• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na wsparcie i wdrożenie wydajnej infrastruktury ekologicznej

  20.09.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na zapewnienie wsparcia w dziedzinie wdrożenia polityki w zakresie przyrody i bioróżnorodności, szczególnie poprzez poszerzenie bazy wiedzy na temat sposobów wdrażania i wydajności infrastruktury ekologicznej w Europie oraz poprzez ich ocenę.

  Działania te pozwolą na wypracowanie podstaw umożliwiających ocenę oddziaływania przyszłej strategii w zakresie europejskiej infrastruktury ekologicznej, w szczególności poprzez ocenę wdrażania i monitorowanie efektywności obecnie stosowanej polityki wobec zagadnień europejskiej infrastruktury ekologicznej (na poziomie międzynarodowym, w krajach członkowskich oraz na poziomie regionalnym i lokalnym), także w zakresie danych finansowych.

  W styczniu 2010 roku Komisja zaprezentowała nową wizję i cele w zakresie unijnej polityki bioróżnorodności, obejmujące okres po 2010 roku. Elementem tej unijnej strategii bioróżnorodności będzie pochodna strategia w dziedzinie infrastruktury ekologicznej, przewidywana na rok 2011. Infrastruktura ekologiczna będzie stanowić główne narzędzie przeciwdziałania ubytkom, degradacji i fragmentacji środowiska naturalnego, które są głównymi czynnikami spadku bioróżnorodności na terenie UE w ciągu ostatnich 50 lat i wiążą się ze zmianami w zakresie zagospodarowania przestrzennego (takimi jak intensyfikacja czy porzucenie wykorzystywania obszarów). W UE powierzchnia obszarów rolniczych zmniejsza się codziennie o około 1500 hektarów, co wynika z rozwoju infrastruktury i urbanizacji. Dlatego terytorium Europy jest podzielone w znacznie większym stopniu niż pozostałe kontynenty.

  Główną inicjatywą europejską mającą na celu przeciwdziałanie tej tendencji oraz połączenie i wzmocnienie różnych ekosystemów na obszarach miejskich i wiejskich będzie infrastruktura ekologiczna. W jej skład wejdą przestrzennie lub funkcjonalnie powiązane obszary zachowujące spójność ekologiczną, która stanowi podstawowy warunek dobrej kondycji ekosystemów. Wartość dodana tej infrastruktury wiąże się jednak z dużymi inwestycjami w kapitał naturalny, mającymi na celu zwiększenie przyjazności dla środowiska istniejącej już infrastruktury, zwiększenie funkcjonalności ekosystemów w zakresie dostarczania dóbr i usług, a także ograniczenie wpływu zmian klimatycznych i przystosowanie się do tych zmian oraz polepszenie jakości życia (w kontekście zdrowia, turystyki oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego).

  Komisja chce zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie istniejących danych do poznania wpływu polityki w zakresie infrastruktury ekologicznej oraz dostarczyć dane do oceny potencjalnej europejskiej strategii w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania i wydajności obecnej i przyszłej polityki obejmującej infrastrukturę ekologiczną.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach. Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Dokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020. RailNetEurope (RNE) – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności międzynarodowego ruchu kolejowego. 38 członków RailNetEurope z 27 państw wspólnie harmonizują warunki i procedury w zakresie zarządzania międzynarodową infrastrukturą kolejową. Wspólne biuro stowarzyszenia mieści się w Wiedniu.

  Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników. ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) - Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej - jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok PHARE, SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska. Działa podobnie do unijnego Funduszu Spójności, pokrywa do 75% kosztów inwestycji.

  Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego – związek międzygminny, którego celem jest powstrzymanie degradacji ekologicznej zbiorników wodnych Rożnów i Czchów, ich rekultywacja oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji w szczególności poprzez poprawę infrastruktury. Centrum Danych (ang. Data Center) – budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (storage) oraz infrastruktury sieciowej.

  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych.

  Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (PNI) − przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie napraw i modernizacji infrastruktury kolejowej.

  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. Komisja Gospodarki Narodowej jest jedną ze stałych komisji senackich utworzonych po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych. Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.

  Dodano: 20.09.2010. 16:17  


  Najnowsze