• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE uruchamia narzędzie do zrównoważonego rozwoju lasów

  15.06.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unijni naukowcy opracowali narzędzie, aby pomóc rządom i przedsiębiorcom w ustanowieniu zrównoważonego rozwoju głównym celem unijnego sektora leśnego. ToSIA (Narzędzie do oceny wpływu na zrównoważenie) pozwala ustawodawcom uwzględnić w równej mierze elementy ekonomiczne, społeczne i środowiskowego zrównoważonego rozwoju. Źródłem unijnego wsparcia był projekt EFORWOOD (Narzędzia do oceny wpływu na zrównoważenie dla łańcucha leśno-drzewnego), w ramach którego prowadzone są jedne z największych jak do tej pory europejskich badań naukowych w dziedzinie leśnictwa z budżetem 20 mln EUR, obejmującym wkład o wartości niemal 13 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Ogłoszona niedawno wizja 2020 Komisji Europejskiej zdecydowanie umieszcza zrównoważony rozwój w centrum ustawodawstwa unijnego, a wraz z opracowaniem ToSIA, informatycznego narzędzia wspomagającego proces decyzyjny, UE zyskuje pewność, że sektor leśny znajdzie się na czele tej wizji.

  Zdaniem naukowców ToSIA dostarcza obiektywnych informacji, pokazując w jaki sposób zmiany w przemyśle leśnym wpływają na czynniki takie jak zatrudnienie, gospodarka, bioróżnorodność oraz emisje gazów cieplarnianych.

  "To nie jest przyrząd do przewidywania przyszłości ani sposób na określanie, czy coś jest złe lub dobre" - mówi Kaj Rosén ze Szwedzkiego Instytutu Naukowo-Leśnego, koordynator programu badań naukowych. "ToSIA pomaga w pozyskaniu obiektywnych odpowiedzi na pytania typu 'a co jeśli' i wskazuje na konsekwencje różnych wyobrażalnych scenariuszy przyszłości." Naukowiec podaje przykład potencjalnego wpływu, jaki miałby 25% wzrost budownictwa drewnianego na emisję gazów cieplarnianych.

  Ustawodawcy, którzy podejmą decyzję o skorzystaniu z systemu uzyskają dostęp do zestawu narzędziowego ToSIA - protokołu gromadzenia danych, który wyjaśnia, gdzie odnaleźć i w jaki sposób obliczyć wartości wskaźnika niezbędne do oceny wpływu na zrównoważenie, aplikację klienta danych i bazę danych EFORWOOD, kalkulator ToSIA oraz narzędzia ewaluacyjne i bazę danych do analizowania strategii.

  Dzięki temu zestawowi narzędzi ToSIA bada cały łańcuch wartości w sektorze leśnym - od lasu po produkt gotowy, od recyklingu po koniec przydatności - za pomocą wskaźników opisujących aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne zrównoważenia oraz ich zmiany w czasie. Analizy mogą zostać zindywidualizowane, aby spełniać konkretne wymagania. Na przykład pod względem geograficznym mogą obejmować jedną nieruchomość lub region albo też zostać zgrupowane na szczeblu unijnym. Podobnie analiza może obejmować cały łańcuch wartości lub tylko jego część albo ograniczać się do zaledwie jednego lub dwóch wskaźników zrównoważenia.

  Naukowcy przyznają, że interpretacja wyników ToSIA może okazać się skomplikowana, bowiem w jaki sposób rząd powinien ważyć wzrost zatrudnienia w stosunku do spadku bioróżnorodności? Z tego względu opracowali różnorodne techniki, które mają pokierować użytkownika przez te rafy, np. analizy kosztów i zysków oraz analizy wieloczynnikowe. Te ostatnie umożliwiają użytkownikowi uporządkowanie rozmaitych wskaźników według priorytetów i łączenie ich w indeks zrównoważenia, co pozwala na porównywanie zmiennych, które teoretycznie są nieporównywalne.

  Projekt EFORWOOD, gromadzący 38 partnerów z 21 państw, został sprawdzony w ramach 4 studiów przypadku: (1) Västerbotten, Północna Szwecja - naukowcy przeprowadzili analizę wpływu na zrównoważony rozwój w sytuacji, kiedy w tartakach wprowadzono by nowe technologie takie jak skanowanie surowca drzewnego w celu identyfikacji defektów drewna; (2) Badenia-Wirtembergia, Południowo-Zachodnie Niemcy - naukowcy przyjrzeli się, co wydarzyłoby się w sektorze leśnym, jeżeli polityka UE 20-20-20 w zakresie energii z odnawialnych źródeł energii zostałaby w pełni wprowadzona w życie w regionie; (3) Iberia - naukowcy zbadali zachowania konsumentów oraz ich wpływ na zużycie produktów leśnych; (4) a w całej UE przeanalizowali, co stałoby się ze zrównoważeniem europejskiego sektora leśnego, jeżeli dyrektywa siedliskowa (Natura 2000) zostałaby wdrożona na ambitniejszą skalę.

