• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pięć państw członkowskich zapala zielone światło dla ochrony informacji biologicznych

  16.09.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowana ze środków unijnych paneuropejska inicjatywa, która ma obsługiwać zrównoważoną infrastrukturę do zarządzania i ochrony informacji biologicznych w Europie uzyskała zielone światło od pięciu krajów europejskich i od Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EBI), który jest częścią Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Wlk. Brytanii oraz instytucją koordynującą projekt.

  Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja i Wlk. Brytania podpisały protokół ustaleń, który przypieczętowuje ich zgodę na wdrażanie europejskiej, powstającej infrastruktury badawczej na potrzeby informacji z zakresu nauk przyrodniczych o nazwie ELIXIR (Europejska infrastruktura nauk przyrodniczych na potrzeby informacji biologicznej).

  Celem infrastruktury ELIXIR jest zapewnienie otwartego dostępu do informacji na temat budulca żywych organizmów, takiego jak geny, białka i złożone sieci. Twórcy systemu ELIXIR mają nadzieję, że będzie on wspierać badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i ich wykorzystanie w powiązanych dziedzinach, np. w medycynie, ekologii i biotechnologii. W zgodzie ze strategią Komisji Europejskiej opisaną w Agendzie Cyfrowej, jednej z flagowych polityk Europa 2020, ELIXIR ma promować otwarty dostęp jako podstawową zasadę, opartą na przekonaniu, że im więcej informacji jest dostępnych dla naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłowego, tym bardziej mogą one przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przenieść korzyści społeczeństwu jako całości.

  Projekt ELIXIR otrzymał wsparcie w wysokości 4.500.000 EUR z tematu "Infrastruktury badawcze" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  "Ogromnie się cieszymy, że pięć krajów tak szybko podpisało Protokół Ustaleń ELIXIR, a kilka kolejnych już przechodzi przez ten proces. To podkreśla szeroki konsensus co do potrzeby utworzenia zrównoważonej struktury zarządzania danymi, leżącymi u podstaw badań w naukach przyrodniczych w Europie" - zauważa profesor Janet Thornton, koordynatorka ELIXIR i dyrektorka EMBL-EBI. "ELIXIR ma potencjał, aby wprowadzić prawdziwą i trwałą zmianę na korzyść europejskich obywateli - dostęp do danych ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu naglących problemów naszych czasów, w tym tych związanych z bezpieczeństwem dostaw żywności oraz zdrowiem i dobrobytem starzejącej się populacji."

  Chociaż protokół jest jedynie pierwszym, formalnym porozumieniem i nie jest prawnie wiążący, stanowi pierwszy krok w kierunku wdrożenia i budowy infrastruktury ELIXIR. Kraje sygnatariusze protokołu będą miały swoich reprezentantów w Zarządzie Tymczasowym, głównym organie negocjującym ostateczną strukturę prawną i zarządczą systemu ELIXIR. Obecni sygnatariusze mają nadzieję, że ostatecznie wszystkie kraje europejskie przyłączą się i zatwierdzą protokół.

  "Udana współpraca zaledwie dwóch, głównych europejskich dostawców danych z dziedziny nauk przyrodniczych - Szwajcarskiego Instytutu Bioinformatyki (SIB) i EMBL-EBI - pokazuje co można osiągnąć, kiedy eksperci łączą swoją wiedzę i wizję" - mówi profesor Ron Appel, dyrektor wykonawczy SIB i członek komitetu zarządczego ELIXIR. "Niemniej musimy iść naprzód. ELIXIR, dzięki wsparciu europejskich i krajowych instytucji finansujących, umożliwi współpracę na bezprecedensową skalę i otworzy drzwi do nauki przyszłości."

  Etap przygotowawczy projektu ELIXIR miał na celu opracowanie protokołu lub protokołów ustaleń między organizacjami europejskimi takimi jak agendy rządowe, rady ds. badań naukowych, instytucje finansujące i organizacje naukowe, aby zbudować światowej klasy i o globalnym zasięgu infrastrukturę europejską do zarządzania i integrowania informacji z dziedziny nauk przyrodniczych.

