• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE zabiera się za zmiany klimatu i zwiększa inwestycje w energetykę

  09.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Rosnące obawy dotyczące zmian klimatu, źródeł energii i konkurencyjności leżą Europejczykom na sercu. Komisja Europejska, zdeterminowana, by walczyć z narastającymi problemami, zaapelowała do władz, przedsiębiorców i naukowców o połączenie sił i opracowanie kluczowych technologii w odpowiedzi na te kłopoty. Termin graniczny wyznaczono na rok 2020.

  Dnia 7 października Komisja zaprezentowała plan "Inwestowanie w rozwój niskoemisyjnych technologii energetycznych", którego celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zatrzymywanie i zakopywanie emisji z elektrowni węglowych (zatrzymywanie i składowanie dwutlenku węgla - CCS).

  W swojej propozycji Komisja szacuje, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat należy przeznaczyć kolejną gigantyczną kwotę 50 mld EUR na badania naukowe w dziedzinie technologii energetycznych. UE będzie musiała głębiej sięgnąć do kieszeni i wyłożyć dodatkowe 5 mld EUR, oprócz 3 mld EUR, które już są przeznaczane na inwestycje każdego roku.

  "Zwiększanie inwestycji w badania nad czystymi technologiami to sprawa nie cierpiąca zwłoki, jeżeli budowanie w Europie drogi do Kopenhagi i dalej ma być tańsze" - podkreśla Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań.

  Komisja jest przekonana, że strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan), który stanowi filar technologiczny unijnej strategii w zakresie energetyki i klimatu, powinien być katalizatorem w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowe znaczenie ma trwała i spójna współpraca między instytucjami z sektora publicznego i prywatnego - zauważył Komisarz Potocnik.

  "Zwiększanie przemyślanych inwestycji w badania naukowe dzisiaj stwarza możliwość wypracowania nowych źródeł wzrostu, budowania ekologicznej gospodarki i zapewnienia konkurencyjności UE, kiedy wyjdziemy z kryzysu."

  Komisja, we współpracy z naukowcami i przedsiębiorcami, naszkicowała technologiczne mapy drogowe, wskazujące technologie niskoemisyjne o dużym potencjale na szczeblu unijnym w sześciu obszarach: wiatr, słońce, sieci energetyczne, bioenergia, CCS i zrównoważone rozszczepienie jądrowe.

  Wybór opierał się na procesie konsultacji z wykorzystaniem systemu informacyjnego SET-Plan (SETIS), który podaje najświeższe wyniki badań na temat stanu, prognoz oraz wysokość inwestycji w badania i rozwój (B+R) w zakresie technologii niskoemisyjnych.

  SETIS ocenia i monitoruje odnotowane technologie, które wspomogą europejskie dążenia do przyjętych celów energetyczno-klimatycznych.

  "SETIS opracowano jako wyjątkowe, dostępne i kompleksowe centrum sprawdzonej i aktualnej informacji na temat niskoemisyjnych technologii energetycznych" - mówi Komisarz Potocnik. "Jego celem jest upowszechnianie sprawdzonych danych i transparentnych metodologii, wspierając unijny projekt w zakresie badań naukowych nad technologiami energetycznymi, SET-Plan."

  W ramach planu, obszary, którym przypadną w udziale największe kawałki inwestycyjnego tortu to energia słoneczna, na którą przeznaczono kwotę 16 mld EUR oraz CCS gazów cieplarnianych z 13 mld EUR. Ostatecznie Komisja zamierza udostępnić technologię elektrowniom, które podłączą się do sieci po 2020 r.

  "Poprzednie rewolucje przemysłowe dowiodły, że odpowiednie technologie mogą zmienić na lepsze nasz sposób życia" - stwierdza Andris Piebalgs, Komisarz ds. Energii. "Obecnie dysponujemy wyjątkową okazją do zmiany modelu energetycznego opartego na zanieczyszczających, skąpych i ryzykownych paliwach kopalnych na czysty, zrównoważony i mniej zależny. Wszystko zależy od wyboru odpowiednich technologii."

  Czy zwrot w stronę niskoemisyjnej gospodarki jest dobrym kierunkiem dla UE? Komisja jest o tym przekonana, ponieważ sednem problemu są paliwa kopalne.

  Podstawowe źródła energii w UE opierają się w 80% na paliwach kopalnych - z czego większość pochodzi z importu - które stają się coraz droższe i bardziej skąpe. Ten zwrot przyniesie również rozwój gospodarczy i stworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki rozwijaniu i utrzymywaniu niskoemisyjnej gospodarki, Europa będzie mogła obniżyć swoje rachunki za energię zagraniczną i wywindować się na szczyt w gospodarczym sektorze czystych i wydajnych technologii.

  rdo: CORDIS

  informacji: SETIS: http://setis.ec.europa.eu/ UE - Energia: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm Teksty pokrewne: 31206, 31245, 31247 Kategoria: Ogólna polityka
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej IP/09/1431.
  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Technologie korzystne dla środowiska pod względem; Aspekty ekonomiczne; Ochrona srodowiska; Paliwa kopalne; Innowacja, transfer technologii; Linie polityczne; Rozwój regionalny; Odnawialne zródla energii; Badania Naukowe; Zrównoważony rozwój RCN: 31336   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  I plan pięcioletni (1956-1960) – trzeci w historii PRL plan gospodarczy. Został przyjęty przez Sejm z kilkumiesięcznym opóźnieniem w lipcu 1957 r. Według pierwotnych założeń celem planu było dokończenie inwestycji planu sześcioletniego, przy utrzymaniu niezbyt dużej przewagi nakładów na przemysł ciężki w stosunku do przemysłu lekkiego. Głównym celem planu w rolnictwie (które otrzymało 12,3% wszystkich środków inwestycyjnych) było wspieranie hodowli, dzięki czemu miała ulec poprawie sytuacja na rynku żywnościowym. Po dobrych wynikach gospodarczych osiągniętych w pierwszych dwóch latach planu, Rada Ekonomiczna zaproponowała wprowadzenie większych reform systemu ekonomicznego, takich jak zwiększenie samodzielności przedsiębiorstw czy wprowadzenie elementów gospodarki rynkowej. Komisja Główna Planu Perspektywicznego z kolei postulowała zmniejszenie wydatków na przemysł ciężki i zwiększenie nakładów na rozwój budownictwa (które pierwotnie otrzymało 19,5% nakładów inwestycyjnych) i przemysłu usługowego.

  Dodano: 09.10.2009. 15:12  


  Najnowsze