• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Produkty pochodzące z rynku wtórnego są tańsze, ale wyniszczają środowisko.

  22.08.2012. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kraje rozwijające się nabywają z Europy i USA towar z drugiej ręki, taki jak fabryki i narzędzia, aby zaoszczędzić, a tym samym odpowiednio wykorzystać to, co nadal nadaje się do użytku. Ale czy ktokolwiek zastanawiał się kiedyś, w jaki sposób procedura ta wpływa na środowisko? Badacze z Francji i Luksemburga piszą w najnowszym numerze czasopisma International Journal of Global Environmental Issues, że eksport starych narzędzi i technologii za granicę hamuje kraje przed przyjmowaniem technologii, która nie zanieczyszcza środowiska naturalnego i jest dla niego bardziej przyjazna.

  Pracujący na uniwersytecie luksemburskim dr Benteng Zou oraz doktorant Luisito Bertinelli wraz z prof. Eric'iem Stroblem z Ecole Polytechnique we Francji dokonali porównania starych i nowych technologii oraz generowanego przez nie zanieczyszczenia w krajach rozwijających się.

  Badanie pokazuje, że kupno i sprzedaż starych narzędzi oraz sprzętu spowodowały w ciągu ostatnich lat wzrost w tych krajach. Główną przyczyną ich decyzji o udziale w takim handlu jest brak kapitału. Zakup towaru z rynku wtórnego okazał się dla nich dobrodziejstwem, ponieważ umożliwił pozyskanie technologii dawniej nieosiągalnych.

  Problem z zakupem starszych narzędzi i sprzętu polega jednak na tym, że wiąże się z nim większy wysiłek fizyczny po stronie użytkownika. Technologie te wymagają nie tylko częstszych napraw, twierdzą badacze, ale także są mniej zautomatyzowane.

  Kwestia sporna dotyczy również faktu, że zakup starszych technologii skutecznie zwiększa podstawowy poziom zanieczyszczenia i odkłada na później okres spadku poziomów zanieczyszczenia.

  "Uruchomiliśmy model pokazujący, w jaki sposób decyzja o przyjęciu starszych i bardziej szkodliwych dla środowiska technologii wpływa na stosunek pomiędzy rozwojem gospodarczym a zanieczyszczeniem środowiska", mówią badacze.

  Zespół badawczy skorzystał z systemu ekonomicznego nazywanego "właściwą strukturą kapitałową". System ten sprawdza różne źródła oraz poziomy zanieczyszczenia. Wyjątkowe w tym modelu jest to, że pozwala on badaczom określić, kiedy dokonać wymiany starych narzędzi i sprzętu na nowsze i bardziej innowacyjne technologie. System umożliwia im także dokonanie oceny wpływu tych zmian na zanieczyszczenie.

  "Jeśli ktoś zakłada, że starsze technologie są mniej przyjazne środowisku, wówczas decyzja o tym, kiedy oddać je na złom i jaki przyjąć [w zamian] typ technologii (np. nową czy używaną) niewątpliwie stanowi ważny czynnik determinujący zakres wytwarzania zanieczyszczeń", zauważają badacze.

  Patrząc z perspektywy podejmowania decyzji politycznych badacze utrzymują, że kraje opowiadające się za starszymi technologiami mogą zaoszczędzić na krótką metę, ale odczują ciężar swoich decyzji w perspektywie długoterminowej. Badacze ostrzegają jednak, że odpowiedzią na ich decyzje mogą być wyższe wskaźniki zanieczyszczenia i opóźnienia w osiąganiu zrównoważonej fazy wzrostu.

  "Naciski wywierane na kraje rozwijające się odnośnie zmniejszenia barier i otwarcia się na import towarów z rynku wtórnego powinny być zatem zrównoważone w stosunku do kosztów dodatkowego zanieczyszczenia, do którego przyczyni się wykorzystanie starszych technologii", podkreślają badacze.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czysty węgiel – określenie technologii pozwalających na uzyskiwanie energii z węgla przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Cyberdemokracja: Pojęcie cyberdemokracji jest niejednorodne. Badacze zgodni są jedynie w kwestii znaczenia technologii telekomunikacyjnych jako zasadniczego elementu cyberdemokracji.

