• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE i Ameryka Łacińska stawiają sobie za cel zrównoważoną produkcję bio-oleju napędowego

  03.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, postanowił rozwiązać problem kurczących się zasobów paliw kopalnych opracowując nowe technologie, które umożliwią zrównoważoną produkcję mieszalnego bio-oleju napędowego (DMB) z odpadów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel wykorzystanie odpadów, które nie wymagają specjalnego areału gruntów, kładąc w ten sposób kres wszelkim dyskusjom spod znaku "paliwo kontra żywność".

  Projekt DIBANET (Zrównoważona produkcja mieszalnego oleju napędowego z pozostałości i odpadów w Europie i Ameryce Łacińskiej) uzyskał 3,73 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. W skład konsorcjum DIBANET pracującego pod kierunkiem Uniwersytetu Limerick w Irlandii wchodzą partnerzy z Argentyny, Brazylii, Chile, Danii, Grecji, Węgier i Wlk. Brytanii.

  Partner brytyjski, Bioenergy Research Group (BERG) przy Uniwersytecie Aston, jest odpowiedzialny za przetwarzanie pozostałości organicznych z procesów produkcji biopaliwa na odnawialne biopaliwo, które może zmniejszyć uzależnienie poszczególnych regionów od importu paliwa kopalnego.

  "Chcemy stworzyć zrównoważone biopaliwo, które spełni wymogi branżowe, będzie mieszalne z paliwami kopalnymi oraz będzie się nadawać do zastosowania w normalnym silniku Diesla" - wyjaśnia profesor Tony Bridgwater, który koordynuje projekt z ramienia Uniwersytetu Aston.

  "Biopaliwa pierwszej generacji produkowane z artykułów spożywczych takich jak cukier, kukurydza czy pszenica mają niską wydajność i konkurują z tradycyjną żywnością" - dodaje. "Ten projekt opiera się na produktach drugiej generacji z pełnej biomasy o wyższej wydajności, która nie konkuruje z żywnością. Będziemy przede wszystkim przetwarzać odpady z tych procesów, co jeszcze bardziej zwiększy wydajność i zminimalizuje potrzebę utylizacji odpadów."

  Zespół jest zdecydowany zawiązać międzynarodowe partnerstwo ekspertów i naukowców, którzy będą doskonalić istniejące obecnie technologie biopaliwowe.

  "To pomoże otworzyć drogę ku produkcji biopaliw na wielką skalę do 2020 r. w sposób, który nie wpływa na wykorzystanie gruntów i ponadto pomaga rozwiązać problem rosnącej ilości odpadów organicznych" - mówi profesor Bridgwater.

  Wyniki tego projektu, które obejmą udoskonalone procesy wykorzystania stałych odpadów po obróbce kwasu lewulinowego (ważnego związku organicznego, który w połączeniu z etanolem może służyć do wytwarzania oleju napędowego), wspomogą dążenia Europy do produkowania i wykorzystywania biopaliw w ciągu kolejnych 10 lat.

  Komisja Europejska zaproponowała, w ramach swojej polityki energetycznej dla Europy, wiążący cel minimalnego udziału biopaliw do 2020 r. na poziomie 10%. Co więcej, UE dąży do obniżenia o 20% emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia do 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii do 2020 r.

  Jeżeli chodzi o współpracę, projekt DIBANET zacieśni więzy naukowe między Europą a Ameryką Łacińską i ułatwi transfer wiedzy. Ponadto stworzono system stypendiów umożliwiający pracę nad produkcją biopaliw doktorantom i naukowcom ze stopniem doktora.

  rdo: CORDIS

  informacji: Uniwersytet Aston: http://www1.aston.ac.uk/ UE - Energia: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm Teksty pokrewne: 30909, 31177 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Uniwersytet Aston
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu Aston
  Indeks tematyczny: Biopaliwa; Koordynacja, wspólpraca; Ochrona srodowiska; Paliwa kopalne; Technologia materialowa; Rozwój regionalny; Odnawialne zródla energii; Badania Naukowe; Zrównoważony rozwój ; Gospodarka odpadami RCN: 31424   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Biopaliwa drugiej generacji – wszelkiego rodzaju biopaliwa otrzymywane z materiałów, które nie stanowią żadnej konkurencji dla żywności. Biopaliwami drugiej generacji są przede wszystkim materiały pochodzenia drzewnego, słoma i inne odpady z produkcji rolnej. Do biopaliw drugiej generacji zaliczamy m.in.: Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Agroenergetyka - dział inżynierii rolniczej, zajmujący się technologią produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) – polski instytut badawczy z siedzibą w Zabrzu (dzielnica Biskupice). Zakres działalności IChPW obejmuje dostarczanie innowacyjnej wiedzy dla przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów. Instytut dąży do kreowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z efektywnym użytkowaniem paliw kopalnych oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. IChPW jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki. Porozumienie między burmistrzami – popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Układ hybrydowy to układ napędowy, gdzie współdziałają dwa różne źródła energii lub ogólniej różne źródła napędu. Nadwyżka energii generowana przez silnik spalinowy jest wykorzystywana do ładowania akumulatorów (elektrochemicznych, hydraulicznych, mechanicznych itp.). Zgromadzona energia jest wykorzystywana w celu pokrycia zapotrzebowania na energię napędu dodatkowego współpracującego z głównym źródłem napędu. Zastosowanie tego układu umożliwia użycie silnika spalinowego o mniejszej mocy, czyli tańszego niż w przypadku klasycznego układu napędowego. Silnik spalinowy pracuje w układzie hybrydowym przy większych obciążeniach, dlatego jednostkowe zużycie paliwa jest mniejsze, silnik elektryczny jest wykorzystywany w zakresie obciążeń częściowych np: w ruchu ulicznym, przy których silniki spalinowe wykazują większe zużycie paliwa niż w optymalnych warunkach spalania. Dlatego układ hybrydowy jest jednym z rozwiązań, który może spełnić wymagania norm toksyczności spalin ULEV. W napędach hybrydowych zwykle stosuje się silniki ZS, ZI i silniki dwusuwowe z kołami zamachowymi wyposażonymi w silnik elektryczny (generator) i baterie, ultrakondensatory, ogniwa paliwowe lub turbiny gazowe. Niezależnie od przyjętego rodzaju źródła energii, obie jednostki napędowe mogą pracować w układzie szeregowym lub równoległym.

  Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Aston Martin DB2 - samochód sportowy produkowany przez firmę Aston Martin w latach 1950-1953. Dostępny jako 2-drzwiowy kabriolet oraz 2-drzwiowe coupé. Do napędu użyto benzynowego silnika R6 o pojemności 2,6 litra. Moc przenoszona była na oś tylną poprzez 4-biegową manualną skrzynię biegów. Samochód ten jest następcą modelu Aston Martin DB1. Powstało 411 egzemplarzy.

  Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

  Dodano: 03.11.2009. 15:12  


  Najnowsze