• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje Biała Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych

  16.08.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trwają prace nad Białą Księgą Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Jej opracowaniem na zlecenie Ministra Gospodarki zajmuje się SRNPRE - Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, której przewodniczy Jerzy Buzek.

  Księga omawiać będzie m.in. stan rynku wewnętrznego, stopień implementacji prawa europejskiego, zakres inwestycji w takich obszarach jak elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, transport, zakres działań legislacyjnych w dziedzinie ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla, źródła i metody finansowania.

  Jak informuje Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji na swej stronie internetowej - nad wypełnieniem treścią zasygnalizowanych w spisie tematów pracuje 17 Grup Roboczych złożonych ze stu kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin nauki, gospodarki i życia społecznego. Dodatkowo Księga jest konsultowana z ponad 90 instytucjami kompetentnymi w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Biała Księga jest jednym z trzech powierzonych Radzie do wykonania dokumentów, pomocnych w sformułowaniu Narodowego Programu Redukcji Emisji. Kilka tygodni temu opublikowany został na stronie SRNPRE pierwszy z nich: Zielona Księga identyfikująca problemy, jakie trzeba będzie w programie przezwyciężyć. Biała (prace potrwają jeszcze kilka miesięcy) omawiać będzie kierunki rozwoju i nowe koncepcje. Trzecim dokumentem (ukończenie prac to pierwsze miesiące przyszłego roku) będzie Mapa Drogowa, która zarysuje harmonogram i przedstawi szczegółową specyfikację działań. Zgodnie z przyjętymi przez Polskę unijnymi zobowiązaniami narodowy program musi być gotowy w 2011 roku.

  PAP - Nauka w Polsce,Waldemar Pławski

   

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. ISO 50001 – międzynarodowy standard ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) . Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Moliki książkowe (znane również jako Moliki książkowe, czyli co czytać dziecku) - audycja telewizyjna dla dzieci emitowana w latach 2005-2012 przez TVP1 i powtarzana przez TVP Polonia i TVP Kultura.
  Program promował kampanię Cała Polska czyta dzieciom. Głównymi bohaterami były dwa mole książkowe - Molinka i Molik - które w każdym programie przedstawiały kilka książek dla dzieci do przeczytania. Jednym ze sposobów było czytanie fragmentu jednego z polecanych dzieł i przerywanie lektury w najciekawszym momencie.
  Pomysłodawcą programu była Małgorzata Berwid, która wcześniej współtworzyła program Ciuchcia.
  Dzień emisji programu ulegał zmianom. Początkowo program był emitowany w soboty, później został przeniesiony na niedzielę, jako część Teleranka, aby znowu powrócić jako osobny program, nadawany już do końca emisji w piątki.
  W przeciągu 7 lat zrealizowano blisko 100 wydań programu.

  KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska.

  Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15). Ślad węglowy – całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt". Jest rodzajem śladu ekologicznego.

  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Wskaźniki emisji zapachowej – wartości emisji zapachowej (emisji odorantów) odniesione do jednostkowej ilości materiałów, przetwarzanych w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.

  Monety kolekcjonerskie III RP w 1998: W 1998 roku Narodowy Bank Polski wyemitował 13 monet kolekcjonerskich: 10 srebrnych i 3 złote. Nie została rozpoczęta żadna seria, były jedynie kontynuowane trzy serie rozpoczęta w zeszłych latach. Wielkość emisji dwóch monet została zwiększona po kilku miesiącach od daty emisji.

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych. Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu.

  Zielona księga (ang. green paper) – w terminologii Unii Europejskiej zielona księga to dokument prezentujący stan obecny jakiegoś zagadnienia, służący procedurze konsultacyjnej pomiędzy instytucjami UE, a także z państwami członkowskimi i obywatelami UE. Zielona księga jest raportem zbierającym informacje na określony temat i zazwyczaj stanowi punkt wyjścia dla opracowania białej księgi. Czasopis (blr. Часопіс) – wychodzący od 1990 roku białoruski miesięcznik społeczno-kulturalny, wydawany w Białymstoku w jęz. polskim i białoruskim przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich. Redaktorem naczelnym jest Jerzy Chmielewski. Pismo dofinansowywane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dodano: 16.08.2010. 00:17  


  Najnowsze