• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE i Rosją zacieśniają współpracę naukową

  01.12.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rosyjscy naukowcy od dziesięcioleci współpracują z partnerami z UE. W 2005 r. współpraca między Unią i Rosją uległa wzmocnieniu, kiedy komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik i jego rosyjski odpowiednik Andriej Fursenko postanowili wypracować wspólnie wizję unijno-rosyjskich badań naukowych.

  Jednym z obszarów wybranych do współpracy są badania agro-bio-spożywcze. W czasie pobytu w Brukseli w celu omówienia z Komisją Europejską przyszłej współpracy w tej dziedzinie Inna Bilenkina, zastępca szefa Federalnej Agencji ds. Nauki i Innowacji, przedstawiła rolę swojej organizacji we wspieraniu rosyjskich działań badawczych.

  - Od 2008r. współpraca naukowa będzie wspierana przez dwa zakrojone na dużą skalę programy - powiedziała serwisowi CORDIS Wiadomości. Pierwszy będzie wspierał działania badawczo-rozwojowe w pięciu obszarach priorytetowych. Około 40 procent środków finansowych przydzielono na prace w dziedzinie nowych materiałów i nanotechnologii, natomiast 25 procent zostanie przeznaczonych na nauki przyrodnicze i biotechnologię. Pozostałe środki zostaną podzielone między obszary tematyczne dotyczące energii i efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

  Drugi program poświęcony jest rozwojowi przemysłowemu nanotechnologii i nowych materiałów.

  Według Inny Bilenkiny priorytety te odpowiadają obszarom, w których rosyjskie środowisko badawcze ma wielki potencjał zarówno pod względem infrastruktury, jak i dobrze wykwalifikowanej kadry.

  Współpraca międzynarodowa jest dla agencji sprawą priorytetową. W Rosji obserwuje się bardzo duże zainteresowanie programami ramowymi UE, a Federalna Agencja ds. Nauki i Innowacji publikuje informacje o nich w swojej witrynie internetowej. Rosyjscy naukowcy szeroko współpracują nie tylko z UE, ale i z badaczami z krajów byłego Związku Radzieckiego, a także USA, Chin i Indii.

  - Udostępniamy znaczne kwoty środków pieniężnych na wdrożenie wspólnych programów - wyjaśniła Inna Bilenkina. - Tylko w tym roku nasza agencja wsparła 80 wspólnych projektów z udziałem Polski, Szwecji, Danii i Włoch. Wsparcie jest dostępne na zasadzie konkurencyjności i pod warunkiem, że zagraniczny partner otrzymuje wsparcie od swoich władz w takiej samej wysokości jak środki finansowe przyznane na dany projekt przez rosyjską agencję.

  Prace zmierzające do zacieśnienia współpracy w dziedzinie badań agro-bio-spożywczych postępują dobrze, zauważyła Inna Bilenkina. Obydwie strony pracowały nad określeniem obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz tematów, w których można by podjąć współpracę. Podczas niedawnego spotkania w Rosji porozumiały się one w kwestii dalszej intensyfikacji współpracy.

  Zdaniem Inny Bilenkiny sukces unijno-rosyjskiej współpracy w dziedzinie badań agro-bio-spożywczych wynika w niemałej części z zaangażowania i entuzjazmu Christiana Patermanna, który do niedawna był dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Badań nad Biotechnologią, Rolnictwem i Żywnością w Komisji Europejskiej oraz podobnego podejścia rosyjskiego krajowego punktu kontaktowego.

  - Innym ważnym czynnikiem w tym kontekście jest fakt, że biotechnologia jest jednym z głównych priorytetów naszego własnego programu w Rosji, a nasz kraj jest tu wyraźnie w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o globalną konkurencję i ma coś do zaoferowania w tej dziedzinie - dodała Inna Bilenkina.

  Inna Bilenkina dobrze wie, jakie korzyści przyniesie obu stronom międzynarodowa współpraca naukowa. - Wychodzimy z założenia, że łącząc nasze zasoby i siły, będziemy w stanie uzyskać lepsze wyniki, z których korzyści odniosą obie strony, a także ogólnie wszyscy - powiedziała.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. ) Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Współpraca międzynarodowa - zagadnienie budzące zainteresowanie badaczy jak i polityków. Badacze zajmują się przyczynami współpracy międzynarodowej oraz jej zaletami i wadami, politycy natomiast zajmują się środkami współpracy i ich efektywnością oraz skutecznością.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych. Współpraca zagraniczna Bydgoszczy obejmuje przede wszystkim płaszczyznę kulturalną, oświatową, naukową, gospodarczą czy sportową ze swoimi miastami partnerskimi, z którymi podpisało umowę o wzajemnej współpracy oraz z miastami zaprzyjaźnionymi.

  Stosunki Rosji z Unią Europejską: Stosunki Unia Europejska-Rosja zostały po raz pierwszy sformalizowane 24 czerwca 1994 r., gdy podpisano układ o partnerstwie i współpracy, który wszedł w życie 1 grudnia 1997 r. i obowiązywał przez 10 lat. Regulował on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizując przepływ kapitału, towaru i usług, rozszerzał współpracę naukowo-techniczną, dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej, regulował sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustalił formę dialogu politycznego. W jego wyniku zaczęto odbywać spotkania na szczycie, a od 1998 r. także spotkania ministerialne Rady Współpracy UE-Rosja, której zadanie to coroczne opracowywanie planów współpracy. Utworzono również Parlamentarny Komitet Współpracy, obradujący w składzie przedstawicieli parlamentów. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii.

  Nauka obywatelska (ang. citizen science, franc. sciences citoyennes, ros. гражданская наука) to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 1990.) forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny. The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych ( ang. International Organisation of Pension Supervisors, w skrócie IOPS) – Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zrzeszenia Regulatorów Emerytur (INPRS), organizacji działającej pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to niezależna organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca organy sprawujące nadzór nad systemami emerytalnymi. Obecnie Organizacja zrzesza ponad 70 członków, Komisja Nadzoru Finansowego jest członkiem IOPS od początku jego istnienia. IOPS współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorców Ubezpieczeniowych (IAIS) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań organizacji należy m.in. ustanawianie standardów, zaleceń i zasad dotyczących nadzoru i regulacji sektora emerytalnego, ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy nadzorcami jak i innymi zainteresowanymi stronami, prowadzenie badań i analiz w zakresie systemów emerytalnych i nadzoru nad nimi, wspieranie dystrybucji i komunikacji dorobku naukowego w tej dziedzinie, gromadzenie informacji na ten temat we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Stała współpraca strukturalna (ang. permanent structured cooperation, fr. coopération structurée permanente) – mechanizm umożliwiający państwom członkowskim Unii Europejskiej, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej oraz zaciągnęły w tej dziedzinie większe zobowiązania, na pogłębioną współpracę w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Umocowanie i ramy prawne dają jej art. 42 ust. 6 oraz art. 46 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej (Protokół nr 10).

  Dodano: 01.12.2011. 17:49  


  Najnowsze