• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska w sieci najnowocześniejszych rozwiązań life science

  14.10.2009. 15:53
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Krakowski Klaster LifeScience jest jednym z filarów "Global Innovation Network" (GIN) - międzynarodowego porozumienia mającego na celu połączenie powstających regionów nauk biomedycznych we wspólną sieć tak, by mogły one skutecznie współzawodniczyć z najbardziej rozwiniętymi ośrodkami life science na świecie. Stronami porozumienia i partnerami w tym przedsięwzięciu są: Jagiellońskie Centrum Innowacji(JCI) - zarządca krakowskiego Klastra Life Science, North Carolina's Eastern Region (NCER) oraz Bioaratec Region of Saragossa z Hiszpanii. Umowę, formalnie powołującą sieć, podpisano w maju tego roku, podczas Bio-International Convention w Atlancie.

  Global Innovation Network to niezależna, non-profitowa organizacja o charakterze partnerskim, której misją jest tworzenie pomostów i obszarów współpracy pomiędzy różnymi regionami świata w zakresie wymiany wiedzy, dobrych praktyk i własności intelektualnej w obszarze life science. Głównym celem porozumienia jest wzmocnienie konkurencyjności tych bio-regionów w rywalizacji na rynku przemysłu biotechnologicznego, przyciąganie ciekawych inwestycji, tworzenie nowych firm biotechnologicznych oraz transfer technologii i wyników badań.

  Zamierzeniem twórców sieci jest, aby, dzięki jej istnieniu, rozsypane po całym świecie ośrodki połączyły swe siły, co umożliwi im konkurowanie z potentatami w biotechnologii, takimi jak Boston, San Diego, Monachium czy Londyn. Podmiotami w projekcie mogą być regionalne organizacje ds. rozwoju, organizacje typu non profit wspierające nauki biomedyczne oraz wybrane jednostki naukowe, które zostaną zaproszone do uczestnictwa. Ich zadaniem w ramach sieci jest dostarczanie określonych usług, kapitału oraz wiedzy.

  "Dzięki współpracy, firmy i instytucje z regionów włączających się do GIN, będą miały ułatwiony dostęp do nowej wiedzy, nowych technologii i nowych rynków. Docelowo, dzięki GIN możliwe będzie tworzenie nowych firm o zasięgu globalnym, łączenie projektów badawczych i innowacyjnych, łączenie technologii oraz wspólne występowanie w negocjacjach z firmami z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego" - podkreślają władze JCI. "Planowane jest również wspólne występowanie w celu ochrony własności intelektualnej" - dodają.

  Rozwój sieci GIN ma więc wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów, wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej, usprawnienie transferu technologii i zwiększenie ilości realizowanych projektów innowacyjnych. Założyciele GIN mają nadzieję na poszerzenie sieci - docelowo jej partnerami ma się stać sześć makroregionów obejmujących Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję, Afrykę, Australię i Oceanię.

  Trwają rozmowy na temat przystąpienia do GIN bio-regionów z Włoch, Meksyku i Malezji. Inicjatorzy projektu liczą też na włączenie do współpracy państw Europy Środkowej.

  Pomysł stworzenia Global Innovation Network narodził się w lutym 2008 roku. Do jego realizacji przystąpiły wspólnie strony amerykańska (NCER) i polska (Klaster Life Science). Z ich inicjatywy, pod koniec 2008 roku na konferencji Eurobiotech w Krakowie doszło do spotkania przedstawicieli kilku europejskich bio-regionów, którym przedstawiono główne założenia idei GIN. Ponieważ spotkało się to z dużym zainteresowaniem uczestników, krakowski klaster i NCER ustaliły ostateczny kształt porozumienia. Wraz z nimi umowę o stworzeniu GIN podpisało kilku Partnerów Stowarzyszonych, w tym także kolejni Polacy - przedstawiciele regionów Łodzi i Dolnego Śląska (spółki WCB EIT+).

  Jak twierdzą władze tej ostatniej, rozwój inicjatywy GIN z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionów w obszarze life science. "Poprawi to skuteczność międzynarodowego transferu technologii oraz ułatwi zniesienie barier w zakresie sprzedaży licencji. Podpisanie tej umowy staje się szansą dla WCB EIT+ do nawiązania i rozwoju międzynarodowych kontaktów pomiędzy członkami powstałej sieci GIN, w tym z partnerami USA" - mówią.

  ***

  Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) jest koordynatorem krakowskiego Klastra Life Science - sieci 57 instytucji biomedycznych z regionu Małopolski, reprezentowanych przez przemysł biomedyczny i biotechnologiczny, projekty badawczo-rozwojowe, Akademię Medyczną, szpitale, oraz Uniwersytet Jagielloński. Centrum zarządza też powstającym Parkiem LifeScience, którego celem ma być usprawnienie współpracy przedsiębiorstw działających w sektorze nauk o życiu.

  Więcej dowiesz się:
  Klaster LifeScience

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy. EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe.

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Alians strategiczny - połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa. Czasami alians odbywa się bez umowy. Alians strategiczny pomaga wprowadzić firmę na nowy rynek, wymienić doświadczenia i wiedzę pomiędzy współpracującymi firmami. Obecnie jego popularność jest związana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, jest bowiem alternatywą dla innych form podejmowania działalności poza granicami kraju. Stąd też najczęstszą formą współczesnych aliansów to alianse międzynarodowe. Alians strategiczny ma na celu rozszerzenie działalności firmy i poprawę jej konkurencyjności. Są to porozumienia zawierane wówczas, gdy na łączenie się firm nie pozwalają przepisy antymonopolowe. Opierają się w dużym stopniu na integracji działalności, co sprzyja ich trwałości. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (skrót: CIRiTT) - jednostka mająca na celu zwiększenie efektywności współpracy między nauką, a biznesem, należące do Politechniki Poznańskiej.

  Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania. Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów - jeden z głównych programów Phare, który powstał w 1993 roku w celu wspierania restrukturyzacji gospodarki lokalnej. Jego budżet wynosił 76,7 mln ecu. Środki z funduszu przeznaczono dla województw uznanych za regiony problemowe, na pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych służących tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym, a także na niektóre inwestycje w infrastrukturze, pośrednio ułatwiające rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich.

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności. Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset.

  Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit . Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami. Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami.

  Dodano: 14.10.2009. 15:53  


  Najnowsze