• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE i USA postanawiają o ściślejszej współpracy nad alternatywami dla badań na zwierzętach

  08.12.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na spotkaniu Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TEC) Komisja Europejska oraz amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków postanowiły wzmocnić współpracę w zakresie ograniczania badań na zwierzętach.

  Radę TEC utworzono w kwietniu 2007 r., by wspierać transatlantycką integrację gospodarczą. Zajmuje się ona zagadnieniami takimi, jak zmniejszanie barier regulacyjnych w handlu, ochrona praw własności intelektualnej, zapewnienie bezpieczeństwa handlu, integracja rynków finansowych, promowanie innowacji i technologii oraz sprzyjanie inwestycjom. Sektor kosmetyczny jest uważany przez TEC za priorytetowy.

  - Branża kosmetyczna potrzebuje globalnego otoczenia regulacyjnego, które umożliwi innowacyjność, zapewni konkurencyjność, pozwoli rozpoznawać i wspierać działania w zakresie nauki i badań, a także aktywnie przyczyni się do budowania zaufania konsumentów - mówi Bertil Heerink, dyrektor generalny europejskiego zrzeszenia branży kosmetycznej Colipa.

  Na listopadowym posiedzeniu TEC szczególną uwagę poświęcono opracowaniu alternatyw dla badań na zwierzętach. Uczestnicy zgodzili się, że należy zintensyfikować na poziomie międzynarodowym działania zmierzające do zapewnienia realnej walidacji i akceptacji alternatywnych metod badawczych. W szczególności Komisja Europejska i amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków postanowiły ściślej współpracować w zakresie niezależnej oceny badań walidacyjnych dotyczących metod alternatywnych dla badań na zwierzętach w branży kosmetycznej, w celu przyczynienia się do ograniczenia testów na zwierzętach.

  - Europejska branża kosmetyczna jest mocno zaangażowana w opracowywanie alternatyw dla badań na zwierzętach, uznaje swoje obowiązki etyczne i prawne, a także uważa ich skuteczną realizację za dużą szansę dla przedsiębiorstw. By sprostać tym obowiązkom, musimy opracować alternatywne metody badań, które zostaną poddane walidacji i zaakceptowane przez naukowców i władze na całym świecie - powiedział Bertil Heerink.

  Nowy raport UE w sprawie badań na zwierzętach pokazuje, że w latach 2001-2005 liczba zwierząt wykorzystywanych do testów kosmetyków wzrosła o 50 procent - do 5571 - mimo istnienia unijnej dyrektywy zabraniającej używania zwierząt do badań kosmetyków, której przepisy państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie do 2009 r. Niemal wszystkie testy kosmetyczne zostały wykonane we Francji.

  We wspólnym oświadczeniu wydanym po posiedzeniu TEC odnotowano postępy w dziedzinie leków sierocych, biopaliw, dostępu pacjentów do informacji o farmaceutykach oraz handlu artykułami elektrycznymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Opowiadanie dla dzieci o czworonogich zwierzętach (Diégesis pajdiὸphrastos ton tetrapὸdon zὸon) – bizantyńska opowieść zwierzęca z przełomu XIV i XV wieku. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

  Poskramianie zwierząt - zabieg polegający na obezwładnieniu zwierzęcia, w celu przeprowadzenia badań lub zabiegów leczniczych lub profilaktycznych. Bez dobrego unieruchomienia zwierzęcia, wykonywanie wielu czynności byłoby niemożliwe. Poskramianie chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami. Zwykle powinno się zaczynać poskramianie od sposobów najprostszych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Petsburgh USA – amerykański program telewizyjny o zwierzętach, zwierzętach i więcej zwierząt, który miał premierę w 1998. Brianne Leary był gospodarzem tego programu i został sfilmowany przy soundstage w Disney-MGM Studios w Walt Disney World Resort w Lake Buena Vista, na Florydzie. Zwierzęta transgeniczne – zwierzęta, których DNA zostało zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania pożądanego efektu fenotypowego. Modyfikowane zwierzęta są bardzo przydatne w wielu badaniach naukowych i medycznych. Na takich zwierzętach można obserwować procesy chorobowe in vivo ale także zwierzęta modyfikowane genetycznie mogą produkować ludzkie hormony, białka etc.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.

  Komitet Crest (ang. Scientific and Technical Research Committee) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych, organ doradczy wysokiego szczebla wspomagający zarówno Radę Unii Europejskiej, jak też Komisję Europejską we wszystkich sprawach dotyczących polityki UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Komitet został powołany do życia przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzeniem Rady UE 14 stycznia 1974 r.

  Światowa Rada Badań nad Polonią (d. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią) – zarejestrowane w 1997 Towarzystwo Naukowe mające na celu zacieśnianie związków pomiędzy nauką w kraju i na emigracji w zakresie badań nad dziedzictwem polskiego uchodźstwa niepodległościowego.

  Fauna Europaea – internetowy katalog zawierający informacje (m.in. dane systematyczne i rozmieszczenie) o wszystkich zwierzętach, lądowych i zasiedlających zbiorniki słodkowodne, występujących na terenie Europy. Projekt Fauna Europaea został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Piątego Programu Ramowego (5FP).

  Dodano: 08.12.2011. 17:26  


  Najnowsze