• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Festiwalu Nauki - Zestawy doświadczalne dla szkół

  18.06.2009. 01:54
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Korzystając z naszego doświadczenia w prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla uczniów oraz opinii i uwag nauczycieli biologii opracowaliśmy trzy pogrupowane tematycznie zestawy edukacyjne: "Tajemnice fotosyntezy", "Słodki świat enzymów" oraz "Badamy DNA". Zestawy te umożliwiają przeprowadzenie podczas lekcji biologii eksperymentów, które wykonują wszyscy uczniowie pod kierunkiem nauczyciela.

  Mamy nadzieję, że dzięki nim wielu uczniów będzie miało możliwość samodzielnie wykonać doświadczenia i przekonać się że lekcje biologii są fascynujące. Eksperymenty wykonywane przez uczniów pomogą w kształceniu takich umiejętności jak: formułowanie hipotez, analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń.

  Każdy zestaw to:
  Kilka praktycznych eksperymentów
  Sprzęt i odczynniki dla całej klasy
  Procedura dostosowana do warunków szkolnych
  Praktyczny skrypt z kartami pracy dla uczniów

  Tajemnice fotosyntezy
  Zestaw służy do przeprowadzenia dwóch niezależnych doświadczeń dotyczących barwników fotosyntetycznych oraz skrobi jako substancji zapasowej u roślin.

  Słodki świat enzymów
  Zestaw składa się z trzech niezależnych doświadczeń dotyczących metabolizmu cukrów. Pozwala na zaobserwowanie reakcji enzymatycznych: rozkładu skrobi przez amylazę, hydrolizy laktozy z mleka przez laktazę oraz rozkładu sacharozy przez komórki drożdży zawierające enzym inwertazę.

  Badamy DNA

  Zestaw umożliwia zapoznanie się z dwiema podstawowymi technikami wykorzystywanymi w analizie DNA " łańcuchową reakcją polimerazy (PCR) oraz elektroforezą " metodą rozdzielania cząsteczek DNA pod względem wielkości. Celem doświadczenia jest porównanie wyników analizy fragmentów DNA pochodzących od spokrewnionych osób i ustalenie na ich podstawie wzoru dziedziczenia poszczególnych alleli.

  Szczegóły dotyczące oferowanych zestawów doświadczalnych wraz z formularzem i warunkami zamówienia znajdują się na www.sfn.edu.pl Serdecznie zapraszamy!

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  POPRAD - samobieżny rakietowy zestaw przeciwlotniczy wykorzystujący wyrzutnie pocisków GROM. Zestaw służy do zwalczania szybkich manewrujących celów powietrznych na małych i średnich wysokościach. Dzięki pracy w trybie pasywnym oraz stosunkowo niewielkim wymiarom zestaw ten jest trudny do wykrycia. Analiza długości fragmentów restrykcyjnych jest metodą inżynierii genetycznej wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). W metodzie tej wykorzystuje się trawienie DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych i elektroforezę. Już zmiana pojedynczego nukleotydu w sekwencji rozpoznawanej przez enzym spowoduje, że nie dokona on rozcięcia DNA, co powoduje, że np. u dwóch różnych osób powstanie różna ilość fragmentów DNA, będących produktami rozkładu pierwotnej cząsteczki. Fragmenty te będą się także różnić wielkością. Elektroforeza umożliwi rozróżnienie wielkości tych fragmentów, co będzie widoczne jako różnica w ilości i położeniu poszczególnych prążków na elektroforogramie. Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem.

  Zestaw minerski - komplet sprzętu do budowy oraz pokonywania zapór minowych i niszczeń. Pod względem ukompletowania i przeznaczenia rozróżnia się zestawy minerskie małe (kompanijne), do niszczenia wykopów itp. Metoda projektów – jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

  Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (M-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych.
  Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy DNA (qPCR, z ang. quantitative PCR; nazywana też PCR w czasie rzeczywistym) – czuła metoda analityczna stosowana w genetyce, biologii molekularnej i innych pokrewnych dziedzinach. Ilościowy PCR wykorzystując techniki fluorescencyjne, pozwala na monitorowanie ilości produktu reakcji w czasie jej trwania, co odróżnia ją od klasycznej reakcji PCR. Dzięki temu cała procedura analizy jest stosunkowo szybka i pozwala wyeliminować etap szacowania produktu po zakończeniu reakcji. Umożliwia ona także wgląd w kinetykę reakcji, a co za tym idzie pozwala na oszacowanie ilości produktu na początku reakcji, co jest niemożliwe w konwencjonalnej metodzie PCR. Ponadto dzięki temu, że amplifikacja kwasów nukleinowych i detekcja produktu odbywa się w jednym zamkniętym naczyniu, ryzyko zanieczyszczenia badanej próby jest minimalne.

  Mierzenie jakości (oświata) – polega na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu oraz ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę oświatową wymagań wynikających z ich zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym, real-time PCR (ang. real-time polymerase chain reaction) – czuła metoda analityczna stosowana w genetyce, biologii molekularnej i innych pokrewnych dziedzinach. Real-time PCR wykorzystując techniki fluorescencyjne, pozwala na monitorowanie ilości produktu reakcji w każdym cyklu prowadzonej reakcji PCR. Dzięki temu cała procedura analizy jest stosunkowo szybka i pozwala wyeliminować etap szacowania produktu po zakończeniu reakcji. Umożliwia ona także wgląd w kinetykę reakcji, a co za tym idzie pozwala na oszacowanie ilości produktu na początku reakcji, co jest niemożliwe w konwencjonalnej metodzie PCR. Ponadto dzięki temu, że amplifikacja kwasów nukleinowych i detekcja produktu odbywa się w jednym zamkniętym naczyniu, ryzyko zanieczyszczenia badanej próby jest minimalne. Metody real-time PCR nie należy mylić z metodą reverse transcription PCR (RT-PCR).

  Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  Edukacja nieformalna („Nauka poprzez praktykę”) – trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz oddziaływania mass mediów.

  Prezentacja dychoptyczna (z gr. dicha – na dwie części oraz optic – związany ze wzrokiem) to widzenie dwóch oddzielnych i niezależnych bodźców przez każde oko. Używana między innymi do wywołania efektu stereoskopowego oraz przy przeprowadzaniu eksperymentów dotyczących percepcji wzrokowej. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody. PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

  Dodano: 18.06.2009. 01:54  


  Najnowsze