• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijne badania zmierzą się z problemem nanotoksykologii

  06.07.2009. 17:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W jaki sposób toksyczność nanocząstek (tj. nanotoksykologia) wpływa na zdrowie i środowisko Europejczyków - oto problem, który jest obecnie przedmiotem badań prowadzonych przez wielu naukowców. Jednym z projektów zajmujących się tą kwestią jest NHECD (Komentowana baza danych nt. nanozdrowia i środowiska), finansowany na kwotę 1,45 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego UE. Partnerzy projektu dążą do stworzenia krytycznej, komentowanej bazy danych nt. wpływu nanocząstek na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Koordynatorem projektu, w którym biorą udział WCB (Włochy), IVAM (Holandia) oraz tp21 (Niemcy), jest profesor Oded Maimon z Uniwersytetu w Tel Awiwie.

  Artykuły naukowe i inne publikacje, w tym Białe Księgi, podkreślają potrzebę stworzenia metodologii, która ułatwiłaby przeglądanie wszystkich dostępnych informacji oraz odkrywanie ukrytych faktów poprzez wykorzystywanie algorytmów i metod eksploracji danych. NHECD umożliwi przejście od poziomu metadanych, jak nazwiska autorów i słowa kluczowe, do poziomu informacji.

  Jednakże większość istniejących, elektronicznych magazynów wiedzy, obejmujących systemy zarządzania bazami danych i treścią, jest obsługiwana ręcznie, co pozwala na przetworzenie jedynie ograniczonej ilości danych. Ponadto wykorzystywane są w nich niesystematyczne zasady taksonomiczne i ontologiczne, które rządzą klasyfikacją dokumentów i procesami ekstrakcji informacji.

  Ostatecznym celem projektu NHECD jest opracowanie wydajnego i zrównoważonego systemu z otwartym dostępem, który może sprostać zadaniu automatycznego utrzymywania bogatego i aktualnego magazynu wiedzy nt. badań naukowych. Magazyn umożliwi kompleksową analizę danych opublikowanych na temat skutków zdrowotnych i środowiskowych oddziaływania nanocząsteczek - jak twierdzą partnerzy projektu. Zapewniona zostanie również kompatybilność magazynu z istniejącymi bazami danych na poziomie metadanych.

  Unikalność tej bazy danych polega na tym, że różne grupy użytkowników, takie jak przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, będą mogły mieć dostęp do informacji, wyszukiwać i pobierać je odpowiednio do swoich potrzeb - powiedzieli partnerzy. W rezultacie, dzięki magazynowi wiedzy zrozumienie przez opinię publiczną wpływu nanocząsteczek na zdrowie i środowisko polepszy się. Co więcej, będzie on wspomagać bezpieczny i odpowiedzialny rozwój nanotechnologii i jej wykorzystanie.

  Partnerzy zakładają, że projekt NHECD, który rozpoczął się w grudniu zeszłego roku i zakończy się w 2012 r., pozwoli osiągnąć trzy podstawowe cele. Według nich, osiągnięcie ich "ułatwi prawdopodobnie bezpieczne użytkowanie konstruowanych nanocząstek".

  Jednym z celów projektu jest utworzenie nowej warstwy informacji dla każdego artykułu analizowanego przez system. "Ta warstwa obejmie metadane i informacje naukowe wyabstrahowane z artykułu za pomocą algorytmów eksploracji danych, a także klasyfikację artykułu przygotowaną za pomocą specjalnych algorytmów" - powiedział CORDIS News Abel Browarnik z Wydziału Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu.

  "Stworzenie ustrukturyzowanego korpusu wiedzy wyłaniającego się z nieopracowanych artykułów, które z definicji są nieustrukturyzowanym korpusem wiedzy, oraz umożliwienie trzem grupom użytkowników (naukowcom, ustawodawcom i ogółowi społeczeństwa) inteligentnego przeszukiwania bazy wiedzy stworzonej przez projekt NHECD" - to kolejne spodziewane wyniki projektu, dodaje.

  Choć wszystkie trzy grupy skorzystają na wynikach projektu NHECD: "Sądzimy, że naukowcy będą najczęściej korzystać z wyników naszych prac (ponieważ do artykułów sięgają głownie naukowcy)".

  Współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami jest ważnym elementem projektu NHECD. "Ich współpraca jest niezbędna, aby pomóc nam określić wymagania przyszłych odbiorców" - powiedział CORDIS News pan Browarnik.

  Chociaż partnerzy są optymistyczni co do wyników, są również świadomi potencjalnych wyzwań, jakim stawiają czoła. "Problemy jakie przewidujemy to automatyczna populacja magazynu, ekstrakcja informacji, aktualizacja magazynu, aktualizacja taksonomii wykorzystywanych przez NHECD, klasyfikacja artykułów i inteligentne wyszukiwanie" - powiedział Browarnik.

  Czy projekt NHECD zachęci do podobnych badań teraz i w przyszłości? Koordynator projektu profesor Maimon twierdzi, że tak. "Ufamy, że nasza praca będzie stymulować dalsze badania w tej dziedzinie, zapewniając pełny obraz dziedziny i umożliwiając nam zrozumienie wpływu nanocząstek" - oświadczył profesor Maimon w wypowiedzi dla CORDIS News.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  NHECD:
  http://www.nhecd-fp7.eu/

  Uniwersytet w Tel Awiwie:
  http://www.tau.ac.il/index-eng.html

  Źródło danych: Wywiad CORDIS News/Research Headlines z Odedem Maimonem (koordynatorem projektu NHECD) i Abelem Browarnikiem (członkiem NHECD)
  Referencje dokumentu: Na podstawie wywiadu CORDIS News/Research Headlines z Odedem Maimonem (koordynatorem projektu NHECD) i Abelem Browarnikiem (członkiem NHECD)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. Kodyfikacja wiedzy – zebranie w jednolitą, usystematyzowaną i opartą na wspólnych zasadach całość informacji (wiedzy) potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem kodyfikacji wiedzy jest ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy organizacji. Realizuje się to poprzez takie przetworzenie i usystematyzowanie posiadanych informacji aby można je było łatwo odnaleźć, zrozumieć i przyswoić. Dane powinny być zapisane w określonym formacie, a dostęp do nich możliwie prosty dla wszystkich upoważnionych do tego osób. Krajowy System Informacji o Terenie – zakładany jest i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru całego kraju, a na szczeblach województwa i powiatu, przez marszałka województwa i starostę. Dla tych obszarów zakłada się bazy danych zawierające stosowne dane, bazy metadanych obejmujące istniejące bazy danych systemów już istniejących, a także inne dane związane ze statusem prawnym systemu.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Wikipedia – projekt społecznie tworzonej wolnej encyklopedii internetowej, wraz ze wzrostem ilości zamieszczanych w nim informacji oraz popularności, staje się coraz częściej obiektem krytyki. Najważniejsze z nich to stwierdzenie, że sama otwartość projektu sprawia, że nie może on być uznany za pewne źródło informacji. Wikipedia krytykowana była też za naruszanie neutralnego punktu widzenia, jak też że jej dynamika grupowa utrudnia jej rozwój. Konkretne przykłady krytyki dotyczyły wystawiania czytelnika na przykłady bezpośredniego lub zawoalowanego wandalizmu, podejmowane przez użytkowników o ostro zarysowanych poglądach próby zdominowania zamieszczanych w artykułach informacji przez własne źródła, cytowanie niedokładnych lub nieistniejących materiałów w charakterze źródeł zamieszczanych informacji, wojny edycyjne i inne przypadki destruktywnego zachowania części edytorów.

  I.N.D.U.C.K.S. (lub Inducks, nazwa pochodzi od połączenia słów "index" (ang. wykaz) and "ducks" (kaczki) jest dostępną za darmo bazą danych dążącą do zaindeksowania wszystkich komiksów Disneya wydrukowanych na świecie [1]. Projekt powstał w 1992 roku (zobacz niżej odnośnik "Historia Inducks"); obecnie baza zbiera informacje o publikacjach, historyjkach, postaciach, autorach komiksów oraz wiele więcej informacji. Większość użytkowników korzysta z I.N.D.U.C.K.S. poprzez wyszukiwarkę oraz interfejs przeglądania na stronie COA, która jest codziennie aktualizowana na podstawie danych z I.N.D.U.C.K.S., i jest dostępna w czternastu językach (od maja 2007 roku także po polsku).

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 06.07.2009. 17:11  


  Najnowsze