• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rewitalizacja siedlisk ptaków w Parku Narodowym Ujście Warty

  20.09.2010. 01:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Park Narodowy "Ujście Warty" realizuje projekt rewitalizacji siedlisk łąkowo-bagiennych na polderze północnym. Wartość przedsięwzięcia to 4 mln euro - poinformował Łukasz Cieślik z Parku Narodowego "Ujście Warty".

  Przedsięwzięcie pod nazwą "Bagna są dobre!" to wieloletnie działanie, którego celem jest odtworzenie siedlisk ginących gatunków ptaków oraz utrzymanie funkcji przeciwpowodziowej tego obszaru.

  "Wykaszanie łąk oraz wypas zwierząt hodowlanych, na które zezwalamy na terenie parku, to działania pomagające w utrzymaniu korzystnych warunków dla ptaków poprzez ograniczenie zarastania łąk" - powiedział Cieślik.

  Projekt zakłada utworzenie trzech stref o różnych warunkach hydrologicznych - od strefy bardziej podmokłej do strefy o podłożu wilgotnym. Każda ze stref będzie dogodna dla siedlisk, które preferują różne gatunki ptaków.

  Zaplanowano prace związane z infrastrukturą hydrotechniczną. Obejmą one remonty istniejących jej elementów (kanały, pompy, rowy melioracyjne itp.) oraz budowę kolejnych tego typu obiektów.

  Urządzenia hydrotechniczne, jak śluzy i przepusty, sprawią, że woda będzie szybciej odpływała z polderu, co umożliwi rolnikom wykaszanie łąk i wypas zwierząt, na terenach, które obecnie przez długi czas są zalane.

  "Kolejnym ważnym aspektem tego projektu jest możliwość wykorzystania polderu północnego wraz z siecią urządzeń hydrotechnicznych do działań przeciwpowodziowych" - powiedział PAP Cieślik.

  W momencie wystąpienia wysokich stanów wód w rzece Warcie, woda mogłaby być wpuszczana na teren polderu północnego, ograniczając lub przeciwdziałając wystąpieniu ogromnych strat - wyjaśnił.

  W planie są również działania edukacyjne m.in. warsztaty ekologiczne dla młodzieży i konferencje naukowe.

  Park Narodowy "Ujście Warty" położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia Warty do Odry. Na krajobraz Parku składają się głównie otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią kanałów i starorzeczy oraz zarośla wierzbowe. Meliorację tego terenu do celów rolniczych wykonali jeszcze Niemcy.

  "Ujście Warty" to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów, ostoja ptaków wodnych i błotnych. Na tym terenie występuje ponad 260 gatunków ptaków, z czego stanowiska lęgowe ma ponad 170 gatunków. Wiele z ptaków, które można tam spotkać, należy do gatunków chronionych.

  Partnerem projektu jest Towarzystwo Ochrony Przyrody "Ptaki Polskie". Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych i krajowych. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu – park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, o powierzchni 30 904 ha i o powierzchni otuliny 17 131 ha. Obszar parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących). Dzukijski Park Narodowy (lit. Dzūkijos nacionalinis parkas) – leży w południowej części Litwy, przy granicy z Białorusią, ok. 20 km na północny wschód od miasta Druskieniki. Utworzony został w 1991 r. i zajmuje powierzchnię 585,19 km², co czyni go największym parkiem narodowym Litwy. Ponad 90% terenu Parku stanowią lasy, z przewagą lasów sosnowych, zamieszkiwanych przez 54 gatunków ssaków, ponad 150 gatunków ptaków, 38 gatunków ryb oraz kilkanaście gatunków gadów i płazów. Stosunkowo niewielka powierzchnia Parku (232 ha) zajmowana jest przez 48 jezior.

  Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki – rezerwat na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony decyzją Wojewody Pomorskiego w 2000 r. ., o powierzchni 113,47 ha) położony na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w gminie Kosakowo, przylega do Zatoki Puckiej. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych. Wróblowe (Passeriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Największy rząd ptaków, obejmujący około 5400 gatunków, czyli ponad połowę wszystkich występujących dziś gatunków ptaków. Nazwa rzędu wywodzi się od nazwy wróbla zwyczajnego (zwanego domowym) Passer domesticus. Wielu autorów uważa, że wróblowe wyewoluowały około 75 mln lat temu w środowisku leśnym na południowym kontynencie Gondwanie. Inni badacze, np. Gerald Mayr, uznają jednak za bardziej prawdopodobne, że wróblowe powstały już po wymieraniu kredowym, co miałoby być bardziej zgodne z danymi paleontologicznymi i paleobiogeograficznymi. Przystosowały się do życia w większości siedlisk lądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród innych ptaków wyróżniają się charakterystyczną budową podniebienia, krtani oraz stóp.

  Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie. Lista ptaków Europy − lista gatunków ptaków stale zasiedlających Europę albo regularnie lub okresowo się w niej pojawiających. Według danych z 2008 roku są to 902 gatunki, w tym 19 introdukowanych. Aktualnie introdukowanych jest 20 gatunków. Poniższa lista nie prezentuje gatunków wymarłych: alki olbrzymiej, ostrygojada kanaryjskiego oraz frankolina obrożnego, który potem został jednak introdukowany w Toskanii. Liczba gatunków, które kiedykolwiek były w Europie spotykane, ale niekoniecznie tu występują, wynosi 872 gatunki. Do listy należą ptaki z 23 rzędów:

  Siwuszki (Polioptilidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca kilkanaście gatunków występujących w obu Amerykach. Większość gatunków z tej rodziny występuje w strefie tropikalnej i subtropikalnej, gatunki występujące bardziej na północ podejmują wędrówki.

  Nektarniki (Nectariniidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około stu dwudziestu gatunków ptaków, występujących w większości w Afryce, kilka gatunków można spotkać w południowej Azji. Jeden gatunek – nektarnik ciemnogardły – występuje także w Australii (jest to gatunek wyznaczający południowo-wschodnią granicę występowania rodziny).

  Nowe gatunki ptaków opisane po 1990 roku: Wymieniono jedynie nowo opisane (od roku 1990) gatunki ptaków żyjące lub wymarłe w czasach współczesnych (nowożytnych). Ponadto, w szczególności w ostatnim okresie, pojawia się szereg nowych gatunków ptaków będących wynikiem wyodrębnienia z innych gatunków (np. poprzez podniesienie form, traktowanych do niedawna np. jako podgatunki, do rangi gatunków). W literaturze ornitologicznej te nowo wyodrębnione gatunki nazywa się bardzo często splitami. Proces w odwrotnym kierunku zachodzi w o wiele mniejszym nasileniu. Powyższe procesy kształtują liczbę uznawanych gatunków ptaków na świecie. Park Narodowy Müritz, niem. Müritz-Nationalpark - park narodowy położony w północno-wschodnich Niemczech. Na jego terenie znajduje się ponad 100 jezior o powierzchni ponad jednego ha, lasy oraz torfowiska. Występują tu żuraw, bielik, rybołów oraz wiele innych gatunków ptaków. Powierzchnia 322 km².

  Leśna to ośrodek rekreacji i wypoczynku w Sosnowcu Kazimierzu Górniczym, w skład którego wchodzi park z dwoma jeziorami :Leśny i Smug. Główną atrakcją bogato urządzonego parku jest niewielki ogród zoologiczny. W parku Leśna można spotkać dużo roślin wszelkiego gatunku, oraz zwierzęta swobodnie przemieszczające się (wiewiórki i różne gatunki ptaków). Park w centralnym swym punkcie posiada restauracje bankietową, w której organizowane są wesela, studniówki i inne imprezy okolicznościowe. Na terenie kompleksu parkowego znajdują się dwa bary (z posiłkami na gorąco i lodziarnia) oraz muszla koncertowa. Od 2007 roku w Parku odbywają się również koncerty organizowane przez MDK Kazimierz m.in. Młodzieżowe Dni Miasta (w czerwcu). Wokół zbiorników wodnych rozmieszczone są place zabaw dla dzieci i różnorakie figury zwierząt urozmaicające krajobraz. Przez Park przebiegają dwa szlaki spacerowe. We wrześniu 2011 parkowi uroczyście nadano imię Jacka Kuronia.

  Dodano: 20.09.2010. 01:04  


  Najnowsze