• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oficjalna Inauguracja Parku i Inkubatora LIFESCIENCE w Krakowie

  22.12.2009. 14:02
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  22 grudnia w Krakowie odbędzie się oficjalna Inauguracja Parku i Inkubatora LIFESCIENCE. Inwestycja prowadzona przez Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) potwierdza, że Małopolska konsekwentnie realizuje plan stworzenia najsilniejszego ośrodka bio-biznesu w Polsce i Europie Środkowej.

  Inauguracja działalności Parku LIFESCIENCE połączona będzie z konferencją, w której udział weźmie Prof. Ks. Michał Kazimierz Heller, laureat Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Wykłady poprowadzą również pan Andrzej Ryś, dyrektor w Komisji Europejskiej w departamencie dyrekcji generalnej zdrowia i ochrony konsumentów oraz Paweł Błachno.  Pierwszy budynek krakowskiego Parku LifeScience, o powierzchni ok. 6000 m2 , jest odpowiedzią na potrzeby krajowych i zagranicznych firm z sektora life science w zakresie przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego.

  Jednakże Park LIFESCIENCE to nie tylko infrastruktura " podkreśla Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Sp z o.o. " to doskonałe miejsce, w którym dzięki komplementarności usług możliwa jest synergia biznesu z naukami life science. Uzupełnieniem oferty JCI jest realizacja inwestycji kapitałowych w dziedzinie life science, a także świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących zasoby nauki i biznesu " badania kontraktowe, badania kliniczne i project management " uzupełnia Błachno.

  Oferta i działalność Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI) skonstruowana została w oparciu o kluczowe czynniki rozwoju biznesu, znacząco wpływające na szanse sukcesu. Strategia rozwoju spółki zakłada, że najważniejszym elementem spełniającym to oczekiwanie jest komplementarna oferta funkcjonująca na pograniczu biznesu i nauk life science i gwarantująca uzyskanie skutecznego efektu synergii w tym obszarze.

  Zgodnie z tym założeniem, podstawowymi elementami działalności JCI są:

  wynajem powierzchni laboratoryjnej w Parku LifeScience,
  realizacja inwestycji kapitałowych w dziedzinie life science,
  świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących zasoby nauki i biznesu " badania kontraktowe, badania kliniczne i project management.


  PARK I BIOINKUBATOR LIFESCIENCE W KRAKOWIE


  Kompleks Parku

  Park i Inkubator LifeScience (Park LifeScience) to kompleks trzech połączonych budynków o łącznej powierzchni prawie 20 000 m2, zlokalizowany przy ulicy Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Inwestycja realizowana jest w 3 etapach, obejmujących obiekty o różnym przeznaczeniu tj. Parku Technologicznego I dla dużych i średnich firm, Inkubatora Biotechnologicznego (BioInkubatora) dla małych firm i projektów typu start-up oraz Parku Technologicznego II dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Budynek pierwszy " Park Technologiczny I " został ukończony w listopadzie 2008 r. W części laboratoryjnej Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Zintegrowano także tzw. powierzchnię wspólną, stanowiącą zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez Lokatorów Parku: pokoje spotkań, sale konferencyjne i video konferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne.

  Etap I " Park technologiczny I

  Budynek Parku Technologicznego I o łącznej powierzchni 5 890 m2, przeznaczony jest pod komercyjny wynajem przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego dla krajowych i zagranicznych firm z sektora life science. Charakterystycznym elementem funkcjonowania tej części Parku jest ukierunkowanie na duże i średnie przedsiębiorstwa, realizujące szeroko zakrojone, wieloletnie i kosztowne projekty. Powierzchnia laboratoryjna adaptowana jest w zależności od wymagań Klienta, a także pod kątem zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Z laboratoriami zintegrowane jest zaplecze pomocnicze, dostępne tylko dla personelu: magazyny sprzętu laboratoryjnego, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pokoje spotkań dla pracowników oraz charakterystyczna kantyna oferująca wyborną atmosferę do wypoczynku i rozmowy.

  Etap II " BioInkubator

  Budynek BioInkubatora przeznaczony został w całości pod wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego dla małych firm z sektora life science rozpoczynających działalność (start-up) lub rozwijających się (spin-off). W przeciwieństwie do pozostałych budynków Parku, BioInkubator oferuje gotowe laboratoria i biura oraz usługi wsparcia biznesu. Na jego terenie przygotowano powierzchnie badawcze w modułach 50-cio metrowych. Ich wyposażenie stanowi podstawowy sprzęt laboratoryjny i biurowy, umożliwiający rozpoczęcie działalności w chwili podpisania umowy najmu. Całkowita powierzchnia BioInkubatora to około 6 800 m2, z czego laboratoria zajmują 1 770 m2, natomiast 2 880 metrów przeznaczono na biura, zaplecze konferencyjne i obiekty gastronomiczne. W podziemiu zlokalizowano parking dla pracowników.

