• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa kampania KE na temat bioróżnorodności

  22.05.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W 2010 roku - Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej - Komisja Europejska zainicjowała kampanię, która ma uświadomić społeczeństwu, jakie zagrożenia wynikają ze spadku bioróżnorodności. Kampanii towarzyszy hasło: "Zbyt łatwo zapominamy, jak wiele zawdzięczamy naturze".

  "Wyzwanie, które postawiła przed sobą Komisja, jest bardzo duże, a klucz do jego realizacji tkwi w aktywacji obywateli i indywidualnych działaniach, jakie podejmują lub będą podejmować na rzecz ochrony bioróżnorodności" - mówi Marie-Th,rcse Duffy-Haeusler, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  Jak wyjaśnia, główne przesłanie realizowanej kampanii wyrażone jest w bardzo prosty sposób: "Pszczoła jest powiązana z drzewem, które jest powiązane z kwiatem, który jest powiązany z Tobą".

  Jak podaje Przedstawicielstwo KE, w Europie jeden na sześć gatunków ssaków jest zagrożony wyginięciem. Wymarcie jedynych gatunków wpływa na inne, co wywołuje efekt domina i powoduje znikanie z powierzchni Ziemi kolejnych roślin i zwierząt. Ich wymieranie ma katastrofalny wpływ nie tylko na gospodarkę i rolnictwo.

  "Kampania została podzielona na dwa etapy - pierwszy pokazujący, że coś złego dzieje się z bioróżnorodnością i uświadamiający obywatelom, jak bardzo problem spadku bioróżnorodności dotyczy ich samych i drugi ilustrujący, jak możemy przyczynić się do jego zahamowania" - powiedziała Duffy-Haeusler.

  Badania przeprowadzone na zlecenie KE wykazały, że publiczna świadomość na temat bioróżnorodności jest niska - tylko 38 proc. Europejczyków deklaruje, że rozumie, czym jest bioróżnorodność, podczas gdy 28 proc. słyszało o bioróżnorodności, ale nie zna znaczenia tego słowa.

  O ile większość mieszkańców starego kontynentu zgadza się ze stwierdzeniem, że spadek różnorodności biologicznej to poważny problem, o tyle jedynie 17 proc. uważa, że dotyczy ich bezpośrednio. 28 proc. ankietowanych nie podejmuje żadnych prób ochrony bioróżnorodności, przede wszystkim dlatego, że deklaruje, iż nie wie, jakie działania może podjąć.

  22 proc. respondentów zadeklarowało, że najlepszym, co Unia Europejska może zrobić na rzecz zatrzymania spadku bioróżnorodności jest dostarczenie jej obywatelom lepszych informacji, co wpłynie na wzrost ich świadomości na temat roli i wpływu przyrody na ich życie.

  Więcej na ten tematna polskiej stronie kampanii: www.doniejnalezymyodniejzalezymy.eu. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych. Ochrona przyrody w Niemczech: Ochrona przyrody ma w Niemczech wysoki status, jest wpisana jako cel państwowy w art. 20 konstytucji od 1994 r. Ponad 42% terytorium kraju jest objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, jest to jeden z największych wskaźników na świecie. Państwo bierze też udział w większości międzynarodowych inicjatyw proekologicznych. Mimo to środowisko niemieckie jest niemal całkowicie przetworzone przez człowieka, a ponad 40% gatunków kręgowców i roślin jest zagrożonych wyginięciem w obszarze republiki federalnej. Wysokie standardy ochronne mają więc za zadanie ocalić resztki bioróżnorodności i w miarę możliwości odtworzyć stabilne ekosystemy.

  Arka Smaku – program odbudowy bioróżnorodności prowadzony przez organizację Slow Food, mający na celu opisanie i ochronę zagrożonych zagładą roślin i zwierząt, a także gotowych produktów spożywczych. Nazwa programu jest parafrazą biblijnej Arki Noego. Bezpancerzowce (Anostraca) są skorupiakami występującymi na wszystkich kontynentach, we wszystkich strefach zoogeograficznych. Dotychczas opisano ponad 300 gatunków, jednakże około 1/4 z nich znana jest tylko z locus typicus lub mniej niż 3 lokacji. Najliczniejszą w gatunki jest Palearktyka z centrum bioróżnorodności na bałkanach. Zwyczajowo zaliczane do sztucznej grupy dużych skrzelonogów (ang. large Branchiopods), wraz z Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata oraz Cyclestherida.

