• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sektor odnawialnych zasobow energii wnioskuje o budzet w wysokosci 250 milionow euro rocznie w ramach 7. PR

  20.07.2010. 00:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie środowisko związane z odnawialnymi zasobami energii stało się najnowszą grupą lobbującą na rzecz zwiększenia inwestycji przeznaczonych na badania i rozwój (B+R) w kolejnym unijnym programie badawczym, Siódmym Programie Ramowym (7. PR).

  Przedstawiciele sektora przedstawili 1 marca, w Brukseli, wspólne priorytety dla 7. PR. Wnioskowali również o przyznanie wyłącznej linii budżetowej badaniom odnawialnych zasobów energii w wysokości 250 milionów euro rocznie. Sektor szacuje, iż w ramach 6. PR otrzyma około 90 do 100 milionów euro. Jego przedstawiciele utrzymają, iż wyższa kwota jest pożądana, aby móc utrzymać dwucyfrowe wskaźniki wzrostu a także odpowiedni poziom konkurencyjności w obliczu zaciętej międzynarodowej rywalizacji. Ostanie 15 lat przyniosło nam dziesięciokrotny wzrost obrotów w przemyśle, aż do 15 miliardów euro w 2004 r.

  Sektor wykorzystał również okazję a także raport na temat 7. PR, aby określić zapotrzebowanie na lepsze narzędzia i mechanizmy, które mogłyby zwiększyć zainteresowanie przemysłu wynikami badań. Wskazał również na potrzebę zmian w implementacji programu ramowego, tak, aby zachęcić do liczniejszego udziału średnich i małych przedsiębiorców (MSP).

  'Już teraz widzimy, że odnawialne zasoby energii mogą być efektywnie wykorzystane, ale żeby ten owocny trend rozwoju mógł być kontynuowany, zasoby te wymagają stabilnego, przewidywalnego i wspierającego politycznie i prawnie programu ramowego zespolonego z publicznymi i prywatnymi inwestycjami w B+R' powiedział profesor Arthouros Zervos, szef organizacji nadrzędnej sektora - EREC. 'Nie możemy zapomnieć, że przemysł nuklearny w Europie przez dekady otrzymywał i stale otrzymuje dużo większe wsparcie w dofinansowaniu i B+R niż energia odnawialna. Jeżeli policzymy jeszcze zewnętrzne koszty przetwarzania rud jako subsydia dla przemysłu pokrywane przez ogół społeczeństwa to oczywiste jest, iż ten sektor został na długi czas usytuowany na niesprawiedliwie uprzywilejowanej pozycji.'

  Profesor Didier Mayer, szef Europejskich Centrów Energii Odnawialnej (European Renewable Energy Centres, EUREC), wskazał na osiągnięcia poprzednich projektów badawczych w tej dziedzinie i zwrócił uwagę na ich wkład w obniżenie kosztów i stworzenie bardziej wydajnych systemów produkcji energii odnawialnej. Jako przykład mogą tu posłużyć turbiny wiatrowe, których rozmiar i wydajność wzrosły do 5 MW, a dla porównania - w roku 1980 - wynosiły tylko 50 kW.

  Projekty UE zaowocowały też bardziej efektywnymi projektami turbin wodnych, dziesięcioprocentowym wzrostem wydajności w przypadku wykorzystania termalnej energii słonecznej oraz 35 procentowego wzrostu efektywności fotowoltaiki.

  'Technologia dopingowana działaniami badawczymi wespół z rynkiem wspieranym przez odpowiednie polityczne i prawne wspomagające warunki programu ramowego to kombinacja, która pomoże wszystkim technologiom odnawialnych zasobów energii' powiedział profesor Mayer. 'Musimy podjąć wzmożony wysiłek, jeżeli Europa chce utrzymać się w czołówce jednego z sektorów, które w najwyższym stopniu mogą przyczynić się do realizacji planu lizbońskiego.'

  Sektor nie określa w raporcie, który z rodzajów odnawialnych zasobów energii powinien zostać sfinansowany w ramach 7. PR. Stwierdza natomiast, że ' Każdy z rodzajów ma swoje nieodłączne zalety i ograniczenia. Inteligentnie połączone mogą razem stać się niejako podstawą solidnego, przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego systemu dostarczania energii.' Przemysł zaś wyznacza cele w ramach B+R dla różnych form energii odnawialnej, mianowicie: bioenergii, energii geotermalnej, energia wodnej, słonecznej, wiatrowej i generacji rozproszonej.

  Założenia obejmują zatem ulepszenie technologii typu 'downstream' dla bioenergii tak, aby mogła szybko przyswajać bardziej zróżnicowane źródła poboru i wiążą się również z ograniczeniem, co najmniej trzykrotnym, kosztów instalacji elektrowni geotermalnych. Jeżeli chodzi o obiekty systemów solarnych założenia dotyczą rozszerzenia możliwości gromadzenia ciepła, rozwój koncepcji sezonowego gromadzenia ciepła i zimna. Natomiast celem dla rozwoju systemów energii wiatrowej jest przyszłe ulepszenie wydajności turbin wiatrowych, zastosowanie ich rozmieszczenia na dużą skalę, tak dla wykorzystania wiatru od morza jak i od lądu, a ponadto na terenach kompleksowych i w środowisku ekstremalnym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne. Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych.

  Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych.

  Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii.

  Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii. Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Budynek zeroemisyjny – budynek wykorzystujący dostępne na miejscu źródła energii odnawialnych, które równoważą emisje spowodowane przez używanie nieodnawialnych źródła energii.

  Dodano: 20.07.2010. 00:12  


  Najnowsze