• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Posłowie do PE proponują ograniczyć testy na zwierzętach bez hamowania postępu naukowego

  08.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Testy na zwierzętach od dawna są kością niezgody wśród wielu grup, m.in. przedsiębiorców, instytucji naukowych i ustawodawców. Toczy się wielostronna debata na temat ograniczenia wykorzystania zwierząt w eksperymentach naukowych i poprawienia ich dobrostanu. Czy takie działanie nie wpłynie jednak na badania naukowe w Europie?

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego (PPE) w Sztrasburgu oraz Europejska Rada Ministrów argumentują, że jakiekolwiek ograniczenia i udoskonalenia należy wprowadzać bez szkody dla europejskich celów w zakresie kluczowych badań naukowych w walce z chorobami.

  W roboczej wersji dyrektywy, która musi zostać zaaprobowana w ramach procedury współdecydowania przez Parlament i Radę UE, zaleca się, aby znacząco zmniejszyć liczbę zwierząt wykorzystywanych w badaniach, a planowane testy poddawać ocenie etycznej. Takie posunięcie uwzględni wyrażane przez opinię publiczną obawy.

  Na sesji plenarnej PPE przyjęli większością 540 głosów do 66 (przy 34 głosach wstrzymujących się) pierwsze czytanie raportu europarlamentarzysty Neila Parisha, popierającego te cele.

  "Wszyscy chcemy ograniczenia testów na zwierzętach. Jednak Europejczycy słusznie domagają się najlepszych i najskuteczniejszych leków" - wyjaśnił Parish. "Raport Parlamentu precyzyjnie określa, kiedy testy na zwierzętach mogą być dopuszczone i w jakich okolicznościach" - dodaje. "Stanowi kompromis między zapewnieniem ciągłości badań w UE a polepszaniem dobrostanu zwierząt."

  Europarlamentarzyści dali zielone światło dla zakazu przeprowadzania testów na małpach człekokształtnych takich jak goryle, szympansy i orangutany. Gatunki zagrożone wyginięciem mogą być poddawane testom wyłącznie w eksperymentach mających na celu ich zachowanie.

  W marcu grupa ekspertów (EG) z Europejskiej Rady ds. Badań Medycznych przy Europejskiej Fundacji Nauki zaproponowała, aby nie wykorzystywać ssaków naczelnych w procedurach badawczych, za wyjątkiem tych podejmowanych w celu uniknięcia, zdiagnozowania lub leczenia zagrażających życiu albo wyniszczających chorób klinicznych ludzi bądź w celu opracowania profilaktyki takich chorób.

  Jednakże odczytany raport odrzuca pomysł, aby testy wykorzystujące ssaki naczelne ograniczyć do chorób zagrażających życiu lub wyniszczających zdrowie, gdyż wiele powszechnych chorób jest testowanych na naczelnych. Zielone światło dla niektórych leków, w oparciu o wytyczne europejskie i międzynarodowe, zapala się jedynie wówczas kiedy do testów wykorzystano ssaki naczelne.

  W odczytanym raporcie również umieszczono zalecenie, aby od momentu wejścia w życie dyrektywy Komisja Europejska dokonywała raz na dwa lata przeglądu wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych.

  Tymczasem niektórzy argumentowali, że pewne aspekty nowej dyrektywy mogą okazać się kłopotliwe, gdyż europejscy naukowcy mogą zostać w tyle za amerykańskimi i azjatyckimi kolegami. Z tego powodu wprowadzono poprawki do dyrektywy, aby była bardziej wyważona i umożliwiała prowadzenie badań medycznych zgodnie z potrzebami.

  Grupa ekspertów wyraziła ze swej strony pogląd, że całkowity zakaz prowadzenia podstawowych badań na małpach człekokształtnych "wykluczy wszelkie możliwości prowadzenia takich badań w UE w przyszłości, co może mieć katastrofalne skutki dla zdolności zwalczania chorób, które mogą być w szczególności groźne dla człowieka i innych wyższych naczelnych".

  Parlament przyjął także poprawki objaśniające tekst aktu prawnego. W rezultacie zdefiniowano trzy kategorie bólu zadawanego w czasie testu: "do łagodnego", "umiarkowany" i "silny". Zdaniem Komisji, tylko zwierzęta, które doświadczyły bólu zakwalifikowanego w kategorii "do łagodnego" mogą zostać ponownie wykorzystane. Niemniej PPE utrzymują, że stosowanie sztywnych kryteriów spowoduje wzrost liczby zwierząt wykorzystywanych w testach. W związku z tym, ponowne wykorzystanie zwierząt powinno stosować się wobec osobników, które doświadczyły bólu zakwalifikowanego do kategorii "umiarkowany" - twierdzą.

  Europarlamentarzyści wspierają przede wszystkim rozbudowę Europejskiego Centrum Walidacji Metod Alternatywnych, co zwiększy wpływ Centrum w zakresie koordynacji i wspierania opracowywania oraz stosowania alternatywnych metod testów na zwierzętach.

