• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE obiera kurs na jedną europejską flotę statków badawczych

  09.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Rozpoczęły się prace nad finansowaną ze środków unijnych inicjatywą połączenia europejskich statków badawczych w jedną flotę. Czteroletni projekt nazwany EUROFLEETS (Europejskie floty) otrzymał 7,2 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W ostatnich latach oceanografowie zwiększyli wykorzystanie w swoich badaniach satelitów i pływaków. Mimo to statki badawcze i okręty podwodne oraz sprzęt, jaki przewożą, nadal pozostają na pierwszej linii badań morskich, zapewniając naukowcom dostęp do wód powierzchniowych, słupów wodnych i dna morskiego, dzięki czemu mogą zbierać próbki, prowadzić obserwacje i obsługiwać obserwatoria na dnie morza. Utrzymanie i eksploatacja statków badawczych stanowi połowę kosztów badań morskich.

  Sześć krajów europejskich (Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, i Wlk. Brytania) już koordynuje działalność swoich statków badawczych w ramach Grupy Wymiany Obiektów Oceanicznych (OFEG). Umożliwia to sygnatariuszom na przykład organizowanie wspólnych rejsów, wspólne korzystanie ze sprzętu oraz wymianę czasu okrętowego.

  Projekt EUROFLEETS połączy 24 instytuty morskie, uczelnie wyższe, fundacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z 16 krajów europejskich. Koordynatorem projektu jest IFREMER, Francuski Instytut Naukowy ds. Eksploatacji Morza.

  Razem zdefiniują wspólną wizję strategiczną europejskiej floty badawczej i powiązanego z nią sprzętu (takiego jak pojazdy podwodne). Będą również dążyć do zapewnienia wydajniejszego wykorzystania europejskich statków badawczych oraz do promowania szerszego dzielenia się wiedzą i technologiami między dyscyplinami i sektorami.

  Ponadto partnerzy projektu planują propagowanie przyjaźniejszego dla środowiska wykorzystania statków badawczych.

  W trakcie zasadniczej części projektu ogłoszone zostaną zaproszenia do składania wniosków skierowane do naukowców, którzy chcą spędzić czas na pokładzie statku badawczego. W sumie partnerzy projektu są w stanie zaoferować czas okrętowy na pokładzie 5 statków morskich wyposażonych w pojazdy podwodne i innego typu najwyższej klasy sprzęt naukowy oraz 14 statków regionalnych, które są eksploatowane w 6 ekoregionach europejskich.

  Wreszcie, celem projektu jest modernizacja infrastruktury europejskich statków badawczych oraz opracowanie innowacyjnego oprogramowania do zdobywania i analizy danych na pokładzie, a także interoperacyjnych urządzeń do wykorzystania na europejskich, podwodnych okrętach badawczych.

  Przemawiając w czasie otwarcia projektu EUROFLEETS w Paryżu, Francja, Prezes IFREMER, Jean-Yves Perrot, podkreślił, że projekt EUROFLEETS obrazuje potrzebę powiązania różnych części społeczności naukowych, aby stawić czoła głównym wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutrzejszego.

  rdo: CORDIS

  informacji: EUROFLEETS: http://www.eurofleets.eu IFREMER: http://www.ifremer.fr Instytut im. Alfreda Wegenera http://www.awi.de Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Partnerzy projektu EUROFLEETS (IFREMER i Instytut im. Alfreda Wegenera)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji od partnerów projektu EUROFLEETS (IFREMER i Instytut im. Alfreda Wegenera)
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Badania Naukowe; Zasoby morza, rybolówstwo RCN: 31337   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kodeks morski – polska ustawa (aktualnie z dnia 18 września 2001 r.) ogłoszona w Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 regulująca stosunki prawne związane z żeglugą morską. Stosuje się go do morskich statków handlowych. Ma także zastosowanie do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych, sportowych lub rekreacyjnych (z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej). Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata. Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. ERCIM (ang. European Research Consortium for Informatics and Mathematics) - grupa europejskich organizacji badawczych zainteresowanych we współpracy w badaniach dotyczących technologii informatycznych. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów.

  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA (ang. Middle East and North Africa). Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania taniej energii źródeł odnawialnych (głównie energii słonecznej) w krajach europejskich i północnoafrykańskich.

  Tonaż – pojęcie określające wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty w jednostkach objętościowych (pojemność), określanych jako tony rejestrowe. Pojęcie tonażu bywa także używane nieściśle na określenie nośności statków lub wyporności okrętów, wyrażonej w tonach jako jednostkach masy. Dywizjon Okrętów Podwodnych (dOP) – jednostka wojskowa Marynarki Wojennej sformowana 11 marca 1971 roku jako część powstającej 3 Flotylli Okrętów. W skład dOP wchodzi obecnie 5 okrętów podwodnych (jeden projektu 877E NATO: Kilo – „Orzeł” 4 jednostki typu 207/Kobben„Bielik”, „Sęp”, „Sokół” i „Kondor”). Okręty podwodne są wykorzystywane do operacji rozpoznania, działań rozpoznawczo-uderzeniowych, uderzeniowych, a także do przerywania i tworzenia blokad morskich oraz osłony zespołów okrętów nawodnych.

  Okręty podwodne projektu 949A (seria: Antej, NATO: Oscar II) – radzieckie, a następnie rosyjskie okręty podwodne o napędzie jądrowym, skonstruowane do zwalczania jednostek nawodnych, w tym przede wszystkim amerykańskich lotniskowców i ich grup uderzeniowych. Podstawowym uzbrojeniem okrętu projektu 949A są wystrzeliwane z wyrzutni torpedowych przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz torpedy kalibru 650 i 533 mm. Okręty tego typu należą do kategorii okrętów rakietowych, określanej w nomenklaturze NATO jako SSGN (atomowe okręty podwodne, przenoszące pociski manewrujące). Prawdopodobnie dwanaście wybudowanych jednostek tego projektu, należy do największych okrętów podwodnych świata, ustępując w tym zakresie jedynie radzieckim okrętom projektu 941 (NATO: Tajfun), oraz amerykańskim jednostkom typu Trident.

  Dodano: 09.10.2009. 15:12  


  Najnowsze