• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oficjalna Inauguracja Parku i Inkubatora LIFESCIENCE w Krakowie

  22.12.2009. 14:02
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  22 grudnia w Krakowie odbędzie się oficjalna Inauguracja Parku i Inkubatora LIFESCIENCE. Inwestycja prowadzona przez Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) potwierdza, że Małopolska konsekwentnie realizuje plan stworzenia najsilniejszego ośrodka bio-biznesu w Polsce i Europie Środkowej.

  Inauguracja działalności Parku LIFESCIENCE połączona będzie z konferencją, w której udział weźmie Prof. Ks. Michał Kazimierz Heller, laureat Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Wykłady poprowadzą również pan Andrzej Ryś, dyrektor w Komisji Europejskiej w departamencie dyrekcji generalnej zdrowia i ochrony konsumentów oraz Paweł Błachno.  Pierwszy budynek krakowskiego Parku LifeScience, o powierzchni ok. 6000 m2 , jest odpowiedzią na potrzeby krajowych i zagranicznych firm z sektora life science w zakresie przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego.

  Jednakże Park LIFESCIENCE to nie tylko infrastruktura " podkreśla Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Sp z o.o. " to doskonałe miejsce, w którym dzięki komplementarności usług możliwa jest synergia biznesu z naukami life science. Uzupełnieniem oferty JCI jest realizacja inwestycji kapitałowych w dziedzinie life science, a także świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących zasoby nauki i biznesu " badania kontraktowe, badania kliniczne i project management " uzupełnia Błachno.

  Oferta i działalność Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI) skonstruowana została w oparciu o kluczowe czynniki rozwoju biznesu, znacząco wpływające na szanse sukcesu. Strategia rozwoju spółki zakłada, że najważniejszym elementem spełniającym to oczekiwanie jest komplementarna oferta funkcjonująca na pograniczu biznesu i nauk life science i gwarantująca uzyskanie skutecznego efektu synergii w tym obszarze.

  Zgodnie z tym założeniem, podstawowymi elementami działalności JCI są:

  wynajem powierzchni laboratoryjnej w Parku LifeScience,
  realizacja inwestycji kapitałowych w dziedzinie life science,
  świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących zasoby nauki i biznesu " badania kontraktowe, badania kliniczne i project management.


  PARK I BIOINKUBATOR LIFESCIENCE W KRAKOWIE


  Kompleks Parku

  Park i Inkubator LifeScience (Park LifeScience) to kompleks trzech połączonych budynków o łącznej powierzchni prawie 20 000 m2, zlokalizowany przy ulicy Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Inwestycja realizowana jest w 3 etapach, obejmujących obiekty o różnym przeznaczeniu tj. Parku Technologicznego I dla dużych i średnich firm, Inkubatora Biotechnologicznego (BioInkubatora) dla małych firm i projektów typu start-up oraz Parku Technologicznego II dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Budynek pierwszy " Park Technologiczny I " został ukończony w listopadzie 2008 r. W części laboratoryjnej Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Zintegrowano także tzw. powierzchnię wspólną, stanowiącą zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez Lokatorów Parku: pokoje spotkań, sale konferencyjne i video konferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne.

  Etap I " Park technologiczny I

  Budynek Parku Technologicznego I o łącznej powierzchni 5 890 m2, przeznaczony jest pod komercyjny wynajem przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego dla krajowych i zagranicznych firm z sektora life science. Charakterystycznym elementem funkcjonowania tej części Parku jest ukierunkowanie na duże i średnie przedsiębiorstwa, realizujące szeroko zakrojone, wieloletnie i kosztowne projekty. Powierzchnia laboratoryjna adaptowana jest w zależności od wymagań Klienta, a także pod kątem zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Z laboratoriami zintegrowane jest zaplecze pomocnicze, dostępne tylko dla personelu: magazyny sprzętu laboratoryjnego, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pokoje spotkań dla pracowników oraz charakterystyczna kantyna oferująca wyborną atmosferę do wypoczynku i rozmowy.

