• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpracowywanie gorylich harców

  15.07.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki europejskich badań ujawniają, że podobnie jak ludzkie dzieci goryle bawiąc się w berka uciekają po klepnięciu towarzysza zabawy. Co więcej uciekają z tego samego powodu, co ludzie - aby utrzymać swoją przewagę. Badania, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Biology Letters, jako pierwsze zajęły sprawdzeniem, czy zwierzęta reagują na niesprawiedliwe sytuacje w naturalnym otoczeniu społecznym.

  Badania zostały częściowo dofinansowane ze środków inicjatywy Leonardo da Vinci, która jest częścią unijnego programu "Uczenie się przez całe życie".

  W ramach wcześniejszych prac prowadzono badania nad sposobem, w jaki rozmaite zwierzęta reagują na niesprawiedliwość, niemniej doświadczenia były przeprowadzane w laboratoriach i koncentrowały się raczej na osobnikach, które były poszkodowane.

  W ramach ostatnich badań analizowano nagrania współzawodnictwa w zabawie, które wywiązywało się w naturalny sposób, w sześciu grupach w pięciu ogrodach zoologicznych w Niemczech i Szwajcarii. Zespół postanowił porównać berkowe zachowanie klepiących (tj. osobników ze społeczną przewagą) i ich towarzyszy zabawy (tych w niekorzystnym położeniu).

  "Wyniki badań pokazują nową, oportunistyczną stronę małp człekokształtnych" - zauważa dr Marina Davila Ross z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Portsmouth w Wlk. Brytanii, współautorka artykułu. "Nasze odkrycia dotyczące zabawy goryli wykazują istotne podobieństwa do zabawy w berka wśród dzieci. Objęte naszymi badaniami goryle nie tylko klepały swoich towarzyszy zabawy i uciekały gonione przez nich, ale również zamieniały się rolami po tym jak zostały klepnięte, kiedy goniący stawał się gonionym i odwrotnie."

  "Badania eksperymentalne już wykazały, że zwierzęta znajdujące się w niekorzystnym położeniu, w niesprawiedliwej sytuacji wykazują awersję do niesprawiedliwości, zatem ta wiedza i wyniki naszych własnych badań pozwalają nam wnioskować, że ludzie nie są wyjątkowi pod względem zdolności do zmiany swojego zachowania w sytuacjach społecznych w zależności od tego, czy są w korzystnym czy też niekorzystnym położeniu w niesprawiedliwej sytuacji" - dodaje dr Davila Ross.

  Co ciekawe goryle były mniej skłonne do natychmiastowego uciekania, jeżeli złapały swojego towarzysza zabawy jedynie delikatnie. Zdaniem zespołu sugeruje to, że "duże małpy człekokształtne mogą postrzegać brutalność swojego zachowania w stosunku do innych osobników i zakres, w jakim naruszają sytuację społeczną, korygując odpowiednio swoje postępowanie."

  Wszystko to rodzi pytanie, dlaczego zwierzęta w ogóle wdają się we współzawodnictwo przy zabawie? Zabawy mogą tworzyć kontekst, w którym zwierzęta są w stanie testować reakcje na naturalnie pojawiającą się niesprawiedliwość. Dzięki nim poszczególne osobniki mogą również wchodzić w interakcje z innymi członkami grupy w sposób spontaniczny.

  Zdaniem dr Davila Ross doświadczenia z rywalizacji podczas zabawy mogą pomagać gorylom w radzeniu sobie z prawdziwymi konfliktami. Odgrywanie roli zarówno goniącego, jak i gonionego mogą pomagać zwierzętom w rozwijaniu bardziej wyrafinowanych i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych.

  "Nasze odkrycie, że goryle reagują na nierówność w czasie współzawodnictwa stanowi, wedle naszej wiedzy, pierwszy empiryczny dowód na to, że zwierzęta bawiąc się badają konsekwencje braku równości społecznej" - konkludują naukowcy. "Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić nierówność w ramach naturalnych interakcji społecznych zwierząt, co prawdopodobnie pogłębi naszą wiedzę na temat ewolucji rywalizacji społecznej, sprawiedliwości i moralności ludzi."

