• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyspieszenie walki z pożarami lasów na świecie dzięki unijnemu projektowi

  21.08.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ostatnie pożary lasów w Portugalii i północnej Hiszpanii oraz potężne powodzie w Tajwanie podkreśliły wagę szybkiego reagowania na katastrofy naturalne. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu SAFER (Usługi i aplikacje w odpowiedzi na stan zagrożenia) prowadzone są prace, których celem jest zoptymalizować sposób reagowania na katastrofy poprzez umożliwienie szybkiego mapowania obszarów podatnych na katastrofy oraz zapewnienie innych narzędzi.

  Projekt, dofinansowany na kwotę około 27 mln EUR z tematu "Przestrzeń" Siódmego Programu Ramowego (7PR), jest częścią większego programu o nazwie Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES).

  Pożary lasów pochłaniają ogromną liczbę ofiar wśród ludzi oraz fauny i flory w UE, a zjawisko to wydaje się nasilać z roku na rok, po części z powodu skutków zmian klimatu. Na całym świecie rozległe obszary są pustoszone przez ogień i powodzie. Systemy wczesnego ostrzegania, wykorzystujące technologię satelitarną są wysoce pożądane, lecz nie mniej ważne znaczenie ma szybkie i skuteczne reagowanie po otrzymaniu ostrzeżenia.

  W przypadku wielu części świata, istniejące mapy pokazujące ważną infrastrukturę, taką jak drogi, szlaki czy ośrodki miejskie, są już mocno przedawnione. To może stanowić poważne utrudnienie dla operacji reagowania kryzysowego. Dokładne mapy są pilnie potrzebne, aby pomóc strażakom i innym służbom ratowniczym w terenie prowadzić operacje ratunkowe.

  Ręczne zbieranie informacji potrzebnych do mapowania byłoby niesamowicie trudne i czasochłonne. Jednym z wielu celów projektu SAFER, bazującego na specjalistycznej wiedzy 55 partnerów (w tym między innymi Wspólnego Centrum Badawczego oraz wielu małych i średnich przedsiębiorstw), jest wykorzystanie technologii satelitarnej i radarowej do opracowania dokładnej bazy map, które byłyby dostępne niezwłocznie po zidentyfikowaniu stanu wyjątkowego.

  Podobnie, precyzyjne obrazowanie obszarów objętych klęską również może okazać się trudne, zwłaszcza w czasie pożaru, kiedy dym przesłania widok. Jednym z technicznych celów projektu jest optymalne wykorzystanie radarów i zaawansowanej techniki obrazowania, aby stworzyć użyteczne mapy referencyjne do wykorzystania w czasie reakcji na sytuacje wyjątkowe.

  Choć trzyletni projekt jest nadal na etapie przedwdrożeniowym, partnerzy SAFER już przeszli chrzest bojowy w czasie pożarów na włoskiej Sardynii w czerwcu oraz majowych powodzi w Bangladeszu, które kosztowały życie około 80 osób. W ramach projektu SAFER zapewniono mapy referencyjne w czasie obydwu zdarzeń.

  Ogólnym celem projektu SAFER jest zwiększenie zdolności Europy do reagowania na pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, osuwiska i kryzysy humanitarne. Opierając się na sukcesie wcześniejszych projektów unijnych, partnerzy dążą do tego, aby obok zapewnienia usług na etapie reagowania w sytuacjach wyjątkowych, stworzyć, dopracować i zatwierdzić narzędzia, które wspomogą działania podejmowane w zakresie odbudowy i rekonstrukcji oraz przygotowania do ewentualnych podobnych wydarzeń w przyszłości.

  Projekt SAFER jest jednym z pierwszych namacalnych wyników europejskiego programu GMES. Głównym celem GMES jest monitorowanie i lepsze poznanie środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa. Dostarcza on danych na temat lądu, oceanów i atmosfery, które mają informować decydentów o kwestiach związanych ze zmianami klimatu i bezpieczeństwem obywateli. Usługi uruchomione na etapie przedwdrożeniowym w 2008 r. mają osiągnąć pełną gotowość w roku 2011.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  SAFER:
  http://www.emergencyresponse.eu

  Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES):
  http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm

  Źródło danych: Komisja Europejska; SAFER
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Komisji Europejskiej i z projektu SAFER