  Etap II " BioInkubator

  Budynek BioInkubatora przeznaczony został w całości pod wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego dla małych firm z sektora life science rozpoczynających działalność (start-up) lub rozwijających się (spin-off). W przeciwieństwie do pozostałych budynków Parku, BioInkubator oferuje gotowe laboratoria i biura oraz usługi wsparcia biznesu. Na jego terenie przygotowano powierzchnie badawcze w modułach 50-cio metrowych. Ich wyposażenie stanowi podstawowy sprzęt laboratoryjny i biurowy, umożliwiający rozpoczęcie działalności w chwili podpisania umowy najmu. Całkowita powierzchnia BioInkubatora to około 6 800 m2, z czego laboratoria zajmują 1 770 m2, natomiast 2 880 metrów przeznaczono na biura, zaplecze konferencyjne i obiekty gastronomiczne. W podziemiu zlokalizowano parking dla pracowników.

  Etap III " Park technologiczny II

  Budynek Parku Technologicznego II stanowi uzupełnienie oferty Parku Technologicznego I, co decyduje o jego zbliżonej funkcjonalności i sposobie organizacji. Dostępna pod wynajem powierzchnia laboratoryjna wynosi około 6 300 m2. Oprócz laboratoriów i powierzchni wspólnych na terenie budynku znajduje się także zwierzętarnia przygotowana dla około 10 000 gryzoni, hodowli ryb i gadów, a także zwierząt transgenicznych. Dodatkowym elementem podnoszącym funkcjonalność kompleksu jest zaplecze socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne zlokalizowane w budynku Parku Technologicznego II: klub fitness, przedszkole i bar winny z tarasem widokowym. Infrastruktura Parku przeznaczona jest wyłącznie dla osób pracujących na jego terenie.

  Lokalizacja Parku LifeScience - sąsiedztwo
  Inwestycja Parku LifeScience zlokalizowana jest w sąsiedztwie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  W pobliżu Parku znajdują się także, lub wkrótce powstaną m.in.:

   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
   Wydział Biologii i Nauk u Ziemi UJ,
   Wydział Chemii UJ,
   Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
   Wydział Matematyki i Informatyki UJ,
   Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
   Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB),
   Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego (Polski Synchrotron),
   Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej (NCRH) koordynowane przez IFJ PAN Kraków,
   Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) prowadzące badania z zakresu farmakologii naczyń krwionośnych - na terenie Parku LifeScience.

  Lokalizacja Parku LifeScience - Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Położenie Parku LifeScience na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pychowice (SSE) wiąże się z możliwością zaoferowania inwestorom i najemcom korzystnych warunków współpracy i zwiększa atrakcyjność kompleksowej oferty Parku. Wynajem laboratoriów i podjęcie inwestycji na terenie objętym strefą upoważnia do korzystania z pakietu pomocy publicznej, w tym w szczególności do ulgi od podatku dochodowego. SSE obejmuje obecnie obszar 528,84 ha. Położona jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów i funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku.

  POLSKA PLATFORMA BIOTECHNOLOGII
  Polska Platforma Biotechnologii (PPB) została powołana na podstawie "Porozumienia dotyczącego utworzenia Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii" zawartego w dniu 20 lipca 2006 r. w Łodzi przez szereg podmiotów publicznych i prywatnych celem wspierania rozwoju biotechnologii w Polsce. Działalnością Platformy administruje Jagiellońskie Centrum Innowacji.

  Obszar merytoryczny

  Biotechnologia jest obecnie uznawana na świecie za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, która może zapewnić zrównoważony rozwój przemysłowy, zwiększyć konkurencyjność, zmniejszyć nakłady finansowe, ograniczyć ilość emitowanych zanieczyszczeń do środowiska, jak również umożliwić rekultywację zanieczyszczonych terenów.

