• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt BioMara poszukuje nowych sposobów na produkcję biopaliw z alg

  07.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 3 kwietnia ruszył projekt BioMara, w ramach którego prowadzone będą badania nad możliwościami produkowania biopaliwa z różnych rodzajów alg. Projekt o wartości 6 mln EUR otrzymał 4,87 mln EUR z programu Interreg IVA, którym zarządza jednostka ds. specjalnych programów UE.

  Kwestia zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych i osiągnięcia bardziej zrównoważonego miksu energetycznego w UE zajmuje ważne miejsce w programach politycznych. Parlament Europejski podkreślił wagę produkcji biopaliw na skalę przemysłową, wzywając do zapewnienia 10% udziału paliwa ze źródeł odnawialnych w transporcie drogowym do roku 2020.

  Jednym z głównych wyzwań rozwijania produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych jest zarządzanie zasobami lądowymi. Potencjalna konkurencja z rolnictwem, która w świetle rosnącej populacji na świecie może doprowadzić do znaczącego wzrostu cen żywności to poważny problem. Co więcej, zważywszy na ilości zasobów wymagane do produkcji konwencjonalnych biopaliw, ich wydajność nie jest optymalna.

  Zdaniem dr Michele Stanley ze Szkockiego Stowarzyszenia Nauk o Morzu, kierownika projektu BioMara: "z uwagi na malejące zasoby paliw kopalnych i dwutlenek węgla w atmosferze wpływający na zmiany klimatu, istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe, odnawialne źródła paliwa z niską emisją netto dwutlenku węgla [...] Konwencjonalne rośliny uprawiane do produkcji biopaliw konkurują o ziemię i świeżą wodę z roślinami uprawnymi i florą naturalną. To czego potrzebujemy, to szybko rosnące i łatwe w eksploatacji rośliny, które dobrze się rozwijają w środowiskach niewykorzystywanych na tereny rolnicze czy rezerwaty."

  W ramach projektu BioMara przeprowadzane będą studia wykonalności przy użyciu zarówno mikroskopijnych, jednokomórkowych organizmów, bezpośrednio produkujących olej oraz wodorostów morskich, które szybko rosną i mogą być zbierane na biomasę.

  "Algi morskie mogą być częścią rozwiązania" - powiedziała dr Stanley. "Wodorosty morskie rosną szybko, wykorzystują dwutlenek węgla i mają prostą budowę, która umożliwia ich łatwe przerobienie na paliwo."

  Mimo iż zainteresowanie uprawą alg (hodowanie alg na potrzeby produkcji biopaliw) było ogromne, nie są jeszcze dostępne rentowne metody produkcji na skalę przemysłową. Postępy w tej dziedzinie byłyby mile widziane, gdyż algi nie wydają się wpływać na zasoby słodkiej wody, są biodegradowalne i wywierają minimalny wpływ na środowisko w przypadku uwolnienia. Można je również uprawiać w różnych źródłach wody, także w ściekach. Jednakże koszty początkowe i operacyjne są obecnie zbyt wysokie, aby uprawa alg mogła realnie zastąpić inne, dostępne na rynku paliwa.

  "Wiele badań i opracowań jest potrzebnych, aby uwolnić potencjał produkcji biopaliw z alg" - powiedziała dr Stanley. "Podobnie jak w przypadku wodorostów morskich, będziemy badać, które odmiany mikroalg nadają się najlepiej do produkcji oleju i uprawy na skalę przemysłową. W ramach projektu BioMara przebadana będzie każda część łańcucha dostaw energii, od uprawy alg po wykorzystanie paliwa w odległych społecznościach."

  Projekt BioMara skoncentruje się na wsparciu produkcji i wykorzystaniu biopaliw w odległych społecznościach wiejskich. Wśród partnerów wymienić należy szkocki Uniwersytet Strathclyde, Queen's University w Belfaście, Uniwersytet Ulster w Irlandii Północnej, Instytut Technologiczny Dundalk oraz Instytut Technologiczny, Sligo w Irlandii.

