• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powrót mikroalg może spustoszyć życie morskie

  29.06.2011. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 800.000 lat temu z Północnego Atlantyku zniknęła mikroskopijna roślina. Wyniki nowych badań wskazują jednak na ponowne pojawienie się Neodenticula seminae w tym obszarze, co oznaczałoby pierwszą transatlantycką migrację planktonu w czasach współczesnych. Odkrycia stanowią dorobek projektu CLAMER (Wyniki badań nad zmianami klimatu i ekosystemami morskimi), który został dofinansowany na kwotę ponad 990.000 EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Naukowcy sugerują, że kurczący się lód polarny pomaga mikroskopijnej roślinie dryfować z Pacyfiku przez Ocean Arktyczny, skutecznie zapewniając tym malutkim glonom otwarte przejście przez biegun.

  Mimo że jest źródłem pożywienia, ekologowie patrzą na jej powrót z pewnymi obawami. Są przekonani, że wszelkie zmiany podstawy morskiej sieci troficznej mogą wywołać "atak" na życie morskie w Atlantyku.

  Naukowcy z Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science (SAHFOS) w Wlk. Brytanii przestrzegają, że "taki geograficzny zwrot może zmienić bioróżnorodność i funkcjonowanie arktycznych i atlantyckich ekosystemów morskich".

  Zdaniem naukowców migracja N. seminae przebiega równolegle do pojawienia się w 2010 r. wala szarego pacyficznego , którego zauważono u wybrzeży Izraela i Hiszpanii. Wal wyginął w Oceanie Atlantyckim 300 lat temu, najprawdopodobniej z powodu nadmiernego odłowu. Eksperci twierdzą, że zmniejszona pokrywa lodowa Arktyki umożliwiła pływaczowi przedostanie się do Północnego Atlantyku, skąd trafił do Morza Śródziemnego.

  Informacje te stanowią przedmiot wielu raportów na temat zachodzących zmian w życiu morskim Północnego Atlantyku, wywoływanych zmianami klimatu, a odkrycia są gromadzone i katalogowane w ramach projektu CLAMER.

  Projekt łączy wyniki niemal 300 unijnych projektów badawczych na temat zmian klimatu, realizowanych od 13 lat w morzach i przybrzeżnych strefach Europy oraz na Morzu Śródziemnym, Bałtyckim i Czarnym.

  "Migracje są przykładem tego, jak zmieniające się warunki klimatyczne powodują przesuwanie się gatunków albo modyfikują ich zachowanie, doprowadzając do zmian w ekosystemach, które są dzisiaj wyraźne" - wyjaśnia Carlo Heip, dyrektor generalny Królewskiego Holenderskiego Instytutu Badań Morskich NIOZ i kierownik projektu CLAMER.

  SAHFOS, partner projektu CLAMER, dokumentuje obecnie zmianę w planktonie na podstawie "Stałego sondażu rejestrującego plankton" (ang. Continuous Plankton Recorder Survey) - morskich badań biologicznych o największym na świecie zasięgu geograficznym.

  Pozyskane dane wskazują, że inne małe zwierzęta, które eksperci nazywają widłonogami, również przechodzą zmiany. Zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu ryb takich jak dorsz, śledź czy makrela. Zespół twierdzi, że zmiany w życiu planktonu "są związane z załamaniem się niektórych zasobów ryb i spadkiem populacji ptaków żywiących się rybami na Morzu Północnym".

  Badania wykazały, że zmiany w składzie fauny i flory morskiej będą prawdopodobnie mieć dwojaki charakter. Podczas gdy pewne gatunki będą odczuwać niekorzystny wpływ, inne mogą dobrze się rozwijać, zyskując na bioróżnorodności i produktywności.

  "Niemniej większość wpływów jest wyraźnie tak negatywna, a zakres zmian tak potencjalne rozległy, że w ujęciu globalnym stanowią one błyskające jasnym światłem ostrzegawcze latarnie" - stwierdza dr Heip.

