• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE wspiera ambitny projekt odbudowy obszarów przyrodniczych

  22.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Wyżyna Peak District położona w centralnej i północnej Anglii zostanie objęta jednym z największych przedsięwzięć dotyczących odbudowy obszarów przyrodniczych w Europie. W ramach pięcioletniego projektu Moorlife, który jest częścią europejskiego programu LIFE, na odbudowę i regenerację wrzosowisk w tym obszarze zostaną przeznaczone środki w wysokości 5,5 mln funtów (ponad 6 mln euro).

  Jako unijny instrument wspierania projektów ochrony środowiska i natury program LIFE wspomoże część odbudowy środowiska obszarów Peak District zniszczonych przez zgromadzone w powietrzu zanieczyszczenia przemysłowe oraz niekontrolowane pożary.

  Wyżyna Peak District jest położna w sąsiedztwie głównych miast - Manchesteru i Sheffield - i obejmuje zasięgiem hrabstwa Yorkshire, Lancashire, Greater Manchester, Cheshire i Staffordshire. Znaczna część obszaru należy do zakładów wodociągowych Yorkshire West i United Utilities, ponieważ pełni funkcję zlewni znajdujących się tam zbiorników. Pozostała część jest w posiadaniu prywatnych właścicieli ziemskich i organizacji National Trust, zajmującą się ochroną przyrody i dziedzictwa narodowego.

  Geoff Nickolds, przewodniczący projektu Moors for the Future Partnership, mówi: "Cieszymy się, że udało się zarezerwować środki na projekt Moorlife, dzięki któremu możliwa będzie odbudowa siedlisk o znaczeniu ogólnoeuropejskim".

  "Po zrealizowaniu projektu te dzikie, ważne pod względem biologicznym obszary staną się atrakcją dla zwiedzających i będą korzystnie wpływać na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Mamy nadzieję, że program po raz kolejny przyczyni się do zachowania różnorodności gatunków ptaków, roślin, ssaków i owadów charakterystycznych dla tego środowiska".

  Organizacja Moors for the Future Partnership została założona w 2002 r. przy wsparciu fundacji Heritage Lottery Fund. Zajmuje obecnie czołowe miejsce w brytyjskich programach badań, odbudowy i promowania wiedzy na temat wrzosowisk.

  Dotacja Unii Europejskiej pomoże osiągnąć cele projektu, stwarzając warunki niezbędne do przywrócenia stanu pierwotnego tego obszaru, będącego siedliskiem wielu dzikich gatunków. Ponadto powstanie odpowiednia infrastruktura, której zadaniem będzie zmniejszenie ryzyka powodzi w sąsiednich miastach - ulewne opady zostaną wchłonięte, zanim staną się zagrożeniem dla tych obszarów.

  Najważniejsza jest odbudowa szaty roślinnej. Do tego celu użyte zostaną helikoptery, które będą rozsiewać ziarna, nawozić i ułatwiać rozsadzanie sadzonek na odległych terenach. Możliwe będzie ponowne zasadzenie charakterystycznych dla wyżyny roślin, które znikły z tego obszaru, takich jak wrzos zwyczajny, wełnianka wąskolistna, borówka czarna, bażyna czarna czy malina moroszka. Kluczowym elementem inicjatywy jest odbudowa zniszczonych bagien, należących tu do rzadkości. Wprowadzenie roślin absorbujących, takich jak torfowiec, złagodzi niektóre skutki tych zniszczeń.

  Projekt, który oficjalnie rozpoczyna się w kwietniu 2010 r., uzupełni programy związane z planem zagospodarowania terenu Natural England's Environmentally Sensitive oraz inne projekty ochrony przeciwpowodziowej.

