• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny wyznacza nowe standardy dobrostanu zwierząt

  15.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy zestaw wskaźników dobrostanu zwierząt opracowano w ramach projektu WELFARE QUALITY (Integracja dobrostanu zwierząt z łańcuchem kontroli jakości żywności - od bezpieczeństwa publicznego po lepszy dobrostan i przejrzystą jakość). Konsorcjum 44 partnerów z 13 państw europejskich oraz Brazylii, Chile, Meksyku i Urugwaju, którego działalność przewidziano na okres od maja 2004 r. do końca 2009 r., uzyskało z UE dofinansowanie na kwotę 14,6 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Niedawno wydana seria publikacji przedstawia protokoły opracowane w celu dokonania precyzyjnej oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich i zapewnienia hodowcom informacji zwrotnej oraz wsparcia. Ponadto oceny dobrostanu zwierząt dostarczają użytecznych informacji detalistom i konsumentom na temat sytuacji żywego inwentarza, który ostatecznie trafia na nasze talerze. Trzy publikacje obejmują bydło, trzodę chlewną i drób.

  Zarówno dobrostan zwierząt, jak i jakość żywności mają ogromne znaczenie dla obywateli Unii, a standardy dobrostanu zwierząt są obecnie jednym z ważnych priorytetów w UE. Identyfikowalność - modne obecnie słowo - oznacza możliwość prześledzenia produktu od punktu sprzedaży do punktu pochodzenia, czyli drogę "od stołu do gospodarstwa". Dobrostan zwierząt stanowi integralną część całego procesu produkcji żywności wysokiej jakości, a wysokie standardy dobrostanu zwierząt są równoznaczne z najwyższą jakością mięsa i większą odpornością zwierząt na choroby.

  Naukowcy skoncentrowali się na opracowaniu praktycznych strategii poprawiania dobrostanu zwierząt. Partnerzy projektu wykorzystali metodologię naukową, aby ocenić poziom dobrostanu zwierząt w gospodarstwach i rzeźniach oraz przypisali mu oceny w skali od "niski" po "doskonały". Zorganizowano spotkania i dyskusje z konsumentami, hodowcami, ustawodawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Na podstawie wniosków z dyskusji oraz opinii powstały cztery zasady dobrostanu zwierząt: dobre warunki bytowe, dobra pasza, dobry stan zdrowia i odpowiednie zachowanie.

  Zasady wykorzystano następnie do ustalenia zestawu 12 kryteriów wyznaczających standardy dobrostanu 7 rodzajów inwentarza żywego (bydła mlecznego, bydła opasowego, cieląt rzeźnych, macior, tuczników, kur niosek i brojlerów). Bezpośrednie obserwacje poszczególnych zwierząt były jedną z metod wykorzystywanych do określenia jakości opieki nad zwierzętami. W przypadku każdego badanego gatunku zidentyfikowano około 40 wskaźników opisujących poszczególne osobniki w celu sprawdzenia, czy odpowiadają 12 kryteriom. System przechodzi obecnie testy w ponad 700 gospodarstwach w całej Europie i w Ameryce Południowej.

  Informacje uzyskane w ramach ewaluacji zostaną wykorzystane do oceny bieżącego poziomu dobrostanu zwierząt w całej UE, jak również dostarczą przydatnych informacji obywatelom Unii na temat pochodzenia produktów mięsnych, które kupują oraz na temat dobrostanu zwierząt.

  Projekt WELFARE QUALITY dostarczył cennych informacji rolnikom i hodowcom, bowiem wyższe standardy dobrostanu zwierząt mogą pomóc niektórym producentom żywności zdobyć bardziej dochodowe rynki, takie jak sektor organiczny czy wolnowybiegowy.