  Pozostali partnerzy projektu CLAMER pochodzą z Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Norwegii, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Międzynarodowa Rada Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES) - międzynarodowa organizacja założona 22 lipca 1902 w Kopenhadze w celu badania zasobów morskich północnego Atlantyku i mórz przyległych. Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Ozeaneum w Stralsundzie – oceanarium stanowiące jedną z czterech placówek Niemieckiego Muzeum Morza w Stralsundzie. Jest to największa w północnej Europie placówka popularyzująca wiedzę o Bałtyku, morzach północnych i północnym Atlantyku, wybudowana w leżącym nad Morzem Bałtyckim, niemieckim mieście Stralsund, na terenie dawnego portu. Budowa obiektu została rozpoczęta w październiku 2005, dla publiczności został on udostępniony 12 lipca 2008. Koszt inwestycji szacowany jest na 60 mln euro, na które złożyły się dotacje federalne, landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, miasta Stralsund i pieniądze pozyskane z funduszy unijnych przez Niemieckie Muzeum Morskie. Cykliczne zmiany biocenozy – zazwyczaj rozpatruje się biocenozę jako układ stabilny i znajdują się w stanie równowagi ze środowiskiem, jako układem statycznym, który przestał się zmieniać (zmiany dotyczą jedynie zmian biocenoz w toku kierunkowej sukcesji ekologicznej). Jest to pogląd bardzo uproszczony. Istnieje cała kategoria zmian w biocenozach, które nie są sukcesją i mają charakter cykliczny, a powodowane są interakcjami międzygatunkowymi, występującymi w obrębie biocenozy (np. konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo). Te cykliczne zdarzenia występują zwykle na małą skalę i powtarzają się wielokrotnie w całej biocenozie. Stanowią one bardziej element wewnętrznej dynamiki biocenozy (procesy demograficzne, cykle życiowe gatunków zwornikowych) niż sukcesji (zmiany klimatyczne). Nawet biocenozy klimaksowe mają charakter dynamiczny i mogą zmieniać się cyklicznie. W przypadku niektórych cyklicznych zmian biocenozy, wynikających z cech cyklu życiowego dominujących roślin, można wyróżnić cztery fazy:

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Sound Surveillance System (SOSUS) – wymierzony w radzieckie okręty podwodne o napędzie nuklearnym amerykański system obserwacji akustycznej za pomocą sensorów pasywnych wielkich przestrzeni oceanicznych. Będący częścią większego systemu Integrated Undersea Surveillance System (IUSS) system SOSUS opiera się na sieci pasywnych sonarów dennych rozmieszczonych w newralgicznych obszarach Atlantyku i Morza Północnego – dogodnych i możliwych przejściach radzieckich okrętów na otwarte przestrzenie oceaniczne w kierunku wybrzeży Stanów Zjednoczonych, a także półkolem wzdłuż wybrzeży USA. Po raz pierwszy zlokalizowano radziecki okręt podwodny za pomocą sieci SOSUS 26 czerwca 1962 roku. Z biegiem lat system był ustawicznie unowocześniany i rozszerzano jego zakres, po zakończeniu zimnej wojny zaś, jest częściowo używany także do celów cywilnych – głównie do badań nad wielkimi ssakami morskimi a także do monitorowania zmian klimatycznych Ziemi.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Metoda grawimetryczna - w archeologii, polega na pomiarze zmian przyspieszenia ziemskiego na wybranym obszarze przy wykorzystaniu czułych urządzeń. Metoda umożliwia wykrycie obszarów różniących się gęstością od otoczenia. Zmiany mogą być wywołane przez obiekty archeologiczne ukryte pod powierzchnią ziemi. Pomiary są wykonywane według uprzednio rozmieszczonej siatki pomiarowej. Uzyskane dane należy skalibrować. Utrudnieniem jest fakt, że obiekty archeologiczne powodują bardzo niewielkie zmiany. Powoduje to, że rezultaty badań są niewiarygodne. Najlepiej metoda grawimetryczna sprawdza się w przypadku lokalizowania pustych przestrzeni pod powierzchnią ziemi.

  Astarta północna (Astarte borealis) – gatunek małża z rodziny astartowatych (Astartidae). Występuje w Oceanie Arktycznym oraz w północnych częściach Atlantyku (wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej i Europy, również w Morzu Bałtyckim) i Pacyfiku (po Aleuty i Japonię). Spotykany zarówno w wodach płytkich (od 2 m), jak i głębokich (do 3000 m p.p.m.). Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Oceaneum w Stralsundzie (niem. Ozeaneum Stralsund) – oceanarium i muzeum morskie, największa w północnej Europie placówka popularyzująca wiedzę o Bałtyku, morzach północnych i północnym Atlantyku, wybudowana w leżącym nad Morzem Bałtyckim, niemieckim mieście Stralsund, na terenie dawnego portu. Budowa obiektu została rozpoczęta w październiku 2005, dla publiczności zostało udostępnione 12 lipca 2008. Koszt inwestycji szacowany jest na 60 mln euro, na które złożyły się dotacje federalne, landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, miasta Stralsund i pieniądze pozyskane z funduszy unijnych przez Niemieckie Muzeum Morskie. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Dodano: 29.06.2011. 18:49  


  Najnowsze