  Etap III " Park technologiczny II

  Budynek Parku Technologicznego II stanowi uzupełnienie oferty Parku Technologicznego I, co decyduje o jego zbliżonej funkcjonalności i sposobie organizacji. Dostępna pod wynajem powierzchnia laboratoryjna wynosi około 6 300 m2. Oprócz laboratoriów i powierzchni wspólnych na terenie budynku znajduje się także zwierzętarnia przygotowana dla około 10 000 gryzoni, hodowli ryb i gadów, a także zwierząt transgenicznych. Dodatkowym elementem podnoszącym funkcjonalność kompleksu jest zaplecze socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne zlokalizowane w budynku Parku Technologicznego II: klub fitness, przedszkole i bar winny z tarasem widokowym. Infrastruktura Parku przeznaczona jest wyłącznie dla osób pracujących na jego terenie.

  Lokalizacja Parku LifeScience - sąsiedztwo
  Inwestycja Parku LifeScience zlokalizowana jest w sąsiedztwie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  W pobliżu Parku znajdują się także, lub wkrótce powstaną m.in.:

   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
   Wydział Biologii i Nauk u Ziemi UJ,
   Wydział Chemii UJ,
   Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
   Wydział Matematyki i Informatyki UJ,
   Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
   Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB),
   Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego (Polski Synchrotron),
   Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej (NCRH) koordynowane przez IFJ PAN Kraków,
   Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) prowadzące badania z zakresu farmakologii naczyń krwionośnych - na terenie Parku LifeScience.

  Lokalizacja Parku LifeScience - Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Położenie Parku LifeScience na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pychowice (SSE) wiąże się z możliwością zaoferowania inwestorom i najemcom korzystnych warunków współpracy i zwiększa atrakcyjność kompleksowej oferty Parku. Wynajem laboratoriów i podjęcie inwestycji na terenie objętym strefą upoważnia do korzystania z pakietu pomocy publicznej, w tym w szczególności do ulgi od podatku dochodowego. SSE obejmuje obecnie obszar 528,84 ha. Położona jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów i funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku.

  POLSKA PLATFORMA BIOTECHNOLOGII
  Polska Platforma Biotechnologii (PPB) została powołana na podstawie "Porozumienia dotyczącego utworzenia Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii" zawartego w dniu 20 lipca 2006 r. w Łodzi przez szereg podmiotów publicznych i prywatnych celem wspierania rozwoju biotechnologii w Polsce. Działalnością Platformy administruje Jagiellońskie Centrum Innowacji.

  Obszar merytoryczny

  Biotechnologia jest obecnie uznawana na świecie za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, która może zapewnić zrównoważony rozwój przemysłowy, zwiększyć konkurencyjność, zmniejszyć nakłady finansowe, ograniczyć ilość emitowanych zanieczyszczeń do środowiska, jak również umożliwić rekultywację zanieczyszczonych terenów.

  Obecnie przyjmuje się podział biotechnologii zaproponowany przez stowarzyszenie EuropaBio:

   Biała " biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach.
   Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii.
   Zielona " biotechnologia związana z rolnictwem obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej.
   Fioletowa - związana z ustawodawstwem, które dotyczy biotechnologii (prawne i społeczne uwarunkowania).
   Obszar działań PPB to zrównoważony rozwój bioprocesów, a w szczególności R&D w zakresie nowych chemikaliów, zarówno w produkcji nisko- jak i wysokotonażowej, biofarmaceutyków, nowoczesnych leków, testów diagnostycznych, funkcjonalnych składników żywności i bardziej czystych, opartych na biokatalizie procesów.

  Cele technologiczne

  Zastosowanie nowoczesnej biotechnologii w rolnictwie umożliwia:

   otrzymywanie roślin odpornych na patogeny, szkodniki i abiotyczne czynniki stresowe;
   uzyskiwanie zwiększonego plonowania i wysokiej jakości produkcji rolno-spożywczej;
   wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek i rekombinowanych białek oraz jako surowców odnawialnych;
   produkcję roślin dla sektora biotechnologii przemysłowej.
   Wykorzystanie biotechnologii w medycynie stwarza szanse na dynamiczny rozwój diagnostyki molekularnej opartej między innymi na testach immunodiagnostycznych czy badaniach bazujących na specyficznej amplifikacji DNA, a także umożliwia szybki postęp w zakresie nowoczesnych i skutecznych metod terapii i profilaktyki różnych schorzeń.


  Strategiczny program działań

  Wykorzystanie szansy, jaką niesie za sobą nowoczesna biotechnologia jest uwarunkowana wieloma czynnikami.

  Do najważniejszych z nich należą:

   stworzenie systemu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych;
   uruchomienie mechanizmu sprzężenia zwrotnego pomiędzy nakładami na sektor B+R ze środków publicznych a efektami zastosowania ich w gospodarce;
   wspieranie rozwoju infrastruktury, co jest kluczowe dla powstawania nowych technologii i produktów biotechnologicznych, w szczególności z zakresu: genomiki, proteomiki, metabolomiki, molekularnej inżynierii białkowej, bioinformatyki, inżynierii procesowej;
   prowadzenie szkoleń w zakresie własności intelektualnej;
   zapewnienie systemów jakości, w tym walidacji procesów produkcyjnych i analityki;
   prace nad doskonaleniem regulacji ustawowych;
   wzrost akceptacji społecznej dla biotechnologii.