  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Ekoimperializm (ang. eco-imperialism) określenie utworzone przez Paula Driessena w jego książce pod tytułem "Eco-Imperialism: Green Power, Black Death" na rodzaj polityki ochrony środowiska rzekomo prowadzonej przez kraje rozwinięte. Według Driessena charakterystyczne dla niej jest postępowanie, stosowane przez te kraje w celu ochrony, a z drugiej strony postrzegane przez kraje rozwijające się i nie tylko jako ochrona własnych interesów. Chodzi tu na przykład o pewne wymogi ustalone w krajach importu, których kraje eksportujące nie spełniają. Sprawia to trudności, aczkolwiek w większości przypadków eksporterzy akceptują takie przepisy i dostosowują się do ostrych przepisów. Krąży także opinia, że twarde reguły ekologiczne są wprowadzane w krajach bogatych po to, aby nie dopuścić do napływania tanich towarów produkowanych w krajach rozwijających się.

  Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia refrakcyjne – zanieczyszczenia chemiczne, które nie podlegają bądź podlegają jedynie w minimalnym stopniu rozkładowi biologicznemu za pośrednictwem mikroorganizmów. Zanieczyszczenia te są w niewielkim stopniu usuwane ze ścieków w klasycznych procesach oczyszczania w oczyszczalniach komunalnych. Do tego typu zanieczyszczeń zalicza się między innymi:

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Kultura asturyjska - nazwa tej jednostki kulturowej związana jest z miejscem występowania na obszarach Asturii - m.in stanowiska z nadmorskich jaskiń El Penical. Jej rozwój wyznaczają daty od ok. 8 do ok. 5 tys. lat temu. Inwentarz kamienny kultury reprezentowany jest przez zespoły narzędzi kamiennych powstałych w technologii makrolitycznej, głównie rdzeniowe piki oraz zespoły mikrolityczne ze zbrojnikami geometrycznymi.

  Reperowa sieć monitoringu głównych rzek kraju stanowi źródło informacji o stanie zanieczyszczenia tych rzek oraz dostarcza danych do obliczeń bilansu zanieczyszczeń wprowadzanych do Morza Bałtyckiego. Informacje te są niezbędne do prowadzenia prac badawczych z zakresu oceny jakości wód płynących.

  Kultury paleolitu: W paleolicie pojawił się człowiek zdolny wytwarzać narzędzia, a te stopniowo dały mu coraz większą przewagę nad zwierzętami. Narzędzia były początkowo bardzo prymitywne i nieobrobione, z czasem coraz mniej przypominały przypadkowo znaleziony kamień, a coraz bardziej pieczołowicie obrobiony sprzęt użytkowy. Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

  Waterjet – ogólna nazwa technologii przecinania lub czyszczenia różnych materiałów z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem. Technologia narodziła się w latach 70. ale dopiero na początku lat 80. znalazła szersze zastosowanie w przemyśle. Samo słowo waterjet można przetłumaczyć jako strumień wody i dotyczy przecinania lub czyszczenia samą wodą. Bardziej poprawną nazwą technologii (uwzględniając ilość aplikacji) jest abrasive water jet (AWJ) która odnosi się także do użycia wody ale z dodatkiem ścierniwa (przecinanie samą wodą jest ograniczone do niektórych rodzajów materiałów). W Polsce używa się określenia obróbka wodno-ścierna lub hydro-ścierna jako tłumaczenie pojęcia abrasive water jet. Pojęcie waterjet jest jednak najbardziej popularnym, potocznie używanym, słowem odnoszącym się do tej technologii. Walcowanie poprzeczno-klinowe – odmiana technologii walcowania poprzecznego. Narzędzia są wykonane w kształcie klina, który wcinając się w walcowany materiał nadaje mu odpowiedni kształt. Tą technologią wykonywane są przedkuwki przeznaczone do dalszych procesów plastycznego kształtowania oraz wyroby osiowo-symetryczne takie jak: wały wielostopniowe, wkręty szynowe, itp. Ośrodkiem naukowym, który specjalizuje się w tej technologii oraz ją rozwija jest Politechnika Lubelska.

  Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.

  Dodano: 22.08.2012. 18:37  


  Najnowsze