• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt HighNoon zmierzy się z globalnym problemem cyklu wody

  17.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Właśnie ruszył projekt współpracy między UE a Indiami pod nazwą HighNoon. Jego głównym celem jest przeprowadzenie oceny wpływu wycofywania się lodowców himalajskich oraz potencjalnych zmian w charakterystyce letnich monsunów indyjskich na rozłożenie zasobów wody w północnych Indiach. Finansowany na kwotę 3 mln EUR projekt HighNoon ma także na celu wypracowanie zaleceń dla odpowiednich i skutecznych strategii reagowania w celu przystosowania się do "skrajnych warunków hydrologicznych, poprzez proces udziału bezpośredniego".

  Konsorcjum HighNoon, w skład którego wchodzą naukowcy z Holandii, Indii, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, współpracuje także z uczestnikami unijnego projektu WATCH, którzy zajmują się oceną globalnych interakcji pomiędzy cyklem wody, zasobami wody i zmianami klimatu w Europie oraz na subkontynencie indyjskim.

  Partnerzy HighNoon koncentrują się na konsolidacji dostępnych danych klimatycznych i hydrologicznych oraz innowacyjnych modelach regionalnych. Docelowo mają zamiar powiązać ze sobą wyniki udoskonalonych modeli klimatycznych, aby opracować praktyczne i odpowiednie działania adaptacyjne.

  Od chwili obecnej do roku 2012 konsorcjum będzie korzystać z udoskonalonych symulacji klimatu w regionie w celu ustalenia poziomu topnienia śniegu oraz schematów monsunowych, a także modeli regionalnych do opracowania realistycznych scenariuszy socjoekonomicznych i dokonania oceny zasobów wody. W ramach projektu przygotowywane są także nowe metody priorytetyzacji działań przystosowawczych, które będzie można wykorzystać jako narzędzia projektowe przy wyborze alternatyw przystosowawczych, zwłaszcza w zakresie zasobów gruntowych i wodnych oraz produkcji żywności.

  Uczestnicy projektu HighNoon nie tylko zidentyfikują i określą ilościowo kwestie wpływające na zmianę dostępności wody w północnych Indiach, ale także dostarczą stronom zainteresowanym (ustawodawcom, użytkownikom wody oraz administracji) informacji o strategiach, które pomogą im w rozwiązywaniu obecnych i przyszłych problemów dotyczących wody.

  Globalny cykl wody, który jest kluczowym komponentem układu ziemskiego, znajduje się pod wpływem podnoszącego się poziomu dwutlenku węgla i temperatury, co z kolei przyczynia się do zwiększenia opadów, odpływów i ewapotranspiracji (sumy oparów i efektów transpiracji roślinnej ulatniających się z powierzchni Ziemi do atmosfery).

  Eksperci przewidują, że region śródziemnomorski doświadczy w przyszłości uszczuplenia opadów, podczas gdy region Indii będzie mieć ich więcej. Również sezonowość (wiążąca się z regularnymi i przewidywalnymi zmianami w skali roku kalendarzowego) może ulec zmianie, powodując powstanie nowych i nieprzewidzianych punktów uwagi.

  Zmiany cyklu wodnego mogą doprowadzić do innych, bardziej skrajnych, takich jak susze czy powodzie, które przyniosą szkody w rolnictwie. Skutki tego mogą być odczuwalne na przykład w Indiach, gdzie funkcjonowanie systemu wodnego opiera się na opadach monsunowych latem oraz opadach i roztopach śniegu i pokrywy lodowej w Himalajach.
  Projekt HighNoon jest wynikiem dialogu i kontaktów z naukowcami w Indiach utrzymujących się od roku 2007, kiedy to zostały zainicjowane podczas pierwszych strategicznych warsztatów UE-Indie pt. "Potrzeba badań naukowych nad zmianami klimatu".

  "UE i Indie prowadzą strategiczną współpracę w dziedzinie nauki i technologii, w której obie strony dostarczają środków na inwestycje" - mówi. H. E. Daniele Smadja, Ambasador Komisji Europejskiej w Indiach. "Ten nowy projekt poświęcony zmianom klimatu, badaniom naukowym i glacjologii przenosi owo dobrze ugruntowane partnerstwo na wyższy poziom."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  HighNoon:
  http://www.eu-highnoon.org

  WATCH:
  http://www.eu-watch.org

  Źródło danych: HighNoon; Newswire
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu HighNoon oraz z Newswire

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”. Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem. Współczynnik odpływu - współczynnik odpływu jest to stosunek ilości wody odpływającej z obszaru zlewni w rozpatrywanym czasie do ilości wody jaka w tym samym czasie spadła w postaci opadów atmosferycznych na obszar zlewni. Określa się go dla okresu wieloletniego, dla poszczególnych lat, półroczy oraz miesięcy. jest to wielkość niemianowana,ale można ją również wyrazić w procentach wysokości opadu:

  Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego. Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin.

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji. Ekonomiczny poziom wycieków (EPW, "OPW - optymalny poziom wycieków", "optymalny trend strat z wycieków") - poziom strat wody w sieci wodociągowej (również wieloletni trend), przy którym sumaryczne nakłady eksploatatora sieci na detekcję i usuwanie wycieków oraz koszty strat wody osiągają minimum. Jest to ekonomiczne optimum utrzymania ruchu sieci, przy którym dostawa wody /koszty eksploatacji i inwestycji/ kontynuowana jest po najmniejszych kosztach. Pojęcie optymalnego/ekonomicznego poziomu wycieków wiąże się bezpośrednio z normatywem taniej wody - wprowadzonym przez IWA dla wiejskich i miejskich sieci wodociągowych. Jeśli dostawca wody posiada wdrożony optymalny poziom wycieków i dąży do jego uzyskania w kolejnych latach wówczas woda sprzedawana odbiorcom jest najtańsza. Dostawca wody w celu osiągnięcia ekonomicznego poziomu wycieków może również używać szybszych operacyjnych metod, takich jak ekonomiczny remodelling strat.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na:

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny).

  Wody gruntowe – wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nie podlegają bezpośrednim wpływom czynników atmosferycznych, są przefiltrowane i z tego względu nadają się do użytkowania dla celów spożywczych. Wody te nie podlegają zmianom temperatury w ciągu doby, cechuje je równowaga termiczna. Temperatura ich zmienia się w zależności od pór roku. Występują poniżej wyraźnej i trwale utrzymującej się strefy napowietrzenia. Ekohydrologia – nauka z działu hydrologii zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań między roślinnością a cyklem hydrologicznym. Procesy te zachodzą w planetarnej warstwie przyziemnej. Ekohydrologia zajmuje się także badaniem procesów biologicznych i hydrologicznych, które można wykorzystywać dla poprawy jakości wody oraz projektowaniem zmian w gospodarce wodnej danego regionu, mających poprawić stan środowiska naturalnego.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Dodano: 17.06.2009. 15:11  


  Najnowsze