• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technologia SANY zapewnia łatwy dostęp do danych o środowisku

  11.12.2009. 16:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy w Europie wypracowali nową metodę dostępu i ponownego wykorzystania danych o środowisku pochodzących z różnych źródeł. Projekt SANY (Wszechobecne czujniki pomiarowe), który otrzymał 7 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, miał na celu ulepszenie interoperacyjności czujników pomiarowych in situ i sieci czujników oraz szybsze i bardziej opłacalne ponowne wykorzystanie danych i usług pochodzących z niekompatybilnych obecnie źródeł.

  Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uzyskania łatwego dostępu i wykorzystania danych o środowisku (np. na temat atmosfery, oceanów i lądu), które pochodzą z czujników rozmieszczonych na Ziemi i w kosmosie. Problem staje się poważniejszy, kiedy uświadomimy sobie, że na danych naukowych uzyskiwanych z tych obserwacji opiera się polityka prowadzona w tym zakresie. I tu z pomocą przychodzi projekt SANY, w ramach którego opracowano środki techniczne do łatwego i swobodnego pozyskiwania tych danych.

  "Inwestujemy sporo środków, aby wykonać pomiary z jakiegoś konkretnego powodu, ale uzyskane informacje mogą już nigdy nie zostać ponownie wykorzystane" - wyjaśnia koordynator projektu SANY, dr Denis Havlik z Austriackiego Instytutu Technologii (AIT). "Czasami ludzie nie wiedzą, że pewne informacje istnieją albo nie mogą uzyskać do nich dostępu; czasami mogą uzyskać do nich dostęp, ale nie wiedzą, jak je wykorzystać, a czasami zbyt trudno jest nawiązać kontakt z właścicielem danych."

  Dzięki wykorzystaniu architektury "zorientowanej na usługi", system SANY może budować aplikacje na bazie modularnych usług pozyskanych przez Internet. Na przykład jedna usługa zbiera dane, a inna je przetwarza.

  "Architektura usługowa czujników pomiarowych SANY (SensoSA) umożliwia każdemu, kto prowadzi obserwacje o środowisku ogłosić je poprzez znormalizowany interfejs usługowy" - mówi dr Havlik. "Każdy, kto potrzebuje danych o środowisku może je wyszukać - lub sprawdzić w katalogu - i pozyskać za pomocą znormalizowanych metod."

  Niezależnie od źródła danych, ich formy lub sposobu pozyskania, system SANY może przekształcić wszystkie dane na formę standardową ustaloną przez Open Geospatial Consortium (OGC) Ltd., partnera projektu SANY z Wlk. Brytanii. Dane z czujników pomiarowych, przetworzone lub nie, mogą być obsługiwane przez system SANY - twierdzą naukowcy.

  Z perspektywy rynkowej propozycja SANY może okazać się lukratywna. "Jeżeli małe przedsiębiorstwo jest przekonane na przykład, że jest w stanie przewidywać przypadki zanieczyszczenia powietrza lepiej niż ktokolwiek inny, wówczas łatwo mu będzie wprowadzić swoją usługę na rynek" - wyjaśnia dr Havlik.

  "Obecnie wiele przedsiębiorstw nadal stara się robić wszystko we własnym zakresie. Nowy model rynkowy planowany przez SANY umożliwi wszystkim zaangażowanym stronom skoncentrowanie się na swoim własnym potencjalne oraz kupowanie brakujących danych i usług na otwartym rynku."

  Wyniki uzyskane w ramach projektu SANY są znaczące dla dwóch szeroko zakrojonych, międzynarodowych inicjatyw: GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) i INSPIRE. GMES, będący projektem współpracy między Komisją Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), ma na celu zapewnienie długofalowej interoperacyjności, dostępności i wiarygodności danych z obserwacji Ziemi. INSPIRE stara się wprowadzić "infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie".

  Partnerzy projektu SANY pochodzą z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Wlk. Brytanii.

  rdo: CORDIS

  informacji: SANY: http://sany-ip.eu/ Austriacki Instytut Technologii http://www.arcs.ac.at/home_en.html Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Badania Naukowe; Telekomunikacja RCN: 31572   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – termin prawniczy, który w prawie polskim został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę nadzorująca z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wedle interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji może być wyłącznie osoba fizyczna. Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu. System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  OLE DB (ang. Object Linking and Embedding, Database, czasem zapisywany jako OLEDB lub OLE-DB) - interfejs programistyczny firmy Microsoft służący do uzyskiwania dostępu do danych. Jest to obiekt COM, który funkcjonuje w podobny sposób jak ODBC, ale w odniesieniu do dowolnego źródła danych, a nie tylko baz danych SQL. Aplikacje mogą wykorzystywać OLE DB do bezpośredniego sięgania do danych lub też poprzez OLE DB mogą wywoływać ODBC, aby uzyskać dostęp do baz ODBC. OLE DB for OLAP jest wykorzystywany do sięgania do baz danych typu OLAP. Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

  I.N.D.U.C.K.S. (lub Inducks, nazwa pochodzi od połączenia słów "index" (ang. wykaz) and "ducks" (kaczki) jest dostępną za darmo bazą danych dążącą do zaindeksowania wszystkich komiksów Disneya wydrukowanych na świecie [1]. Projekt powstał w 1992 roku (zobacz niżej odnośnik "Historia Inducks"); obecnie baza zbiera informacje o publikacjach, historyjkach, postaciach, autorach komiksów oraz wiele więcej informacji. Większość użytkowników korzysta z I.N.D.U.C.K.S. poprzez wyszukiwarkę oraz interfejs przeglądania na stronie COA, która jest codziennie aktualizowana na podstawie danych z I.N.D.U.C.K.S., i jest dostępna w czternastu językach (od maja 2007 roku także po polsku). Hibernate - framework do realizacji warstwy dostępu do danych (ang. persistance layer). Zapewnia on przede wszystkim translację danych pomiędzy relacyjną bazą danych a światem obiektowym (ang. O/R mapping). Opiera się na wykorzystaniu opisu struktury danych za pomocą języka XML, dzięki czemu można "rzutować" obiekty, stosowane w obiektowych językach programowania, takich jak Java bezpośrednio na istniejące tabele bazy danych. Dodatkowo Hibernate zwiększa wydajność operacji na bazie danych dzięki buforowaniu i minimalizacji liczby przesyłanych zapytań. Jest to projekt rozwijany jako open source. Głównym inicjatorem i liderem projektu jest Gavin King.

  Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  Odzyskiwanie danych – proces przywracania baz danych przechowywanych na uszkodzonych nośnikach takich, jak dyski magnetyczne i taśmy. Obecnie dostępne programy mogą pomóc w odzyskiwaniu tylko niektórych danych, utraconych z powodu uszkodzonego dysku lub ataku wirusa. W wyniku uszkodzeń nośników firmy ponoszą straty zarówno czasowe jak i biznesowe. Jednak nie każdy, nawet zaawansowany użytkownik komputera umie i jest w stanie poradzić sobie z ich przywróceniem do formy użytkowania.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System). Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.

  Wyzwalacz (ang. trigger) – procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych. Wyzwalacz (ang. trigger) jest to procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 11.12.2009. 16:12  


  Najnowsze