  W badaniach wzięli również udział Edwin van Leeuwen z Wolnego Uniwersytetu Amsterdam w Holandii i z Uniwersytetu Portsmouth oraz Elke Zimmerman z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Hanowerze, Niemcy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Człowiek zboczeniec – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które nie podpadały pod żaden z innych typów osobowości w jego koncepcji, tj. ludzi dobrze wychowanych, ludzi pracy czy ludzi zabawy, a które odchylają się od normalności, pełniąc nieodpowiednie dla siebie role. Jako normalność Znaniecki rozumiał takie przystosowanie jednostki do społeczeństwa, w którym zarówno działanie jednostki jest zgodne z normami przyjętymi w danym systemie kulturalnym i zachowanie jednostki względem innych osób w kręgach społecznych jest normatywnie uporządkowane. Instrukcja maskująca: Podczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści. Człowiek zabawy (ludzie zabawy) – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które w dzieciństwie i młodości podlegały głównie grupom rówieśniczym, w kręgach zabawy z małą kontrolą osób starszych. W życiu dorosłym tego typu osoby związane są z polityką, prowadzeniem "życia towarzyskiego", czy także wojen. Wojna i politykazracjonalizowanymi formami zabaw dziecięcych.

  Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. Współzależność społeczna to termin używany przez psychologów zajmujących się teorią gier opisujący sytuację, w której osiągnięcie pożądanych celów zależy nie tylko od własnych działań poszczególnych osób znajdujących się w tej sytuacji, ale także od działań pozostałych bohaterów danej sytuacji. Współzależnością społeczną jest więc każda sytuacja, w której ktoś inny – oprócz nas samych – ma wpływ na nasze wyniki.

  Peter Wagner - niemiecki teoretyk społeczny. Jego badania skupiają się na teorii społecznej oraz politycznej filozofii współczesnej Europy. Prowadzi badania z dziedziny historii nauk społecznych. Człowiek pracy (ludzie pracy) – jedna z kategorii typologicznych osobowości społecznej Floriana Znanieckiego określająca osoby, które zaczęły pracować we wczesnej młodości, także pomocniczo, co spowodowało, że zarówno kręgi wychowawcze jak i kręgi zabawy szybko przestały mieć na nie wpływ. Jest to kategoria znacznie zróżnicowana, ze względu na wiele specjalizacji i różnych środowisk pracy.

  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych. Etyczny problem spożywania mięsa: W ostatnich dziesięcioleciach w wielu społeczeństwach rozgorzała debata nad etyką zabijania zwierząt na pożywienie. Etyczne obiekcje najczęściej dzielą się na dwa typy: na sprzeciw wobec zabijania zwierząt w ogóle i na sprzeciw wobec konkretnych praktyk agrokulturalnych związanych z produkcją mięsa. Powody sprzeciwu wobec praktyki zabijania zwierząt na potrzeby żywieniowe mogą wynikać z: uznawania praw zwierząt, etyki ekologicznej lub przyczyn religijnych. Niektórzy ludzie, choć sami nie są wegetarianami, odmawiają jedzenia konkretnego rodzaju mięsa z powodu tabu kulturowego. Niektórzy z kolei opowiadają się za jedzeniem mięsa z powodów kulturalnych, religijnych i odżywczych. Część społeczeństwa, choć jest mięsożerna, odmawia jedzenia mięsa zwierząt hodowanych w określonych warunkach – chodzi tu m.in. o mięso wytworzone w ramach hodowli przemysłowej (ang. factory farming), w tym o cielęcinę i wątróbki drobiowe. Niektórzy ludzie zostają wegetarianami lub weganami nie z powodu ogólnego sprzeciwu wobec spożywania mięsa, ale z powodu sposobu złego traktowania zwierząt hodowlanych, które potem są zabijane. Postawa taka jest wyrażeniem stanowiska koncentrującego się na dobrobycie zwierząt (ang. animal welfare), a nie na prawach zwierząt.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Stowarzyszenie Empatia – polska organizacja działająca na rzecz praw zwierząt i zmian kulturowych w relacjach między ludźmi a zwierzętami. Stowarzyszenie promuje weganizm jako ideę i sposób życia pełen szacunku i współczucia, które nie ograniczają się tylko do ludzi. Sprzeciwia się m.in. tresurze cyrkowej, produkcji futer i wykorzystywaniu zwierząt w reklamach mięsa.

  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Dodano: 15.07.2010. 21:12  


  Najnowsze