• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Energii UE-USA gotowa do walki z problemami energetycznymi

  06.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 4 listopada Rada Energii UE-USA po raz pierwszy zebrała się w Waszyngtonie, stwarzając nowe ramy do rozmów bilateralnych na temat zagadnień energetycznych. Komisarz UE ds. Energii, Andris Piebalgs, przewodniczył delegacji do amerykańskiej stolicy, której celem było omówienie programu ramowego w sprawie zintensyfikowanej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, źródeł energii niskoemisyjnej i technologii energetycznych.

  "Rada Energii to inicjatywa, która pojawia się w samą porę w kontekście rosnących na całym świecie obaw o bezpieczeństwo energetyczne oraz poważnego wpływu sektora energetycznego na zmiany klimatu" - wyjaśnia Komisarz Piebalgs. "Chciałbym, aby bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatu znalazły się w centrum uwagi wszystkich naszych partnerstw na świecie, więc to dobry moment, by zacieśnić naszą współpracę z USA."

  Steven Chu - Amerykański Sekretarz ds. Energii i Maud Olofsson - szwedzka Minister ds. Przedsiębiorstw i Energii przewodniczyli spotkaniu, w którym wzięli udział Benita Ferrero-Waldner - Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych UE, Janez Potocnik - Komisarz UE ds. Nauki Badań, Hilary Rodham Clinton - amerykańska Sekretarz Stanu i Carl Bildt - szwedzki Minister Spraw Zagranicznych.

  W ramach Rady Unia Europejska reprezentowana będzie przez prezydencję UE - sprawowaną aktualnie przez Szwecję - oraz przez Komisarzy unijnych, natomiast USA reprezentowane będą przez amerykańskiego Sekretarza Stanu i Sekretarza ds. Energii. Rada spotykać się będzie raz w roku, na przemian na terenie UE i USA, i będzie składać raporty na szczycie UE-USA.

  Sekretarz Chu powiedział w czasie otwarcia spotkania: "Cieszę się na owocną współpracę."

  Ze swej strony, Benita Ferrero-Waldner, Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych UE, podkreśliła: "Jako dwóch największych konsumentów energii jesteśmy zobowiązani do wspólnej pracy nad poszukiwaniem rozwiązań problemów stanowiących jedne z największych wyzwań naszych czasów."

  Zdaniem Komisarza Potocnika "głównym filarem nowej Rady ds. Energii UE-USA będzie współpraca naukowa wspierająca rozwój niskoemisyjnych technologii energetycznych". Zwrócił uwagę, że poprzez włączenie badań naukowych do bilateralnej współpracy, przedstawiciele władz uznają kluczową rolę, jaką odgrywa nauka w problematyce podejmowanej przez UE i USA, w tym zrównoważenia i zmian klimatu.

  Minister Olofsson stwierdziła, że "Rada ds. Energii stwarza USA i UE doskonałą okazję do współpracy. Zmiany klimatu stanowią zagrożenie, ale przynoszą również wiele możliwości." Dodała, że omawiane dziedziny współpracy obejmują kwestię sposobu, w jaki najlepiej połączyć różne sektory rynku.

  Współpraca grup roboczych, w skład których wchodzą wyżsi rangą przedstawiciele władz UE i USA, skoncentruje się na strategiach energetycznych, globalnym bezpieczeństwie energetycznym i globalnych rynkach, jak również na współpracy naukowej na rzecz ekologicznych technologii.

  We wspólnym oświadczeniu zaprezentowanym 21 czerwca 2006 r. na szczycie UE-USA w Wiedniu strony postanowiły rozwijać strategiczną współpracę w zakresie energetyki i bezpieczeństwa energetycznego.

  Powołanie Rady i uruchomienie jej prac jest następnym etapem współpracy transatlantyckiej. Strony już pracują razem nad wieloma projektami, w tym nad projektem ITER - zakrojonym na szeroką skalę eksperymentem naukowym, którego przedmiotem jest komercyjna produkcja energii z syntezy jądrowej.

  W międzyczasie prezes Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z zadowoleniem przyjął fakt powstania Rady. Christian Kjaer zauważył, że "podjęcie decyzji w czasie szczytu UE-USA o powołaniu transatlantyckiej rady ds. energii pokazuje rosnące znaczenie energetyki w stosunkach międzynarodowych. Rola bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w globalnej polityce będzie wzrastać."

  Dodał, że szybkie działania ukierunkowane na zmniejszanie globalnych emisji dwutlenku węgla i zmianę sposobu wytwarzania energii dadzą impuls dążeniom do zahamowania zmian klimatu.

  rdo: CORDIS

  informacji: UE - Energia: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm Teksty pokrewne: 31336, 31424 Kategoria: Ogólna polityka
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej IP/09/1674.
  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Ochrona srodowiska; Linie polityczne; Rozwój regionalny; Zrównoważony rozwój RCN: 31439   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami (m.in ograniczenia ubóstwa energetycznego). Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki oraz wymiarem globalnym bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Sojusz Klimatyczny m.in. realizuje projekt mapy odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej „Repowermap” . Do Sojuszu należą 1403 miasta i gminy (stan na lipiec 2013) m.in. gmina Kolonowskie (woj. opolskie). Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku. Hybrydowy układ wytwórczy – mały zespół współpracujących jednostek wytwórczych energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła, o zróżnicowanych nośnikach energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) lub zawierające układy do magazynowania energii, przy czym sterowanie i koordynacja ich współpracy odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych układów energoelektronicznych.

  Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej − według ustawy, prawo energetyczne jest to stan nieprzerwanej pracy sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy danej sieci. Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jest to niesądowa instytucja, która ma za zadanie wspierać promocję praw człowieka w edukacji, wspomagać ombudsmanów, ustalać braki w prawodawstwie, dostarczać informacji w zakresie praw człowieka. Komisarz współpracuje z międzynarodowymi i narodowymi organizacjami i instytucjami monitorującymi przestrzeganie praw człowieka. Głównymi partnerami Komisarza są: Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy, Unia Europejska oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

  Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – członek Komisji Europejskiej. Ostatnim komisarzem była Austriaczka Benita Ferrero-Waldner. Po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego większość zadań komisarza ds. stosunków zewnętrznych przejął nowo powołany urząd Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym.

  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Departament Energii Stanów Zjednoczonych lub ang. The United States Department of Energy (DOE) – to urząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki zajmujący się problemami energii i bezpieczeństwa materiałów nuklearnych. Do zadań DOE należą: amerykański program broni nuklearnych, produkcja reaktorów atomowych dla amerykańskiej floty, oszczędność energii, badania w zakresie energii, odpady promieniotwórcze, i krajowa produkcja energii.

  Dodano: 06.11.2009. 15:12  


  Najnowsze