• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okresy przejściowe na redukcję polskich emisji przemysłowych

  08.07.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów, tlenku azotu i tlenków siarki przez przemysł. Dla polskiej gospodarki korzystne są wprowadzone okresy przejściowe do 2022 r. na modernizację najbardziej zanieczyszczających zakładów.

  Uzgodniona już z krajami członkowskimi dyrektywa "o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli" przewiduje, że do 2016 r. wprowadzone zostaną surowe limity emisji przemysłowych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Jednocześnie jednak wprowadzono dodatkowe okresy przejściowe dla elektrociepłowni oraz łagodniejsze limity emisji przemysłowych dla dużych obiektów energetycznych - o co zabiegała Polska.

  "UE będzie wspierała wprowadzanie najlepszych dostępnych technologii mających na celu zmniejszenie emisji przemysłowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu naszego poziomu rozwoju gospodarczego i warunków geograficznych" - powiedział Bogusław Sonik (PO), wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim.

  Cieszył się zwłaszcza z okresów przejściowych dla elektrociepłowni - do 31 grudnia 2022 roku oraz dla dużych instalacji spalania - do 31 czerwca 2020 roku. W dyrektywie znajduje się również tzw. rozwiązanie opt-out dla elektrowni - co jest ważne dla polskiej energetyki, opartej w ponad 90 proc. na węglu.

  "Instalacje energetyczne, które są przeznaczone do zamknięcia, będą mogły pracować do końca 2022 roku, bez konieczności instalowania urządzeń ograniczających emisję. Gdyby ten zapis się nie pojawił, właściciele elektrowni stanęliby przed dylematem - zamknąć instalację lub ponieść ekonomicznie nieuzasadnione koszty urządzeń, które i tak byłyby wkrótce zdemontowane" - ocenił Bogdan Marcinkiewicz (PO).

  "Bez tych derogacji trzeba by było skokowo, w sposób nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie, odstawić przedwcześnie, z końcem 2015 roku, ponad 30 proc. zainstalowanych w Polsce mocy elektrycznych oraz ponad połowę elektrociepłowni i ciepłowni zaopatrujących ludność i przemysł" - dodał.

  Dyrektywa ws. emisji przemysłowych obejmuje ok. 52 tys. instalacji w UE, w tym ok. 2 tys. w samej Polsce. Zdaniem polskich eurodeputowanych, dzięki okresom przejściowym, Polska przeprowadzi modernizację najbardziej energochłonnego przemysłu bez szkody dla samego sektora.

  Według KE, dyrektywa sprawi, że rafinerie, elektrownie czy fabryki metalurgiczne będą musiały dzięki dyrektywie sięgnąć po najbardziej zaawansowane technologie, aby zminimalizować negatywny wpływ emisji na środowisko naturalne: powietrze, wodę i glebę. Skorzystają na tym miliony ludzi, którzy cierpią na schorzenia układu oddechowego, oraz osoby potencjalnie zagrożone takimi problemami np. ze względu na miejsce zamieszkania.KOT

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne technonologie) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nie jest natomiast konieczne, aby określony był rodzaj urządzenia lub też konkretna technologia. Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska. Phoenix Contact – producent automatyki przemysłowej w tym złączek szynowych, złącz przemysłowych, ochrony przed przepięciami i urządzeń automatyki, m.in. dla energetyki, telekomunikacji, przemysłu samochodowego, chemicznego, naftowo-gazowego.

  System Emisyjny Mikros – to oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza z największych zakładów przemysłowych, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania systemów ciągłej kontroli poziomów emisji niektórych związków chemicznych i pyłu (por. wymagania normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych; zastąpiła PN-EN 14181:2005). IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control ) - Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń. Dyrektywa IPPC narzuca konieczność uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego na funkcjonowanie w UE instalacji technologicznych, w niektórych, uznawanych za szczególnie uciążliwe dla środowiska, dziedzinach działalności gospodarczej, np. przemysłu. Są to niektóre instalacje technologiczne w ramach: przemysłu paliwowo-energetycznego, chemicznego, mineralnego, metalurgicznego, a również instalacje związane np. z gospodarką odpadami technologicznymi i komunalnymi oraz rolnictwem (m.in. ubojnie, mleczarnie, garbarnie).

  Energetyka Boruta Sp. z o.o. - znajduje się w Zgierzu w województwie łódzkim i jest spadkobiercą i kontynuatorem uruchomionej ponad 50 lat temu elektrociepłowni przemysłowej "Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" S.A. Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce prywatna elektrociepłownia. Zlokalizowana jest we wschodniej dzielnicy przemysłowej Lublina. Została wybudowana w połowie ubiegłego wieku dla potrzeb Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Z upływem czasu była modernizowana i rozbudowywana by sprostać potrzebom macierzystej fabryki oraz sąsiednich zakładów przemysłowych. Stała się również drugim pod względem wielkości dostawcą ciepła dla miasta Lublina.

  Diagnostyka procesów przemysłowych zajmuje się rozpoznawaniem zmian stanów tych procesów, gdzie procesy przemysłowe rozumiane są jako ciąg celowych działań realizowanych w ustalonym czasie przez określony zbiór maszyn i urządzeń przy określonych dostępnych zasobach. Jako przyczyny zmian stanów rozpatrywane są uszkodzenia i inne zdarzenia destrukcyjne. Zadaniem diagnostyki procesów przemysłowych jest wczesne wykrywanie i dokładne rozpoznanie (rozróżnianie) powstających. Zdarzenia destrukcyjne takie jak zużycie traktowane są jako pewien rodzaj uszkodzenia, które powinno być wykryte i rozpoznane po przekroczeniu pewnej wartości.

  Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Wydobywcze okręgi przemysłowe w krajach wysokorozwiniętych obecnie podupadają lub zmieniają profil na regiony usługowe i nowoczesnych technologii.

  Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE zwaną Dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control – zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń) wydaną w 1996 roku, natomiast do prawa polskiego zostały transponowane (dostosowane) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. zm.). Pozwolenie zintegrowane, które w zasadzie jest pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych i innych (np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych), ma zastępować cząstkowe pozwolenia środowiskowe obowiązujące dotychczas, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania.

  Woda kotłowa – woda o małej twardości używana do zasilania kotłów parowych, kotłowni wodnych, chłodni kominowych, wież chłodniczych, urządzeń wyparnych, przemysłowych instalacji myjących i płuczących. Jej odpowiedni skład zapewnia bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotła, pozwala uzyskać optymalną jakość pary oraz ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie osadzanie się kamienia, korozja, częste odsalanie oraz wysokie zużycie środków do korekty chemicznej prowadzi do dużych strat ekonomicznych.

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Potkanów (do 1 stycznia 2010 Podkanów) - dawniej wieś, obecnie dzielnica mieszkaniowo-przemysłowa Radomia, położona w jego południowo-zachodniej części. Na terenie dzielnicy znajduje się wiele zakładów przemysłowych. Jednym z większych zakładów jest Fabryka Łączników, założona w latach 50 XX w. Znajdują się tam również wojenne baraki, wieża ciśnień, zbudowana podczas II wojny światowej przez Niemców, obecnie już nie funkcjonująca. Na terenie dzielnicy ma powstać jeszcze kilka zakładów przemysłowych oraz jedno z największych w Polsce centrów przetwarzania informacji.

  Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680. Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), gazów wydechowych silników spalinowych oraz z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin).

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

  Dodano: 08.07.2010. 00:17  


  Najnowsze