  Program ToSIA jest bezpłatny, niemniej użytkownikom zaleca się wynajęcie konsultanta z konsorcjum projektu do przeprowadzenia analizy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Analiza dyskryminacyjna (ang. discriminant analysis) – zespół metod wielowymiarowej analizy danych. Zalicza się do grupy prognoz ilościowych. Zawiera metody, które czynią z tej techniki niezwykle efektywne narzędzie do zagadnień klasyfikacyjnych i technik eksploracja danych. Jej zadaniem jest rozstrzyganie, które zmienne w najlepszy sposób dzielą dany zbiór przypadków na występujące w naturalny sposób grupy. Pozwala rozstrzygnąć, czy grupy różnią się ze względu na średnią pewnej zmiennej, oraz wykorzystanie tej zmiennej do przewidywania przynależności do danej grupy. Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

  Świder - narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie; narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego. Od doboru odpowiedniego świdra zależą w znacznym stopniu wartości wskaźników charakteryzujące proces wiercenia do których należą: mechaniczna prędkość wiercenia, marszowa prędkość wiercenia oraz uwiert narzędziem wiercącym. Wskaz – znak na urządzeniu wskazującym narzędzia pomiarowego odpowiadający określonym wartościom wielkości mierzonej przez to narzędzie.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Wnęka - sztuczne zaklęśnięcie w boku narzędzia krzemiennego. Narzędzia z wnęką są spotykane w wielu kulturach archeologicznych. Narzędzia z wnęką mogły być stosowane do obróbki drewna i kości oraz być pomocne w przymocowaniu do rękojeści.

  Zrównoważony rozwój – doktryna ekonomii, zakładająca jakość życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do "żelaznej reguły ekonomii" Malthusa. Ideę zrównoważonego rozwoju (dalej używany skrót ZR) streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość": Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. HSQLDB (HSQL Database Engine) – "lekki" relacyjny system baz danych napisany w Javie jako Otwarte oprogramowanie. Umożliwia zapis informacji nie tylko w standardowy sposób (przez serwer bazy danych), ale także w zwykłych plikach dyskowych jak i pamięci operacyjnej co czyni go doskonałym narzędziem do pracy nad aplikacją bazodanową, która intensywnie się rozwija. Posiada sterownik JDBC i obsługuje standardy SQL-92, SQL-99, oraz SQL:2003. Oferuje szybki i mały silnik (mniej niż 100kB), który obsługuje tabele umiejscowione zarówno fizycznie na dysku jak i w pamięci operacyjnej. Posiada również narzędzia takie jak: mini-web server, działające w pamięci narzędzia zarządzające zapytaniami (mogą zostać uruchomione jako applet) oraz potężną ilość przykładowych plików.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Rafinacja informacji sieciowej (rafinacja sieciowa) – narzędzia pozyskiwania informacji z Sieci, które są rezultatem analizy treści zamieszczanych w Internecie. Istota rafinacji sieciowej tkwi w historycznie utrwalonym pojęciu białego wywiadu – pozyskiwania informacji, które w sposób zakamuflowany zawarte są w pozornie nieznaczącym przekazie. Rafinacja umożliwia prognozowanie zdarzeń, a nawet odczuć społecznych. Narzędzia te służą do oceny stanu i ciągłego monitorowania dynamiki zmian treści sieciowych zasobów informacyjnych, ich dogłębnej analizy w rezultacie dając kolejne instrumenty do bieżącej diagnozy obrazu badanego zjawiska społecznego.

  Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Przemysł - w archeologii to duży zespół narzędzi charakteryzujących się identycznymi lub zbliżonym parametrami takimi jak: kształt, jakość obróbki, technika wykonania, wielkość, sposób użytkowania itp. Jest to pojęcie używane w starszej literaturze archeologicznej. Odnosiło się do starszej epoki kamienia, gdzie podstawą wydzielenia jednostek kulturowych jest zazwyczaj jedna kategoria zabytków - narzędzia kamienne. Dokonywano analizy typologicznej, statystycznej, badano udziały procentowe poszczególnych typów narzędzi i surowców z jakich zostały wykonane, odpadków, odłupków itp.

  Dodano: 15.06.2010. 20:12  


  Najnowsze