  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity) – święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (ang. Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności. Integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

  Granica K-T (granica kreda-trzeciorzęd, zwana potocznie "twardym dnem"; poprawniej: granica kreda-paleogen, K-Pg) – warstwa rozgraniczającą osady kredy od paleogenu, odznaczająca się skokowym spadkiem bioróżnorodności i anomalną zawartością irydu. Jest ona śladem wielkiego wymierania, które zakończyło erę mezozoiczną, 66,0 miliona lat temu. Miedza to pas niezaoranego terenu pomiędzy dwoma polami. Może również oznaczać sąsiedzką granicę. Szczególnie licznie występują w rolnictwie ekstensywnym. Z punktu widzenia przyrodniczego miedze stanowią ważny element środowiska. Ich obecność decyduje o wyższej bioróżnorodności agrocenoz. Jest siedliskiem wielu roślin oraz miejscem pobytu zwierząt. Na miedzach gniazda zakładają niektóre gatunki ptaków, np. pliszka żółta. Likwidacja miedz i tworzenie monokultur rolniczych prowadzą do zubożenia środowiska naturalnego.

  Medal Darwina (ang. the Darwin Medal) – nagroda przyznawana naukowcom przez Royal Society za wyróżniającą się pracę w szeroko pojętych dziedzinach biologii, szczególnie z zakresu ewolucjonizmu, biologii populacji, biologii organizmów i bioróżnorodności. Medal Darwina, wraz z innymi medalami Royal Society, należy do najbardziej ekskluzywnych wyróżnień, które może otrzymać naukowiec. Nagroda jest przyznawana co dwa lata i towarzyszy jej nagroda pieniężna w wysokości 1 tys. funtów szterlingów.

  Trywializacja – zanikanie regionalnej odrębności i zdominowanie dużych obszarów (ekosystemów) przez jeden typ roślinności niezwiązany ze specyfiką geologiczną czy klimatyczną danego regionu. Wskutek tego pozostają tylko gatunki wszędobylskie, o szerokiej amplitudzie ekologicznej i tolerancji na zmiany środowiskowe lub pojawiają się ekspansywne gatunki inwazyjne. Trywializacja prowadzi do zacierania lokalnej bioróżnorodności.

  Pterydologia – gałąź botaniki zajmująca się badaniami nad paprotnikami. Ponieważ dawniej włączano do tej grupy nie tylko paprocie, skrzypy i psylotowe, ale też i widłaki – tak szeroki jest też przedmiot badań współczesnej pterydologii. Przyczyną wyodrębniania tego działu botaniki jest odrębność ewolucyjna paprotników skutkująca swoistą biologią i ekologią tych roślin. Badania pterydologiczne obejmują systematykę tej grupy roślin, morfologię i anatomię, biologię rozmnażania, fitochemię, ochronę bioróżnorodności i aspekty etnobotaniczne. Badania koncentrują się głównie w obszarach, gdzie zróżnicowanie flory paprotników jest znaczne, tj. w strefie międzyzwrotnikowej. Zieleń miejska – to tereny niezabudowane wewnątrz miasta, zajęte przez zaplanowane i utrzymane lub naturalne zespoły roślinności. Miejskie tereny zielone są najczęściej ogólnodostępne i spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne. Przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności – są siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt. Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej – wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta.

  Krowa czerwona (polska) – rasa bydła domowego maści jednolitej czerwonej z rodziny mleczno-mięsnej. Rasa ta pochodzi od małego dzikiego bydła brachycerycznego (krótkorogiego), występującego we wschodniej części Europy Środkowej i w Skandynawii. Została zidentyfikowana w 1901 przez L. Adameta. W okresie międzywojennym rasa ta stanowiła 25% polskiej populacji bydła. W 1982 r. zlikwidowano rejon zachowawczy hodowli krowy czerwonej co doprowadziło do spadku populacji tej rasy, wypieranej przez bardziej wydajne rasy i krzyżówki. Czerwona krowa jest objęta programem odbudowy bioróżnorodności Arka Smaku. Wiele sztuk jest pod opieką ojców cystersów ze Szczyrzyca. Park Tatshenshini-Alsek (Prowincjonalny park przyrody Tatshenshini-Alsek, ang. Tatshenshini-Alsek Provincial Wilderness Park) - zespół obszarów chronionych w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Założony w 1993 r. na obszarze 9 580 km² po kampanii kanadyjskich i amerykańskich organizacji ochrony przyrody przeciw prowadzeniu działalności górniczej i przemysłowemu rozwojowi regionu, cechującego się wysokimi wartościami przyrodniczymi i dużą bioróżnorodnością. Od 1994 r. część obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

  Dodano: 22.05.2010. 03:18  


  Najnowsze