• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport wzywa, by włączyć zagadnienia klimatyczne do kluczowych obszarów polityki

  30.03.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Polityka opracowana w celu hamowania zmian klimatu będzie skuteczna jedynie wtedy, kiedy zagadnienia klimatyczne zostaną w pełni włączone do innych obszarów polityki, takich jak podatki czy plany zagospodarowania przestrzennego - czytamy w nowym raporcie. Raport pt. "Integracja, spójność i zarządzanie polityką klimatyczną" został sporządzony przez Partnerstwo na rzecz Badań Środowiskowych w Europie (PEER), które skupia siedem wiodących, europejskich instytutów badawczych zajmujących się środowiskiem.

  Naukowcy ocenili zakres włączenia zagadnień klimatycznych do różnych obszarów polityki w wielu europejskich krajach, regionach i miastach. Przeanalizowali również sposoby na zwiększenie integracji polityki klimatycznej.

  Raport wykazuje, że zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych przesunęły się w ostatnich latach w górę na listach priorytetów i cieszą się obecnie szerokim wsparciem politycznym. "Nie są już oddelegowane do tylko jednego ministra, jednego ministerstwa czy kilku instytucji" - czytamy w raporcie. "Zajmują się nimi premierzy, całe gabinety i administracje."

  Jednocześnie ekstremalne zjawiska pogodowe uwidoczniły, jak ważną rolę muszą odgrywać władze lokalne i regionalne w reagowaniu na zmiany klimatyczne.

  Według PEER, dostosowywanie się do zmian klimatu i ich minimalizowanie w coraz większym stopniu jest włączane do ogólnych programów i strategii rządowych. Kolejnym krokiem jest zapewnienie tym zagadnieniom większego ciężaru politycznego oraz poszerzenie zakresu, w jakim są włączane do określonych instrumentów politycznych.

  To oznacza przekształcenie sposobu, w jaki instrumenty są kształtowane i wdrażane - napisali autorzy. Na przykład w zakresie planowania przestrzennego i budżetowania napisali: "Ważne [ďż˝] aby nie sprowadzało się to jedynie do kwestii reformy procesów planowania i budżetowania - one są tylko środkami - lecz także do wprowadzenia rzeczywistej zmiany w planach zagospodarowania terenów ze względu na czynnik klimatyczny oraz do przyznawania środków finansowych w sposób, który umożliwi przedsiębiorstwom i poszczególnym obywatelom osiągnięcie celów w zakresie minimalizowania skutków i dostosowania się do zmian."

  "Mimo iż w ostatnich latach zakres zagadnień związanych z minimalizowaniem zmian klimatu i przystosowywaniem się do nich, włączanych do ogólnych programów i strategii rządowych, znacznie się poszerzył, należy dołożyć jeszcze większych starań we włączaniu zagadnień klimatycznych do określonych działań ustawodawczych" - powiedział dr Per Mickwitz z Fińskiego Instytutu Środowiska (SYKE), główny autor raportu. "Roczne budżety, oceny wpływu na środowisko oraz procedury zagospodarowania przestrzennego to trzy przykłady rzeczywistych działań, które naszym zdaniem mają ogromny potencjał, by stać się instrumentami polityki klimatycznej."

  Raport podkreśla również umacniającą się tendencję postrzegania zmian klimatu nie tylko jako problemu, ale również jako sposobności do innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy oraz rynków.

  Jednakże włączanie zmian klimatu do szerokiego zakresu polityki nie przebiega bezproblemowo i może prowadzić do konfliktów. Na przykład wiele krajów otwiera teraz ponownie debatę nad energią jądrową w ramach działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  "W tych przypadkach udana integracja zmian klimatu zależeć będzie w dużym stopniu od umiejętności prowadzenia ogólnych sporów dotyczących poglądów i wartości" - czytamy w raporcie.

