują prawdziwe tempo efektu globalnego ocieplenia wywołanego emisją gazów cieplarnianych. Nowe badania wskazują, że chłodzący wpływ aerozoli zmniejszy się znacząco do 2030 r." - napisano w informacji prasowej po zakończeniu badań.

  Naukowcy szacują, że właśnie taki wpływ na klimat będzie miało zastosowanie nowych technologii, ograniczających zanieczyszczenie powietrza przez zakłady przemysłowe. Nie oznacza to jednak, że zanieczyszczenia są dobre i nie musimy ich unikać. Szkodliwe substancje rozpylone w powietrzu, jak podkreślają autorzy badań, powodują w Europie rocznie tysiące przedwczesnych zgonów.

  Dlatego podstawowym celem międzynarodowych badań było znalezienie skutecznych sposobów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Europie.

  "Ustaliliśmy, że zmniejszenie emisji amoniaku jest jedną z najwydajniejszych metod ograniczenia koncentracji aerozoli w atmosferze i może poprawić jakość powietrza w Europie. Zmniejszenie emisji tlenków azotu również daje efekty, ale może z kolei spowodować wzrost stężenia ozonu, a to ma negatywny wpływ na jakość powietrza. Redukcja emisji dwutlenku siarki pomoże oczyścić powietrze z cząsteczek aerozoli głównie w rejonie Morza Śródziemnego" - wyjaśniają naukowcy.

  O wiele większym wyzwaniem, jak dodają, jest ograniczenie stężenia cząsteczek związków organicznych w powietrzu. Wymagałoby to znacznego zmniejszenia emisji spalin samochodowych i dymu ze spalanej biomasy.

  "Ponadto, badania wykazały, że znaczna część aerozoli organicznych w Europie pochodzi ze współczesnych źródeł (w odróżnieniu od paliw kopalnych)" - zaznaczają badacze.

  Jednym ze "współczesnych" źródeł są tzw. wtórne aerozole organiczne pochodzenia biologicznego, czyli skoncentrowane w powietrzu substancje wytwarzane przez rośliny (jako znaczące ich źródło w Europie naukowcy wymieniają przede wszystkim tajgę). Innym są pierwotne cząsteczki aerozoli pochodzenia biologicznego, czyli gazy i pyły powstające w wyniku rozkładu martwych tkanek roślinnych i zwierzęcych. Istotny wpływ ma również spalanie biomasy.

  "Spodziewamy się, że na wszystkie z tych źródeł wpływ będą miały zmiany klimatu. Jednak nadal nie jest pewne, na czym będzie polegał i jak silny to będzie wpływ" - podkreślają autorzy badań.

  Badania zrealizowano w ramach projektu EU EUCAARI (European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interaction). Koordynował go prof. Markku Kulmala z Uniwersytetu w Helsinkach. Łączny budżet badań wyniósł 15 mln euro, z czego 10 mln pochodziło z 6. Programu Ramowego UE. Prace były prowadzone w latach 2007-2010.

  W badaniach uczestniczyli naukowcy różnych specjalności z 48 instytucji z 24 krajów. Badano fizyczne mechanizmy skupiania się aerozoli w powietrzu i ich oddziaływania na atmosferę zarówno w skali mikro, jak i makro oraz w okresach od milisekund do stuleci. Do badań wykorzystano pomiary wykonane na ziemi, a także z użyciem samolotów i satelitów nie tylko w Europie, ale też w Chinach, w Afryce Południowej, Brazylii i Indiach.