  Klaster LIFESCIENCE Kraków

  Pomysłowi utworzenia Klastra Life Science w Krakowie od samego początku przyświecała idea właściwego zrozumienia i rozwoju istniejącego potencjału w dziedzinie life science. Potencjał ten istnieje zarówno w już istniejących przedsiębiorstwach z tej branży, jak i również w sferze prowadzonych badań naukowych, realizowanych przez krakowskie środowisko akademickie.

  Misja Klastra Lifescience

  Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
  Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
  Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
  Działalność Klastra w sposób bezpośredni nawiązuje do Regionalnej Strategii Innowacji, której celem jest zwiększenie poziomu innowacji i konkurencyjności, poprzez stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z sektora MSP z instytucjami badawczymi oraz transfer technologii.

  Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków Klastra " sam nie generuje przychodów.

  Na początku 2009 roku w skład Klastra wchodziło 57 instytucji, zakwalifikowanych do grup:
   przedsiębiorstwa (należące do sektora lifescience) " 19 podmiotów
   szpitale (zarówno publiczne jak i prywatne) " 12 podmiotów
   instytuty badawczo-rozwojowe " 5 podmiotów
   instytucje wsparcia biznesu " 14 podmiotów
   szkoły (zarówno wyższe jak i średnie) " 4 podmioty
   władze lokalne " 3 podmioty

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Park Technologiczny SA – istnieje od 4 września 2009 roku. Został założony przez Politechnikę Koszalińską i Gminę Miasto Koszalin. Jego celem jest wspieranie lokalnego biznesu oraz starania o maksymalne zwiększenie konkurencyjności. Misją Parku Technologicznego jest wzrost potencjału społeczno gospodarczego miasta Koszalin oraz stymulowanie współpracy środowiska naukowego i lokalnego biznesu. Dążeniem Spółki jest także aktywizacja lokalnej społeczności oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym, głównie migracji młodzieży. Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna – jedna z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to sześć wydzielonych obszarów na terenie Suwałk, Ełku, Gołdapi, Grajewa, Małkini Górnej oraz Białegostoku o łącznej powierzchni 342.7662 ha, na których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oddaje do dyspozycji inwestorów tereny przemysłowe wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną, przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej, która wiąże się z możliwością korzystania z ulg i preferencji podatkowych. Podstawową zachętą inwestycyjną jest ulga w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości inwestycji. Przewagę konkurencyjną Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zapewniają również niskie koszty pracy w regionie oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najdłużej istniejących i najlepiej rozwiniętych stref ekonomicznych w kraju. W sześciu nowoczesnych centrach przemysłowych z powodzeniem funkcjonuje 69 firm. Otwieranie kolejnych zakładów jest procesem ciągłym i dynamicznym – przedsiębiorców polskich i zagranicznych przyciągają atrakcyjne zachęty inwestycyjne. W Strefie obecny jest m.in. kapitał niemiecki, duński, austriacki, litewski, szwajcarski, holenderski i szwedzki . Przedsiębiorcy utworzyli ponad 5 700 miejsc pracy, poziom inwestycji to ponad 1,7 mld złotych.Wiele firm jest zdobywcami prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Zaangażowanie inwestorów, którzy uznali Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną za najlepsze miejsce do prowadzenia działalności produkcyjnej powoduje, że Strefa jest najważniejszym elementem gospodarki lokalnej.

  Poznański Park Naukowo-Technologiczny – pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny, utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oferowane są usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, akustyki i informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. PPNT wspiera również relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz zapewnia przedsiębiorcom wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe i pomoc w pozyskiwaniu środków na innowacyjny rozwój. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Park Grūtas – istniejąca od 2001 plenerowa prywatna ekspozycja pomników polityków radzieckich oraz przedmiotów związanych z historią tego kraju, w szczególności Litewskiej SRR. Twórcą i właścicielem parku jest przedsiębiorca Viliumas Malinauskas. Park położony jest w pobliżu miasta Druskieniki, na terenie Dzukijskiego Parku Narodowego.

  Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny — powstający na terenie gminy Zielona Góra park technologiczny będący wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz województwa lubuskiego, miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mający na celu wspieranie rozwoju gospodarki regionu woj. lubuskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów oraz połączenie sfery nauki i biznesu.

  Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.

  Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS). Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.


  Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Park Dębnicki w Krakowie – park położony przy ulicy Praskiej w Krakowie. Zajmuje powierzchnię 4,82 ha; zaprojektowany został przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Park składa się z dwóch części przedzielonych terenem przemysłowym. Na tyłach parku znajduje się neorenesansowy pałac Lasockich – rodziny, która około sto lat temu przekazała Krakowowi teren pod budowę parku. W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie parku znajdował się zakład dla ubogich chłopców prowadzony przez braci Albertynów.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku.

  Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany też III Kampusem — nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstający w pobliżu Pychowic i Osiedla Ruczaj w dzielnicy VIII Dębniki, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego, stanowiącego część Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa kampusu finansowana jest częściowo z budżetu państwa.

  Dodano: 22.12.2009. 14:02  


  Najnowsze