• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skutki starzenia się ptaków

  30.05.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wbrew powszechnemu przekonaniu dzikie ptaki i owszem starzeją się zanim zejdą z tego świata. Odkrycia tego dokonano w toku nowych badań realizowanych w Hiszpanii i Meksyku, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Journal of Evolutionary Biology. W ramach badań prowadzonych pod kierunkiem Uniwersytetu w Vigo, Hiszpania, skoncentrowano się na starzeniu się głuptaka niebieskonogiego (Sula nebouxii) pod kątem jego zdolności do przeżycia i reprodukcji.

  Przed długi czas naukowcy byli przekonani, że dzikie zwierzęta zdychają zanim się zestarzeją. "Zawsze sądzono, że starzenie się (osiąganie podeszłego wieku) było szczególną cechą ludzi i zwierząt udomowionych, ponieważ mamy wydłużoną średnią życia" - jak cytuje serwis SINC (Scientific Information and News Service) Alberto Velando, naukowca z Wydziału Ekologii i Biologii Zwierząt Uniwersytetu w Vigo. "Starzenie się dotyka zdolności dzikich zwierząt do reprodukcji i przeżycia."

  W toku prowadzonych badań naukowcy wykorzystali bazę danych ze skompilowanymi informacjami z okresu ponad 30 lat, aby przeanalizować populację głuptaka niebieskonogiego występującą wzdłuż pacyficznych wybrzeży Meksyku, Wysp Galapagos i Peru. Cel? Rzucić światło na modele starzenia się tego długowiecznego gatunku.

  Zgromadzone dane wskazują, że linia płciowa, którą eksperci definiują jako sekwencję kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przekazywaną z pokolenia na pokolenie, nie jest wolna od uszkodzeń. "DNA spermy starszych osobników jest uszkodzone" - mówi profesor Velando. "To oznacza, że ich potomstwo jest objęte podwyższonym ryzykiem pojawienia się choroby wrodzonej."

  Badania ujawniają, że luzie nie są jedynymi organizmami zapadającymi na choroby genetyczne. Niedawno przeprowadzone badania pokazały, że dzieci mężczyzn w wieku od 50 do 60 lat są bardziej zagrożone zdiagnozowaniem u nich zaburzeń genetycznych. To samo dotyczy głuptaka niebieskonogiego.

  "Sądzono, że nie ma to znaczenia w przyrodzie - mówi profesor Velando - i że jest to defekt naszej cywilizacji, ponieważ żyjemy dłużej niż przewiduje natura. Jednak okazuje się, że dzieje się tak również w przyrodzie."

  Według naukowców kolor nóg głuptaka niebieskonogiego zmienia się raz z wiekiem. Ta zmiana odzwierciedla uszkodzenie oksydacyjne spermy. Należy zauważyć, że samice ptaków wybierają samców kierując się kolorem nóg. Bardziej pociągające są dla nich młode samce z nogami w jasnym kolorze. Ten model selekcji daje im pewność, że potomstwo nie będzie dotknięte mutacjami genetycznymi.

  W skrócie odkrycia potwierdzają, że przeciętny samiec w średnim wieku ma w mniejszym stopniu uszkodzoną linię płciową i barwniejsze nogi. "Wyniki badań rzucają światło na modele selekcji oraz na schematy ewolucyjne i rozwojowe populacji" - wyjaśnia naukowiec z Vigo. "Badania dają nam nowy wgląd w to, co kryje się za sygnałami płciowymi, wskazując na wagę selekcji płciowej w eliminowaniu mutacji genetycznych."

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Universidad Nacional Autónoma de México.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego". Umaszczenie – maść, ubarwienie sierści; uwarunkowany genetycznie kolor okrywy włosowej zwierzęcia; w wyniku domestykacji i powiązanych z tym procesem zmian środowiska, sztucznej selekcji, czy też utrwalaniem mutacji uzyskano różne umaszczenia. W przypadku niektórych zwierząt stało się ono podstawowym kryterium oceny zwierzęcia (zwierzęta futerkowe, owce). Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Selekcja – tym terminem określa się wybór zwierząt i roślin do rozmnażania, powoduje zmianę frekwencji genów w populacji. Różnicuje on zwierzęta i rośliny pod względem szansy pozostawienia potomstwa. W wyniku selekcji prowadzonej w stadzie zwierząt wyodrębnione zostają dwie grupy zwierząt: wyselekcjonowana i wybrakowana. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia.

  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. Kiang (Equus kiang) – gatunek dużego ssaka z rodziny koniowatych. Zamieszkuje góry w Tybecie, na wysokości od 4000 do 7000 metrów n.p.m., Nepal, Chiny i Indie. Niektórzy naukowcy klasyfikują go jako podgatunek osła azjatyckiego E. hemionus kiang, jednak - wyniki badań genetycznych wskazują, że kiang jest odrębnym gatunkiem.

  Badia (Pardofelis badia) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych. Do niedawna zaliczany do rodzaju Catopuma. Przeniesiony do rodzaju Pardofelis w 2006 roku na podstawie badań genetycznych. Występuje jako endemit na wyspie Borneo. Ostatniego osobnika złapano w 1992 roku. Zwierzę słabo poznane. Osobnik ten nie przeżył do przybycia naukowców, a sam gatunek został opisany (w 1874 roku) na podstawie jednej skóry. Pod koniec czerwca 2003 r. na Borneo naukowcom udało się sfotografować badię. Do jego odkrycia doszło przez przypadek, podczas tropienia tygrysów na Półwyspie Malajskim. Naukowcy z malezyjskiego uniwersytetu Sarawak zrobili zdjęcia drapieżnikom za pomocą pułapki fotograficznej, czyli aparatu umieszczonego na ścieżkach ich codziennych wędrówek.

  Dodano: 30.05.2011. 15:37  


  Najnowsze