  PAP - Nauka w Polsce

  ula/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System Emisyjny Mikros – to oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza z największych zakładów przemysłowych, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania systemów ciągłej kontroli poziomów emisji niektórych związków chemicznych i pyłu (por. wymagania normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych; zastąpiła PN-EN 14181:2005). SolarAOT – Prywatna stacja badawcza transferu radiacyjnego, której celem jest badanie wpływu aerozolu na klimat. Akronim SolarAOT pochodzi od Solar Aerosol Optical Thickness – pomiary grubości optycznej aerozolu w obszarze promieniowania krótkofalowego w atmosferze. Stacja została założona w 2003 roku przez Krzysztofa Markowicza. Położona jest na Podkarpaciu na wysokości 433 m n.p.m. w odległości około 5 km od Strzyżowa. Zlokalizowana jest w terenie rolniczym na jednym ze szczytów pasma Góry Niebyleckiej (464 m n.p.m.) Pogórza Dynowskiego. Okolice stacji charakteryzują się małym wpływem miejskich źródeł zanieczyszczeń powietrza związanym ze stosunkowo dużą odległością od aglomeracji miejskich (Rzeszów około 25 km). Wykonywane pomiary mają na celu zrozumienie własności optycznych aerozoli atmosferycznych, badanie wymuszania radiacyjnego aerozole atmosferyczne, monitoring zanieczyszczeń powietrza, monitoring zmian klimatycznych, szacowanie energii wiatru oraz energii promieniowania słonecznego. Indian Ocean Experiment - (Eksperyment na Oceanie Indyjskim, w skrócie INDOEX) w 1999 roku badał wpływ aerozoli pochodzenia naturalnego i antropogenicznego na klimat oraz wzajemne oddziaływania między aerozolami a klimatem w skali regionu i całego świata.

  Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone, drobiny) to ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki produkowane przez człowieka (zanieczyszczenia) jak to jest w przypadku aerozolu kropli lub cząstek stałych siarczanów. Często prekursorami aerozoli atmosferycznych są tlenki siarki i azotu, które są przekształcane w procesach chemicznych i fotochemicznych w aerozole atmosferyczne. Separatory wody popularnie zwane "cyklonami" to urządzenia stosowane w technice uzdatniania sprężonego powietrza służące do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych i aerozoli. Separatory wody charakteryzują się prostymi konstrukcjami, niskim kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi oraz wysokim stopniem niezawodności. Jednakże są one stosowane wyłącznie do oddzielania względnie dużych cząsteczek, dlatego też służą jako urządzenia do separacji wstępnej. Są one instalowane w przewodach, rurociągach i sieciach sprężonego powietrza oraz przy urządzeniach i odbiornikach sprężonego powietrza (chłodnice sprężarek, osuszacze, filtry, zbiorniki powietrza, zbiorcze przewody doprowadzające powietrze, linie produkcyjne, obrabiarki sterowane numerycznie).

  Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych. Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń).

  M. in. USEPA i CDC uznały zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych za jedno z pięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Badania zainicjowane przez NASA w latach 70. XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń NASA oraz późniejszych zespołów badawczych pozwoliło na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego rośliny stanowią korzystniejsze rozwiązanie. Globalne zaciemnienie (ang. global dimming) – zjawisko polegające na zaobserwowanej redukcji (średnio o około 5%) promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Proces zaciemniania zarejestrowany został w latach 1961-1990 i miał związek z gromadzeniem się w atmosferze ziemskiej sadzy i aerozoli, powstających przede wszystkim w wyniku działalności człowieka. W dekadzie 1990-2000 zaobserwowano jednak globalne rozjaśnienie (zwłaszcza nad Europą), co powiązano ze spadkiem ilości pyłów w najniższych warstwach atmosfery. Zjawisko zaciemnienia pozostawało długo w sprzeczności z obserwowanym równocześnie globalnym ociepleniem, ponieważ mimo ograniczenia promieniowania słonecznego, w ciągu XX wieku temperatura najniższych warstw atmosfery wciąż rosła. Jednak wyjaśniono tę sprzeczność poprzez przedstawienie tych zjawisk (globalnego zaciemnienia i ocieplenia) jako procesów o przeciwstawnym wpływie na średnią temperaturę na Ziemi.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego.

  Dodano: 07.07.2011. 00:25  


  Najnowsze