• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OECD mówi o szansach i wyzwaniach stojących przed biogospodarką przyszłości

  10.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Do roku 2030 biotechnologia może generować do 2,7% produktu krajowego brutto (PKB) w krajach uprzemysłowionych, a w rozwijających się nawet więcej - jak mówi nowy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dla porównania, obecnie biotechnologia to niecały 1% PKB w krajach OECD.

  Raport przestrzega jednak, że rządy i przedsiębiorcy muszą przełamać bariery, które obecnie powstrzymują dalszy rozwój i komercjalizację biotechnologii. Do takich barier zalicza się w raporcie problemy natury technicznej, kwestie prawne, brak inwestycji, zagadnienia związane z akceptacją społeczną oraz strukturami rynkowymi.

  Obecnie biotechnologia znajduje zastosowanie w rolnictwie, opiece zdrowotnej i niektórych branżach przemysłowych. Wiele innych zastosowań, jak np. w medycynie regeneracyjnej, jest nadal w powijakach.

  Autorzy raportu przewidują, że do roku 2015 około połowa produkcji najważniejszych upraw przeznaczonych na żywność i paszę będzie pochodzić z odmian roślinnych opracowanych za pomocą biotechnologii. Farmakogenetyka (zajmująca się wpływem genów człowieka na jego reakcje na określone leki) wpłynie na sposób prowadzenia badań klinicznych i podawania leków. W przemyśle chemicznym wartość biochemikaliów może sięgnąć między 12% a 20% wartości całej produkcji chemicznej (w roku 2005 stanowiła 1,8%).

  Do roku 2030 zapotrzebowanie na biotechnologię prawdopodobnie wzrośnie, jako że wzrost dochodów, zwłaszcza w krajach rozwijających się, spowoduje zwiększenie się popytu na opiekę zdrowotną, produkty rolne, leśne i rybne. Tymczasem zmiany klimatu mogą doprowadzić do nasilenia się wielu problemów środowiskowych. Według OECD biotechnologia może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów zdrowotnych i środowiskowych, przed jakimi stać będzie świat w roku 2030.

  "Biogospodarka w 2030 r. będzie prawdopodobnie opierać się na trzech elementach: zaawansowanej wiedzy na temat genów i złożonych procesów komórkowych, odnawialnej biomasie oraz integracji zastosowań biotechnologii w różnych sektorach" - czytamy w raporcie.

  Autorzy obliczyli, że do roku 2030 biotechnologia może generować 2,7% PKB w krajach OECD, głównie poprzez wykorzystanie jej w przemyśle, rolnictwie i opiece zdrowotnej. W krajach rozwijających się udział ten może być nawet większy, ponieważ gospodarka w tych krajach zwykle opiera się głównie na rolnictwie i przemyśle - napisano w raporcie.

  Ostatecznie, przyszłość biogospodarki zależy od wielu czynników. "Uzyskanie pełnych korzyści z biogospodarki będzie wymagać zdecydowanej i celowej polityki" - czytamy w podsumowaniu. "Będzie to wymagało przywództwa głównie rządów, ale także wiodących przedsiębiorstw, w określeniu celów działań na rzecz wprowadzenia biotechnologii do podstawowej działalności produkcyjnej, przemysłowej i medycznej; zapewnienia warunków strukturalnych wymaganych do osiągnięcia sukcesu, jak np. wypracowanie umów regionalnych i międzynarodowych; oraz stworzenia mechanizmów, które zapewnią elastyczne przystosowanie polityki do nowych możliwości."

  Unia Europejska inwestuje 1,9 mld EUR w budowanie europejskiej biogospodarki w ramach tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Strony OECD nt. raportu:
  http://www.oecd.org/futures/bioeconomy/2030

  Unijne wsparcie dla biotechnologicznych badań naukowych w 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html

  Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Referencje dokumentu: OECD International Futures Programme, Biogospodarka do 2030 r. - planowanie programu politycznego, OECD, 2009.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 10.06.2009. 15:11  


  Najnowsze