• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozległe, chronione obszary morskie sprzyjają delfinom

  28.03.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe ustalenia międzynarodowego zespołu ekologów wykazały, że Morskie Obszary Chronione (MOC) spełniają swoje zadanie.

  W artykule opublikowanym w Journal of Applied Ecology Brytyjskiego Towarzystwa Ekologicznego, zespół z Australii i Nowe Zelandii informuje, że morskie rezerwaty u wybrzeży Christchurch w Nowej Zelandii znacznie poprawiły przeżywalność delfinów Hektora - najrzadszych delfinów na świecie.

  Badania opierają się na prowadzonym przez 21 lat monitoringu rezerwatu ssaków morskich przy półwyspie Banksa, 1.170 km2 morza u wybrzeży nowozelandzkiej Wyspy Południowej. W 1988 r. obszar został wydzielony w celu ochrony delfinów ginących w sieciach skrzelowych i włokach.

  W większości regionów świata MOC są uznawane za istotny sposób ochrony ekosystemów podtrzymujących życie i swoistych siedlisk zwierząt morskich. Celem jest ochrona i zachowanie reprezentatywnych próbek bioróżnorodności morskiej z pożytkiem dla przyszłych pokoleń. To odróżnia je od obszarów chronionych na lądzie, których zadanie nie tyle polega na ochronie przed bezpośrednimi zagrożeniami czy groźbą wymarcia, co na ostrożności i zapewnieniu korzyści gospodarczych z ochrony różnych typów siedlisk.

  Odkrycia opierają się na systematycznych pracach fotoidentyfikacyjnych, którymi zostały objęte delfiny Hektora - uchwycono na zdjęciach 462 rozpoznawalnie naznaczone osobniki, których przeżywalność była przedmiotem badań. Dr Liz Slooten z Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii wyjaśnia: "Możemy zidentyfikować poszczególne delfiny na podstawie ich blizn bitewnych - od niewielkich nacięć przy płetwie grzbietowej po rozległe szramy pozostałe po atakach rekinów. Szacowanie zmian populacyjnych ssaków morskich jest wyzwaniem wymagającym często wieloletnich badań, aby pozyskać wystarczająco precyzyjne dane do wykrycia tego typu zmian biologicznych."

  Dzięki temu, że zespół rozpoczął fotografowanie dwa lata przed otwarciem MOC, naukowcy byli w stanie przeanalizować wpływ MOC na delfiny Hektora. Wyniki pokazały, że od wyznaczenia MOC, wskaźnik przeżywalności delfinów wzrósł o 5,4%.

  Dr Slooten utrzymuje, że badania stanowią "pierwszy empiryczny dowód na skuteczność Morskich Obszarów Chronionych w ochronie zagrożonych ssaków morskich". Podkreśliła również, że muszą one być "wystarczająco rozległe, aby być efektywne". Do tej pory niewiele było dowodów empirycznych, wykazujących skuteczność MOC, a zatem pomiar ich oddziaływania ma kluczowe znaczenie dla uzasadnienia ich ustanawiania.

  Aczkolwiek, mimo wzrostu przeżywalności delfinów, zespół przestrzega, że nie jest ona jeszcze wystarczająco wysoka, aby zapobiec dalszemu spadkowi populacji.

  W UE przyjęto Dyrektywę Morską, aby zapobiegać spadkowi bioróżnorodności w następstwie działalności człowieka. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest ustanawianie sieci MOC, przyczyniając się w ten sposób do realizacji jednego z kluczowych celów Konwencji o różnorodności biologicznej: stworzenia globalnej sieci morskich obszarów chronionych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego. Wąż morski to rzekomo istniejące zwierzę morskie przypominające lądowego węża, jeden z głównych obiektów zainteresowania kryptozoologii. Doniesienia o rzekomych obserwacjach węży morskich pochodzą z różnych stron świata i z różnych czasów (stworzenia te rzekomo były widywane przez setki lat). W swojej najnowszej pracy Bruce Champagne ocenia, iż ponad 1200 osób doniosło o swoich obserwacjach. Węże morskie miano widywać z pokładów statków, jak również z wybrzeży. Obserwować je miały zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy, pośród których czasem byli także naukowcy. Pomimo wielu doniesień brak fizycznych dowodów na istnienie tych zwierząt. Ich występowanie nie zostało oficjalnie potwierdzone i traktowane jest przez oficjalną naukę jako jedna z morskich legend.

  Zatoka Curio znajduje się w pobliżu południowej części Wyspy Południowej Nowej Zelandii Miejsce znane jest ze skamieniałego lasu datowanego na około 180 milionów lat. Znajdują się tam także kolonie pingwinów oraz delfinów Hektora. Zatoka ta jest jedną z atrakcji okręgu The Catlins. Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Polowanie na delfiny z nagonką – metoda polowania na delfiny (czasem również na inne małe walenie) przy użyciu szeregu łodzi spychających je z otwartego morza do przybrzeżnej zatoki, a następnie odcięcie im drogi powrotnej przy pomocy sieci rybackich rozciągniętych u ujścia zatoki. Rybacy w łodziach powodują hałas stukając młotkami w metalowe rury zanurzone w wodzie, co bardzo wrażliwe na dźwięki delfiny prowokuje do ucieczki i pozwala skierować je w stronę zatoki. Polowania na delfiny przeprowadzane są w następujących miejscach: na Wyspach Salomona, na Wyspach Owczych, oraz na największą skalę w Peru i Japonii (ponad 20.000 delfinów rocznie). Delfiny zabijane są głównie dla mięsa, niektóre zaś z nich sprzedawane są do delfinariów. Seminarium Biogeograficzne: Organizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca.

  United States Navy – marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych; jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych – w tym Korpusu Piechoty Morskiej – do prowadzenia działań bojowych na morzu. W szczególności, zadaniem marynarki i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych jest poszukiwanie i niszczenie nieprzyjacielskich sił morskich oraz powstrzymywanie jego handlu morskiego; w celu zdobycia i utrzymania ogólnej przewagi morskiej; kontroli obszarów morskich o żywotnym znaczeniu, ochrony żywotnych linii żeglugowych; ustanowienia i utrzymania lokalnej przewagi (w tym powietrznej) w obszarze działań morskich; zajmowanie i obrona baz morskich; oraz przeprowadzanie operacji lądowych i powietrznych niezbędnych do prowadzenia kampanii morskich.

  Dodano: 28.03.2012. 16:37  


  Najnowsze