  Dyrektywa, co znamienne, umożliwia państwom członkowskim stosowanie lub przyjęcie bardziej rygorystycznych ograniczeń krajowych, aby zapewnić ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

  Należy zauważyć, że z uwagi na zbliżające się czerwcowe wybory parlamentarne, dyrektywa przygotowana przez ustępujący Parlament zostanie zatwierdzona lub zmieniona przez ten nowo wybrany.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Parlament Europejski
  http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_en.htm

  Źródło danych: Parlament Europejski
  Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego 20090504IPR54954 Parlamentu Europejskiego

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zwierzęta transgeniczne – zwierzęta, których DNA zostało zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania pożądanego efektu fenotypowego. Modyfikowane zwierzęta są bardzo przydatne w wielu badaniach naukowych i medycznych. Na takich zwierzętach można obserwować procesy chorobowe in vivo ale także zwierzęta modyfikowane genetycznie mogą produkować ludzkie hormony, białka etc. Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami.

  Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt. Komitet Lekarzy na Rzecz Medycyny Odpowiedzialnej - amerykańska organizacja non-profit zajmująca się promowaniem diety wegańskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej wielu chorób cywilizacyjnych, a także popularyzacją takich metod prowadzenia badań naukowych, które nie wiążą się z wykorzystywaniem zwierząt.

  Czasem w artykułach pojawia się zwrot "człowieka i zwierząt" albo "zwierząt i człowieka" albo "ludzi i zwierząt" albo "zwierząt i ludzi" (możliwe że jeszcze jakiś w tym stylu). Proponuje w ramach ujednolicania stosować zawsze jeden zwrot taki jak na przykład: zwierząt w tym człowieka (ewentualnie do rozpatrzenia "człowieka i innych zwierząt" albo jakiś inny - byle zawsze ten sam). Zmianę taką proponuje wprowadzać tylko przy okazji. Opinie? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:54, 12 mar 2012 (CET) Poskramianie zwierząt - zabieg polegający na obezwładnieniu zwierzęcia, w celu przeprowadzenia badań lub zabiegów leczniczych lub profilaktycznych. Bez dobrego unieruchomienia zwierzęcia, wykonywanie wielu czynności byłoby niemożliwe. Poskramianie chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami. Zwykle powinno się zaczynać poskramianie od sposobów najprostszych.

  Prawa zwierząt – idea, zgodnie z którą zwierzęta mają fundamentalne interesy lub prawa, które powinny być uszanowane tak samo, jak to się dzieje w przypadku podstawowych, analogicznych interesów ludzi. Według Encyklopedii Britannica, prawa zwierząt to moralne lub legalne prawa przypisywane zwierzętom, zazwyczaj ze względu na złożoność ich życia w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz ich zdolności do odczuwania fizycznego bądź emocjonalnego bólu lub przyjemności. Do zasadniczych praw zwierząt zalicza się najczęściej prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia. Filozofowie uznający konieczność zmiany stosunku człowieka do zwierząt innych niż ludzie prezentują dużą różnorodność poglądów – od protekcjonizmu Petera Singera wyrastającego z filozofii utylitarystycznej, przez podejście oparte na niezbywalnych prawach preferowane przez Toma Regana do abolicjonizmu prezentowanego przez takich myślicieli jak np. Gary L. Francione. Pomimo wielu różnic w ruchu praw zwierząt istnieje daleko idący konsensus, że zwierzęta powinny być traktowane jako osoby i włączone do moralnej wspólnoty; że nie powinny być traktowane jak przedmioty, ale jak podmioty; że nie powinny być zabijane na pożywienie, wykorzystywane w eksperymentach medycznych czy rozrywce. Bardzo często praktycznym skutkiem przyjęcia idei praw zwierząt jest przejście na wegetarianizm lub weganizm. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Cmentarz dla zwierząt – wydzielone miejsce pochówku zwierząt domowych. Przez ustawodawców stosowany jest też termin "grzebowisko" – specjalnie w odniesieniu do większych zwierząt, bardziej gospodarczych niż domowych.

  Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków (ptactwa) żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej.

  Histopatologia zwierząt - dziedzina nauk weterynaryjnych zajmująca się badaniem mikroskopowych preparatów histopatologicznych, przede wszystkim pod kątem chorób zwierząt, które są spowodowane zmianami histopatologicznymi w tkankach. Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Zwierzęta użytkowe – zwierzęta chowane, hodowane lub poławiane z natury w celu systematycznego użytkowania ich cech (wartości użytkowych), głównie dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych (np. produkty, praca, opieka). Do zwierząt użytkowych zaliczane są wszystkie zwierzęta gospodarskie, niektóre gatunki zwierząt domowych oraz niektóre inne gatunki (np. zwierząt łownych hodowanych na specjalistycznych farmach lub zwierząt ozdobnych, choć ta grupa często traktowana jest odrębnie). Wśród zwierząt użytkowych wyróżnia się zwierzęta pracujące, czyli wykonujące dla człowieka określony rodzaj pracy (np. psy tropiące ślad lub konie ciągnące zaprzęg), oraz towarowe – czyli użytkowane w celu uzyskania konkretnego towaru – surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, mięso, skóry, jaja, miód, wełna, jedwab).

  Dodano: 08.05.2009. 15:11  


  Najnowsze