  rdo: CORDIS

  informacji: WELFARE QUALITY: http://www.welfarequality.net/ Teksty pokrewne: 26195, 29817 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: WELFARE QUALITY
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu WELFARE QUALITY.
  Indeks tematyczny: Rolnictwo; Koordynacja, wspólpraca; Zywnosc; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31359   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Graniczny Lekarz Weterynarii - kieruje Granicznym Inspektoratem Weterynarii, jest organem Inspekcji Weterynaryjnej odpowiedzialnym za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE z państw trzecich. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo epizootyczne oraz zdrowie konsumentów na terenie UE. Dokonuje weryfikacji zgodności towarów wprowadzanych z państw nie będących członkami Unii Europejskiej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego z obowiązującym prawem żywnościowym, paszowym oraz prawem w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wykonuje polecenia, które wydaje Główny Lekarz Weterynarii stojący na czele Inspekcji Weterynaryjnej. Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Umaszczenie – maść, ubarwienie sierści; uwarunkowany genetycznie kolor okrywy włosowej zwierzęcia; w wyniku domestykacji i powiązanych z tym procesem zmian środowiska, sztucznej selekcji, czy też utrwalaniem mutacji uzyskano różne umaszczenia. W przypadku niektórych zwierząt stało się ono podstawowym kryterium oceny zwierzęcia (zwierzęta futerkowe, owce).

  Zwierzęta użytkowe – zwierzęta chowane, hodowane lub poławiane z natury w celu systematycznego użytkowania ich cech (wartości użytkowych), głównie dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych (np. produkty, praca, opieka). Do zwierząt użytkowych zaliczane są wszystkie zwierzęta gospodarskie, niektóre gatunki zwierząt domowych oraz niektóre inne gatunki (np. zwierząt łownych hodowanych na specjalistycznych farmach lub zwierząt ozdobnych, choć ta grupa często traktowana jest odrębnie). Wśród zwierząt użytkowych wyróżnia się zwierzęta pracujące, czyli wykonujące dla człowieka określony rodzaj pracy (np. psy tropiące ślad lub konie ciągnące zaprzęg), oraz towarowe – czyli użytkowane w celu uzyskania konkretnego towaru – surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, mięso, skóry, jaja, miód, wełna, jedwab). Zwierzęta domowe – zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta hodowlane, gospodarskie i użytkowe).

  Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ) – stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Towarzystwo prowadzi 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Inspektorzy TOZ przeprowadzają ok. 6 tys. interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. TOZ jest stowarzyszony ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i współpracuje z Królewskim Towarzystwem dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) z Wielkiej Brytanii oraz jest członkiem Eurogroup for Animalas w Brukseli.

  Cmentarz dla zwierząt – wydzielone miejsce pochówku zwierząt domowych. Przez ustawodawców stosowany jest też termin "grzebowisko" – specjalnie w odniesieniu do większych zwierząt, bardziej gospodarczych niż domowych. Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny.

  Zwierzęta zarodowe - osobniki o szczególnych walorach użytkowych i hodowlanych wykorzystywane jako materiał reprodukcyjny. Zazwyczaj zwierzęta zarodowe są wpisywane do ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych organizacji zajmujących się określonym gatunkiem.

  Zwierzę zmiennocieplne (zimnokrwiste, ektotermiczne, poikilotermiczne, pojkilotermiczne; od gr. poikilos – zmienny) – zwierzę, którego temperatura ciała jest zmienna i zależy od temperatury otoczenia oraz zewnętrznych źródeł ciepła.

  Anatomia zwierząt (czasem używana bywa nazwa zootomia, zoon- zwierzę) - gałąź szeroko pojętej anatomii, traktująca o anatomii szczegółowej poszczególnych gatunków zwierząt, jak również o anatomii porównawczej zwierząt. Zwierzę heterotermiczne (przemiennocieplne) – zwierzę zdolne do okresowego obniżania temperatury ciała. Są to zwierzęta przejawiające właściwości zarówno zwierząt stałocieplnych jak i właściwości zwierząt zmiennocieplnych. Do zwierząt heterotermicznych należą ssaki takie jak: suseł, świstak, niedźwiedź brunatny, chomik oraz nietoperze. Obniżanie temperatury ciała w niesprzyjających warunkach (np. w zimie) umożliwia bardzo oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi organizmu.

  Dodano: 15.10.2009. 15:12  


  Najnowsze