  W czasie oficjalnego uruchomienia projektu, Jim Mather, Szkocki Minister ds. Przedsiębiorczości, Energii i Turystyki, stwierdził że BioMara jest "innowacyjnym projektem w zakresie najnowszej technologii morskiej do produkcji energii odnawialnej". Dodał, że projekt "umożliwia pionierską, przygraniczną współpracę między szkockimi, irlandzkimi i północnoirlandzkimi partnerami, jak również stanowi zasadniczy wkład w znaczące portfolio działań podejmowanych przez Szkocję w dziedzinie odnawialnej i ekologicznej energii".

  Pat Colgan, dyrektor naczelny jednostki ds. specjalnych programów UE, dodał: "Przynosząc kompleksową odpowiedź na potrzebę redukcji emisji CO2 poprzez wypracowanie alternatywnych źródeł energii w oparciu o biomasę morską, BioMara stanowi doskonały przykład współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu przygranicznego."

  Program Interreg IVA na lata 2007-2013 dysponuje budżetem 240 mln EUR, aby wspierać współpracę przygraniczną między Irlandią Północną, regionem przygranicznym i zachodnią Szkocją w zakresie przedsiębiorczości, turystyki, współpracy i infrastruktury. Projekt BioMara jest finansowany również przez irlandzki Program Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013, który jest współfinansowany przez rząd irlandzki i Unię Europejską.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  BioMara:
  http://www.biomara.org

  Jednostka ds. specjalnych programów UE:
  http://www.seupb.eu

  Źródło danych: European Census of Marine Life; BioMara
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z European Census of Marine Life i BioMara

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw (KRGiPB) - zrzeszenie działające w Polsce od 1991 w ramach struktur Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Reprezentuje interesy producentów różnego rodzaju alkoholu etylowego, jego wyrobów oraz biopaliw. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Agroenergetyka - dział inżynierii rolniczej, zajmujący się technologią produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) – polski instytut badawczy z siedzibą w Zabrzu (dzielnica Biskupice). Zakres działalności IChPW obejmuje dostarczanie innowacyjnej wiedzy dla przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów. Instytut dąży do kreowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z efektywnym użytkowaniem paliw kopalnych oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. IChPW jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

  Społeczne farmy wiatrowe są lokalnymi projektami, którego właścicielami najczęściej są rolnicy, inwestorzy, przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne, które wykorzystują energię elektryczną pozyskiwaną z wiatru, do obniżania kosztów zakupu energii dla społeczności lokalnych. Zasadniczą cechą takiej spółdzielni energetycznej jest fakt iż jej członkowie mają znaczne i bezpośrednie udziały finansowe w przedsięwzięciu. Projekty takie mogą być wykorzystywane jako miejscowe źródła energii elektrycznej lub też do produkcji wyłącznie na sprzedaż, zazwyczaj budowane są na skale przemysłową, czyli ponad 100kW . COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Czarny węgiel – powstaje przy niekompletnym spalaniu paliw kopalnych, biopaliw i biomasy. Jego emisja ma źródła zarówno antropogeniczne jak i naturalne. Czarny węgiel ociepla planetę absorbując ciepło i redukując albedo, zdolność do odbijania promieni słonecznych skierowanych na śnieg czy lód. Czarny węgiel pozostaje w atmosferze od kilku dni do kilku tygodni podczas gdy CO2 pozostaje w atmosferze ponad 100 lat. Ziemia w ekonomii jest jednym z trzech czynników produkcji - pozostałe dwa to praca oraz kapitał. Posiadanie ziemi umożliwia dostęp do złóż cennych minerałów i kopalin, daje korzyści z tytułu posiadania miejsca (przestrzeni) na budowę, miejsce składowania i inne użytkowanie. Przede wszystkim ziemia wykorzystywana rolniczo jest źródłem renty pierwotnej w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. Odgrywa tam podwójną rolę, jest miejscem produkcji i jednocześnie czynnikiem produkcji.

  Dodano: 07.04.2009. 15:11  


  Najnowsze