• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetwarzanie odpadów rolnych na biogaz w ramach projektu unijnego

  05.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Duże ilości odpadów rolnych generowanych co roku w UE są utrapieniem dla rolników, którzy są zobowiązani do ich usuwania. Sposoby przetwarzania, z których korzystają są na ogół niedrogie, ale też i niewystarczające. Alternatywnym sposobem przetwarzania jest pozyskiwanie biogazu poprzez fermentację beztlenową (wykorzystując mikroorganizmy do rozkładu materiału w warunkach beztlenowych). Przetwarzanie na biogaz skutecznie wspomaga odzyskiwanie energii i składników odżywczych, a dodatkową korzyścią jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

  Projekt AGROBIOGAS (Zintegrowane podejście do produkcji biogazu z odpadów rolnych), dofinansowany z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE na kwotę 2,1 mln EUR, skoncentrował się na opracowaniu technologii, która zapewni skuteczny sposób na przetwarzanie odpadów rolnych, będąc jednocześnie realistyczną opcją dla rolników.

  Zdaniem partnerów projektu AGROBIOGAS, dekoncentracja fermentacji beztlenowej poprzez jednoczesne wykorzystanie fermentacji innych odpadów organicznych może zwiększyć wydajność fermentacji beztlenowej odpadów rolnych. Wykorzystanie dwóch typów fermentacji daje rolnikom szansę na jednoczesne przetwarzanie odpadów rolnych i innego materiału organicznego. Mogą oni również zarobić, dzięki przetwarzaniu odpadów organicznych z innych źródeł i zarządzaniu nimi, jak również wykorzystywać i sprzedawać produkty takiego przetwarzania (np. energię elektryczną).

  Partnerzy są również przekonani, że wprowadzenie informacji na temat projektów związanych z biogazem do bazy danych dostępnej dla wszystkich rolników przyniesie dalsze korzyści.

  Aby udostępnić wydajny sposób przetwarzania odpadów rolnych wszystkim rolnikom europejskim, konsorcjum AGROBIOGAS podkreśla, że muszą być wyraźnie określone idealne warunki stosowania technologii przetwarzania, a metoda dostosowana do lokalnych warunków. Zdaniem partnerów, odpowiednie informacje powinny być przekazywane rolnikom przez Stowarzyszenia Branżowe (IAG), które ich reprezentują.

  Koordynator projektu AGROBIOGAS, Thorkild Q. Frandsen z Duńskiego Urzędu Doradztwa Rolnego powiedział, że wyjątkowość projektu polega na zintegrowanym podejściu do rozwoju sektora biogazowego. "Zostało to zobrazowane w internetowej witrynie informacyjnej" - powiedział. Witryna informacyjna to platforma skierowana do osób, które potrzebują porady lub konsultacji w zakresie funkcjonowania biogazowni rolniczych w Europie.

  "AGROBIOGAS działa na rzecz upowszechniania wiedzy na temat korzyści związanych z biogazem w regionach, które mają niewielkie doświadczenie w produkcji biogazu i nie posiadają lokalnych biogazowni" - zauważył Frandsen w wypowiedzi dla Research Headlines. Kraje członkowskie UE objęte projektem AGROBIOGAS to Grecja, Hiszpania i Słowacja.

  Do dziś konsorcjum AGROBIOGAS poinformowało już o wielu osiągnięciach, w tym o opracowaniu zestawu narzędzi do symulacji procesu fermentacji beztlenowej. "Integralną częścią zestawu narzędzi jest baza danych, która zawiera wiele informacji na temat 25 różnych substratów do produkcji biogazu" - powiedział koordynator projektu. "Na przykład, można znaleźć informacje o wydajności i dane chemiczne każdego z substratów."

  Frandsen zauważył również, że baza danych substratów AGROBIOGAS oraz zestaw narzędzi do symulacji procesu fermentacji beztlenowej są połączone z narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych, które ma "ułatwić pierwszą ocenę danego projektu biogazowego pod względem finansowym".

  Zestaw narzędzi do symulacji procesu można wykorzystywać na różne sposoby - stwierdza Frandsen w wypowiedzi dla Research Headlines. Można z niego skorzystać na etapie planowania biogazowni lub wykorzystywać go w celach szkoleniowych na uczelniach wyższych, a z kolei właściciele istniejących biogazowni mogą dzięki niemu poprawiać wydajność i stabilność swoich zakładów. "To doskonałe narzędzie do obrazowania złożoności i dynamiki procesu biogazowego" - powiedział.

  Kto odniesie zatem największe korzyści z tej innowacji? "Sądzę, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz rolnicy skorzystają z narzędzi i wiedzy zdobytej w ramach projektu AGROBIOGAS" - podkreślił Frandsen. "Z uwagi na złożoność zestawu narzędzi, sądzimy, że będzie on głównie wykorzystywany przez doradców rolnych i ekspertów ds. biogazu" - dodał.

  Jeżeli chodzi o przyszłe działania, Frandsen powiedział, że doświadczenie i wiedzę zdobyte w ramach projektu AGROBIOGAS można upowszechnić w innych regionach Europy. Podkreślił również, że biogaz, będąc jednym z najtańszych sposobów na redukcję emisji, zapewni sobie przyszłość zarówno w Europie, jak i na świecie.

  Na przykład, duński rząd uruchomił w kwietniu plan działania "Zielony rozwój", który jest adresowany do sektora rolnego. "Biogaz jest jednym z obszarów zainteresowania tego planu działania, gdyż zgodnie z celem wyznaczonym sobie przez Danię 40% obornika z produkcji zwierzęcej powinno być wykorzystywane do roku 2020 w produkcji energii odnawialnej" - podkreślił Frandsen. "Biogaz jest kluczowym narzędziem do osiągnięcia tego celu."

  W skład konsorcjum weszli partnerzy z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Szwecji i Włoch.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  AGROBIOGAS
  http://www.agrobiogas.eu

  Punkt informacyjny nt. fermentacji beztlenowej
  http://www.adhelpdesk.eu

  Źródło danych: Agrobiogas; Renewable Energy Magazine
  Referencje dokumentu: Na podstawie wywiadu RESEARCH HEADLINES z koordynatorem projektu Agrobiogas, Thorkildem Q. Frandsenem

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biogazownia - instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana: Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. QlikView – narzędzie business intelligence firmy QlikTech pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Dane z systemów źródłowych ładowane są do natywnego formatu .qvw który stanowi bezpośrednie źródło danych dla warstwy prezentacyjnej i analitycznej. Dane podczas ładowania poddawane są silnej kompresji, co redukuje rozmiar danych do 5-10% w stosunku do wielkości RDB. Podczas pracy z narzędziem cały plik z danym ładowany jest do pamięci RAM i bezpośrednio w niej liczone są potrzebne sumowania w zależności od zadanej selekcji. Zaletą tego podejścia jest niespotykana w innych narzędziach interaktywność i szybkość działania.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Dodano: 05.06.2009. 15:11  


  Najnowsze