  Pan Nickolds podkreśla: "Tak ambitne projekty wdrażane na tak rozległych terenach nie byłyby możliwe bez praktycznej i finansowej współpracy dużych organizacji, które mają wspólną wizję i cel. Jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:
  Władze parku narodowego Peak District
  http://www.peakdistrict.gov.uk/

  Unijny program Life
  http://ec.europa.eu/environment/life/

  Źródło danych: Monitor rządowy
  Referencje dokumentu: Na podstawie monitora rządowego

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. LIFE - instrument finansowy Unii Europejskiej funkcjonujący w latach 1992-2006, finansujący projekty z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Od 2008 r. został zastąpiony przez nowy instrument LIFE+, o nieco zmodyfikowanych zasadach. W ramach instrumentu dofinansowano w 50-75% ok. 2750 projektów na łączną kwotę ok. 1,35 mld Euro. Peak District – wyżyna w centralnej i północnej Anglii, w południowej części Gór Pennińskich, położona głównie w północnej części hrabstwa Derbyshire, ale obejmująca swoim zasięgiem także Cheshire, Greater Manchester, Staffordshire oraz South Yorkshire i West Yorkshire.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania. Cheshire Plain (Równina Cheshire) – dość płaska nizina, prawie w całości położona na terenie hrabstwa Cheshire w północno-zachodniej Anglii. Od zachodu otaczają ją wzgórza północnej Walii, od wschodu zaś rejon Peak District należący do hrabstwa Derbyshire i North Staffordshire. Półwysep Wirral leży na północnym zachodzie, gdzie równina łączy się z równiną South Lancashire Plain w rejonie Manchesteru na północy. Na równinę składają się dwa rejony o różnych cechach: na zachód od Mid Cheshire Ridge oraz większy w kierunku wschodnim.

  Matlock – stolica hrabstwa Derbyshire w Anglii. Miasto jest położone na południowym skraju Peak District i jest miastem partnerskim francuskiego Eaubonne. Wioska Matlock Bath leży na południu miasta przy drodze głównej A6. Matlock jest oddalone o ok. 14,5 km na południowy zachód od Chesterfield i otoczone jest przez miasta: Derby (oddalone o ok. 30,5 km), Sheffield (ok. 32 km) i Nottingham (ok. 46 km). Droga główna A6 prowadzi dalej do metropolitalnego obszaru Stockport (oddalonego o ok. 48 km od Matlock) i miasta Manchester (ok. 72 km od Matlock). Geograficznie Matlock leży w centralnej Anglii, w zachodniej części hrabstwa Derbyshire w Derbyshire Dalesdystrykcie, który obejmuje takie miasta jak Wirksworth i Bakewell. Przemysł na tym obszarze jest stosunkowo słabo rozwinięty, czego głównym powodem jest upadek zakładów produkcyjnych. Możliwości zatrudnienia oprócz stanowisk urzędowych i w turystyce są niewielkie. Wielu mieszkańców Matlock dojeżdża obecnie do pracy do Chesterfield i konurbacji South Yorkshire. W 2005 roku w ramach inicjatywy rządowej o nazwie The Nothern Way zaproponowano włączenie Matlock do nowo utworzonego Regionu Miasta Sheffield, co ostatecznie oznaczałoby reorganizację Rady Regionalnej i Rady Hrabstwa. Jednak jak do tej pory nie ma ustalonego terminu wdrożenia tej inicjatywy. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE. Cat and Fiddle Road – 12-kilometrowej długości droga w Anglii łącząca Buxton w hrabstwie Derbyshire i Macclesfield w hrabstwie Cheshire, nazwana od pubu Cat and Fiddle Inn znajdującego się w jej najwyższym punkcie. Na drogę składają się odcinki dróg A537, A5004 i A53. Jest znana zarówno z plenerowych widoków na Greater Manchester, Peak District National Park i równinę Cheshire Plain jak i z licznych ostrych zakrętów. Ta najbardziej niebezpieczna droga w Wielkiej Brytanii jest niezwykle popularna wśród motocyklistów.

  Odbudowa w budownictwie, to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu istniejącego wcześniej obiektu, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Ustanowienie odbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt. 6 tej ustawy. Takie przypisanie tej kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie odbudowy oraz związanych z jej zakończeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania.

  Park Narodowy Lake District – park narodowy położony na terenie krainy Lake District, w północno-zachodniej części Anglii w Wielkiej Brytanii. Został utworzony w 1951 w celu ochrony górzystego obszaru jezior, ważnego z powodów przyrodniczych oraz kulturowych. Największe jezioro parku, Windermere, jest także największym i najgłębszym jeziorem Anglii.

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki. Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.

  Dodano: 22.09.2009. 15:11  


  Najnowsze