• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijne badania stawiają na nowoczesność w naukach środowiskowych

  17.01.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uniwersytet w Leicester w Wlk. Brytanii kieruje zespołem ekspertów, którzy uruchomią centrum badawcze, gdzie szkolić się będzie nowe pokolenie nowoczesnych naukowców środowiskowych wykorzystujących najnowsze technologie satelitarne i rozwiązujących naglące problemy związane ze zmianami klimatu. Centrum Doskonałości jest finansowane z projektu GIONET (Sieć działań wstępnych na rzecz szkolenia naukowego w zakresie obserwacji Ziemi), który uzyskał wsparcie w kwocie 3,5 mln EUR z programu Działania Marie Curie - sieci szkolenia wstępnego Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Wiarygodne, precyzyjne i aktualne informacje środowiskowe mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia zmian klimatu, ich wpływu na życie ludzi i sposobów radzenia sobie z nimi. Europejskie Centrum Doskonałości Szkoleń Naukowych z Obserwacji Ziemi GIONET opracuje lepsze metody monitorowania zmian klimatu, katastrof środowiskowych i zmian w pokrywie lądowej. Pomoże również opracować nowe metody badań oraz kierowania pomocą dla ofiar klęsk żywiołowych w następstwie osuwisk i powodzi, a także metody monitorowania zmian klimatu, ochrony tropikalnych lasów deszczowych, pomiaru jakości wody w jeziorach i erozji nadbrzeża.

  Projekt GIONET ma zaspokoić zapotrzebowanie na większą liczbę naukowców i zapewnić wykwalifikowany personel na potrzeby monitorowania lądu i służb ratunkowych w ramach finansowanego ze środków unijnych programu obserwacyjnego o nazwie Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES).

  Heiko Balzter, dziekan Wydziału Geografii Uniwersytetu w Leicester i koordynator projektu, stwierdził: "W ramach projektu GIONET przeszkolimy 14 młodych naukowców z teledetekcji satelitarnej w ciągu następnych 4 lat. Ci młodzi naukowcy staną się wnet kierownikami projektów badawczych. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, na uczelniach wyższych oraz za granicą, jak również odbiorą najlepsze wyszkolenie techniczne i edukację naukową."

  Każdy student ma pracować nad projektem naukowym i "wnieść praktyczny wkład w naszą zdolność do monitorowania planety za pomocą satelitów" - zdaniem profesora Balztera, który dodaje, że "każda pełnoprawna organizacja partnerska projektu GIONET zabiega o rekrutację najbystrzejszych studentów, którzy rzeczywiście mogą wywrzeć ogromny wpływ na naszą zdolność prowadzenia monitoringu satelitarnego w przyszłości".

  Tematem naukowym znajdującym się w centrum zainteresowania projektu GIONET jest monitoring lasów deszczowych w Kongo. Partnerzy GIONET twierdzą, że przez ostatnie 10 lat na ten rozległy region lasów spadło mniej deszczu, co utrudnia żeglugę po dużych rzekach, takich jak Ubangi. W ramach projektu GIONET naukowcy sprawdzą, czy ten trend wysychania jest długofalowym skutkiem zmian klimatu. Ich zdaniem lasy są również zagrożone wyrębem.

  Analizując satelitarne zdjęcia emisji ciepła, naukowcy zaobserwowali pożary w Kongo. Niemniej okap drzew wydaje się nienaruszony po tych pożarach i naukowcy badają przyczyny tego stanu rzeczy. Dowiedzieli się już na podstawie rozmów z ludnością lokalną, że mieszkańcy przemieszczają się w głąb lasów deszczowych, aby produkować węgiel drzewny. Wycinają niewielką liczbę drzew, wytwarzają z nich węgiel drzewny i sprzedają go w swoich wioskach. Węgiel drzewny jest nadal głównym źródłem ciepła do gotowania, oświetlenia i ogrzewania w nocy w całej Afryce.

  Naukowcy przeanalizują teraz zdjęcia z japońskiego satelity, aby zyskać pełny obraz tego, co się dzieje w Kongo. Radar widzi przez chmury, co sprawia że idealnie nadaje się do badania Kongo, które jest bardzo pochmurne. Naukowcy mają nadzieję odkryć, ile dokładnie lasów deszczowych Kongo pozostaje nietkniętych i w jaki sposób można je chronić.

  Olbrzymi wkład w badania wnoszą eksperci z Niemiec, Polski, Szwajcarii, Węgier i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Dodano: 17.01.2011. 16:37  


  Najnowsze