  Naukowcy zaangażowani w projekt zbadali integrację i interoperacyjność podstawowych i specjalistycznych zasobów danych oraz opracowywanie standardów w nowo powstających dyscyplinach. Zdefiniowali krytyczne powiązania interdyscyplinarne, które wymagają wypracowania między dyscyplinami biologicznymi i powiązanymi z nimi, w tym medycyną, rolnictwem i środowiskiem. Naukowcy przyjrzeli się również potrzebom europejskich przedsiębiorstw.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  EuroELIXIR to funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej odpowiednik systemu ELIXIR pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach w euro. System funkcjonuje na rynku krajowym oraz paneuropejskim, umożliwiając w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro wymianę danych z systemem STEP. IMBIR jest linią technologiczną do odczytu optycznego standardowych (papierowych) dokumentów bankowych. Wdrożenie IMBIRu w życie umożliwiło wsparcie części banków przy automatycznej obróbce standardowych papierowych dokumentów płatniczych (standardowego formularza polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej oraz formularza z tytułu wpłaty składek na rzecz ZUS), co wpływa również na zmniejszenie pracochłonności i kosztów działania. System IMBIR przyczynia się również do efektywniejszego wykorzystania systemu ELIXIR i upowszechniania rozliczeń międzybankowych w formie elektronicznej. SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych) - to polski system rozliczeń międzybankowych oparty na dokumentach papierowych. Rozwożeniem dokumentów zajmowała się Krajowa Izba Rozliczeniowa. System został zamknięty w roku 2004. Obecnie rozliczenia międzybankowe odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (system ELIXIR).

  Express ELIXIR – funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej od czerwca 2012 roku system przelewów natychmiastowych dostępny przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Umożliwia on przekazywanie środków z jednego konta bankowego na drugie, prowadzone przez inny bank, w ciągu kilkunastu sekund. Express ELIXIR jest systemem rozrachunku brutto, w którym każde zlecenie od razu trafia do systemu SORBNET2 i jest od razu realizowane. Gwarancją bezpieczeństwa przelewanych środków jest fakt, że środki do rozliczania płatności w tym systemie są utrzymywane w Narodowym Banku Polskim. Używanie tego instrumentu płatniczego nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, wymagane jest tylko, aby oba banki uczestniczące w transferze środków były uczestnikami systemu. ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) - funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Jest to system rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

  RailNetEurope (RNE) – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności międzynarodowego ruchu kolejowego. 38 członków RailNetEurope z 27 państw wspólnie harmonizują warunki i procedury w zakresie zarządzania międzynarodową infrastrukturą kolejową. Wspólne biuro stowarzyszenia mieści się w Wiedniu. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji.

  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Mirosław Kwieciński (ur. 5 maja 1954 w Dębicy) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego jako fundamentalnego narzędzia ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu oraz autor, współautor i współredaktor ponad 40 prac, artykułów i referatów poświęconych problematyce wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w procesach zarządzania. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych. Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

  Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies - CER) zrzesza 75 przedsiębiorstw kolejowych i infrastruktury z Unii Europejskiej, krajów kandydujących (Chorwacji, Macedonii i Turcji), jak również z krajów Bałkanów Zachodnich, Norwegii i Szwajcarii. Wszędzie prezentowanym hasłem wspólnoty jest "Głos Kolei Europejskich" (The Voice of European Railways). Akonadi jest usługą przechowywania oraz zarządzania informacjami osobistymi (PIM), danymi i metadanymi. Jest to jeden z "filarów" (core technologies) projektu KDE4, jednakże jest ona przeznaczona do stosowania z każdym środowiskiem graficznym.

  Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege). Eliksir życia (od arab. El Iksir; łac. elixir vitae) – znany także jako "eliksir nieśmiertelności" lub "Tańcząca Woda" – fikcyjna substancja (płyn, napój) mająca zatrzymywać proces starzenia u osoby, która ją wypiła. Miała dawać młodość i wieczne życie (nieśmiertelność). Czasem przypuszczano, że żeby go stworzyć, potrzebny jest kamień filozoficzny.

  Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  Dodano: 16.09.2011. 17:17  


  Najnowsze