  "Jako przewodnicząca PEER wiem, jak ważna jest współpraca w Europie, aby przyszłe decyzje opierały się na jak najprecyzyjniejszych dostępnych informacjach, minimalizując ryzyko, a w niektórych przypadkach zmieniając zagrożenia na możliwości" - zauważyła profesor Pat Nuttall z brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii. "Istnieje ogromne zapotrzebowanie na dokładniejszą ocenę programów politycznych z perspektywy zmian klimatu, a niniejszy raport jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Partnerstwo na rzecz Badań Środowiskowych w Europie (PEER):
  http://www.peer.eu

  Źródło danych: Partnerstwo na rzecz Badań Środowiskowych w Europie (PEER)
  Referencje dokumentu: Mickwitz, P et al. (2009). Climate policy integration, coherence and governance. PEER report no 2. Partnership for European Environmental Research, Helsinki.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  Glaciergate – nazwa dotycząca nieprawidłowości przy ocenie postępu topnienia lodowców w Himalajach oraz związanej z nimi procedury naukowej w IV Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu. Błędy zostały wskazane pod koniec 2009 roku. Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych. Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

  Teoria polityki ekonomicznej (gospodarczej), całokształt wiedzy o sposobach, celach i narzędziach oddziaływania państwa na gospodarkę. Teoria polityki ekonomicznej bada formy i sposoby osiągania ogólnych celów polityki gospodarczej, tj. wprowadzania realnych i instytucjonalnych zmian w strukturze gospodarki narodowej, określa także narzędzia i sposoby prowadzące do nich w sposób możliwie racjonalny. Jest więc nauką operacyjną, stosowaną. Za podstawę swojej wiedzy teoria polityki gospodarczej przyjmuje dorobek teorii ekonomii, jednak nie zachodzi bezpośredni związek między teorią ekonomii a teorią polityki gospodarczej z uwagi na różny przedmiot i metodę badań. Ekonomia bada obiektywny proces gospodarczy, włączając w zakres swoich zainteresowań również politykę ekonomiczną i skutki jej oddziaływania. Formułuje prawa ekonomiczne, czyli stałe relacje przyczynowo-skutkowe między masowymi zjawiskami ekonomicznymi, powtarzalnymi w czasie i przestrzeni. Teoria polityki nie formułuje praw nauki w podanym wyżej sensie, jest bowiem dyscypliną celowościową, interesującą się sposobami przekształcania rzeczywistości ekonomicznej. Formułuje więc zależności operacyjne, wykorzystując niektóre z twierdzeń teorii polityki. Istnieje trudność w precyzyjnym rozdziale dorobku teorii ekonomii (zwłaszcza najnowszego) i dorobku teorii polityki ekonomicznej. Zasadniczym powodem jest to, że częstokroć podłoże twierdzeń teorii ekonomicznej jest kwestionowane w swojej poprawności dowodowej - zarzuca mu zbyt małą masowość i powtarzalność zjawisk, nieuwzględnianie zmiany warunków itd. Wówczas mamy do czynienia z prostym podsumowaniem obserwacji praktycznych, a nie z uogólnionym prawem ekonomii, to zaś jest domeną polityki gospodarczej, tak w teorii, jak i praktyce. Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych.

  Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej. Avalanche to proponowana nazwa sieci peer-to-peer (P2P) stworzonej przez Pablo Rodrigueza i Christosa Gkantsidisa z Microsoftu, będąca bardziej skalowalna oraz szybsza w porównaniu innymi systemami P2P.

  Michel Bauwens (ur. 21 marca 1958) – belgijski wykładowca akademicki, teoretyk społeczeństwa informacyjnego i aktywista ruchu peer-to-peer. Założyciel P2P Foundation, zajmującej się wpływem technologii peer-to-peer na relacje społeczne. PeerCast to program typu open source wspomagający rozgłaszanie mediów strumieniowych w sieci. PeerCast używa technologii peer to peer by zminimalizować konieczne pasmo upload dla nadawcy radia internetowego.

  Dodano: 30.03.2009. 15:11  


  Najnowsze