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security). BaltFloodCombat to projekt wspólnie prowadzony przez Estońską, Łotewską oraz Litewską straż pożarną, w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. BaltFloodCombat działa w ramach działań sił szybkiego reagowania UE finansowanych przez Parlament Europejski oraz Komisja Europejska w 80% wartości projektu, pozostałe środki pochodzą z budżetów krajowych. Celem projektu jest stworzenie wiarygodnych i efektywnych krajowych zdolności reagowania przeciwpowodziowego w trzech krajach bałtyckich. Operacje reagowania kryzysowego – operacje wojskowe mające na celu ochronę bądź zapewnienie bezpieczeństwa grup ludzi, regionów bądź państw. Operacje tego typu mogą być podejmowane w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu na określonym obszarze. W literaturze oraz doktrynach obronnych wyróżnia się operacje reagowania kryzysowego o charakterze działań wojennych oraz operacje inne niż wojna. Podstawowym czynnikiem wyróżniającym militarne operacje reagowania kryzysowego od operacji pokojowych, jest brak konieczności uzyskiwania zgody państwa bądź państw na terytorium których ma być przeprowadzona, często nawet wbrew ich woli. Zasadniczo, operacje reagowania kryzysowego powinny być przeprowadzane z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, coraz częściej jednak kwestionuje się ten wymóg, podnosząc że w sytuacjach regionalnych kryzysów, zagrożone kryzysem życie ludzi czy też fizyczna egzystencja całych grup społecznych bądź etnicznych, jest wartością nadrzędną, stojącą ponad zasadą suwerenności państwowej, a nawet ponad niedoskonałym prawem międzynarodowym, którego realizacja często obarczona jest partykularnymi interesami politycznymi.

  NATO Response Force (NRF), Siły Odpowiedzi NATO – pozostające w stałej gotowości, zaawansowane technologicznie wydzielone oddziały sił zbrojnych NATO, których zadaniem jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza zaś podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego. Europejskie Siły Szybkiego Reagowania (ang. European Union Rapid Reaction Force - ERRF) - siły zbrojne UE do szybkiego reagowania w sile 50 - 60 tys. żołnierzy w ramach rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (a dokładniej w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony). Po debacie ministrów obrony w maju 2004 r. projekt przechodzi zmiany w ramach tzw. Głównego Celu 2010 (Headline Goal 2010). Do roku 2010 według zamierzeń strategicznych mają być gotowe tzw. Grupy bojowe (Battle Groups), które będą przeprowadzały operacje w całym spektrum działań antykryzysowych.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Operacje reagowania kryzysowego NATO - Rada Północnoatlantycka na wniosek państwa lub grupy państw członkowskich albo Sekretarza Generalnego NATO podejmuje decyzję o udziale NATO w operacjach reagowania kryzysowego. Wniosek ten zgłaszany jest na prośbę Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Stałej Rady OBWE, rozpatrując go Rada Północnoatlantycka poleca organom wojskowym NATO dokonania analizy sytuacji oraz opracowanie ogólnych planów przyszłej operacji. Plany te obejmują koncepcję działania, zalecany skład i strukturę dowodzenia zaangażowanych sił, a także zadania oraz przewidywany czas ich wykonania. Organizacje wojskowe NATO prowadzą również konsultacje z odpowiednimi organami ONZ lub OBWE oraz z władzami wojskowymi państw członkowskich w sprawie możliwości wydzielenia sił i środków potrzebnych do przeprowadzenia operacji. Po zapoznaniu się z planami Rada Północnoatlantycka podejmuje decyzje o udziale sił Sojuszu w misji pokojowej. Rada podejmuje również decyzje o zakończeniu lub zmianie zadań w ramach operacji. Zależnie od przyjętych ustaleń Sekretarz Generalny NATO składa okresowe raporty o przebiegu operacji do ONZ. Morley Safer – kanadyjski dziennikarz, wieloletni korespondent programu CBS News, najdłużej pracujący reporter dla programu 60 Minutes, korespondent wojenny w czasie wojny w Wietnamie.

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) – zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności radiowej i satelitarnej przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania w wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w czasie akcji poszukiwawczo–ratowniczych. Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej.

  Dodano: 21.08.2009. 15:11  


  Najnowsze