  Obecnie przyjmuje się podział biotechnologii zaproponowany przez stowarzyszenie EuropaBio:

   Biała " biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach.
   Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii.
   Zielona " biotechnologia związana z rolnictwem obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej.
   Fioletowa - związana z ustawodawstwem, które dotyczy biotechnologii (prawne i społeczne uwarunkowania).
   Obszar działań PPB to zrównoważony rozwój bioprocesów, a w szczególności R&D w zakresie nowych chemikaliów, zarówno w produkcji nisko- jak i wysokotonażowej, biofarmaceutyków, nowoczesnych leków, testów diagnostycznych, funkcjonalnych składników żywności i bardziej czystych, opartych na biokatalizie procesów.

  Cele technologiczne

  Zastosowanie nowoczesnej biotechnologii w rolnictwie umożliwia:

   otrzymywanie roślin odpornych na patogeny, szkodniki i abiotyczne czynniki stresowe;
   uzyskiwanie zwiększonego plonowania i wysokiej jakości produkcji rolno-spożywczej;
   wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek i rekombinowanych białek oraz jako surowców odnawialnych;
   produkcję roślin dla sektora biotechnologii przemysłowej.
   Wykorzystanie biotechnologii w medycynie stwarza szanse na dynamiczny rozwój diagnostyki molekularnej opartej między innymi na testach immunodiagnostycznych czy badaniach bazujących na specyficznej amplifikacji DNA, a także umożliwia szybki postęp w zakresie nowoczesnych i skutecznych metod terapii i profilaktyki różnych schorzeń.


  Strategiczny program działań

  Wykorzystanie szansy, jaką niesie za sobą nowoczesna biotechnologia jest uwarunkowana wieloma czynnikami.

  Do najważniejszych z nich należą:

   stworzenie systemu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych;
   uruchomienie mechanizmu sprzężenia zwrotnego pomiędzy nakładami na sektor B+R ze środków publicznych a efektami zastosowania ich w gospodarce;
   wspieranie rozwoju infrastruktury, co jest kluczowe dla powstawania nowych technologii i produktów biotechnologicznych, w szczególności z zakresu: genomiki, proteomiki, metabolomiki, molekularnej inżynierii białkowej, bioinformatyki, inżynierii procesowej;
   prowadzenie szkoleń w zakresie własności intelektualnej;
   zapewnienie systemów jakości, w tym walidacji procesów produkcyjnych i analityki;
   prace nad doskonaleniem regulacji ustawowych;
   wzrost akceptacji społecznej dla biotechnologii.


  Klaster LIFESCIENCE Kraków

  Pomysłowi utworzenia Klastra Life Science w Krakowie od samego początku przyświecała idea właściwego zrozumienia i rozwoju istniejącego potencjału w dziedzinie life science. Potencjał ten istnieje zarówno w już istniejących przedsiębiorstwach z tej branży, jak i również w sferze prowadzonych badań naukowych, realizowanych przez krakowskie środowisko akademickie.

  Misja Klastra Lifescience

  Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
  Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
  Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
  Działalność Klastra w sposób bezpośredni nawiązuje do Regionalnej Strategii Innowacji, której celem jest zwiększenie poziomu innowacji i konkurencyjności, poprzez stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z sektora MSP z instytucjami badawczymi oraz transfer technologii.

  Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków Klastra " sam nie generuje przychodów.

  Na początku 2009 roku w skład Klastra wchodziło 57 instytucji, zakwalifikowanych do grup:
   przedsiębiorstwa (należące do sektora lifescience) " 19 podmiotów
   szpitale (zarówno publiczne jak i prywatne) " 12 podmiotów
   instytuty badawczo-rozwojowe " 5 podmiotów
   instytucje wsparcia biznesu " 14 podmiotów
   szkoły (zarówno wyższe jak i średnie) " 4 podmioty
   władze lokalne " 3 podmioty

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 22.12.2009. 14:02  


  Najnowsze