• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt pomaga w bezpiecznym składowaniu odpadów radioaktywnych

  11.07.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bezpieczne usuwanie odpadów radioaktywnych to wyzwanie, które wymaga szerszych badań i analiz. Margines błędu jest niewielki, bowiem chodzi o składniki, które stwarzają istotne zagrożenie dla ludzi i środowiska nawet po upływie tysiąca lat. Na całym świecie podejmowane są prace badawcze, które prowadzą do opracowania zróżnicowanych norm i metodologii.

  W czasie trzech lat realizacji projektu PAMINA (Metodologie oceny wydajności stosowane w opracowaniu analizy bezpieczeństwa), finansowanego ze środków unijnych, podjęto prace nad stworzeniem znormalizowanej metodologii na potrzeby jednej z najpopularniejszych metod usuwania odpadów radioaktywnych - składowania ich głęboko pod ziemią.

  Metoda jest niezwykle prosta. Odpady są umieszczane na składowiskach zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi w odpowiednich formacjach geologicznych. Po zapełnieniu, stanowisko jest zamykane i plombowane. Aby mieć pewność, co do skuteczności stanowiska, gromadzony jest szeroki zakres dowodów i argumentów o charakterze ilościowym i jakościowym, na potrzeby analizy bezpieczeństwa po zamknięciu. Ocena wydajności (PA) obejmuje zestaw metod do analizy numerycznej ewolucji systemu składowania. Wyniki PA stanowią istotny element analizy bezpieczeństwa.

  Celem projektu PAMINA było zapewnienie solidnych podstaw metodologicznych i naukowych do wykazywania bezpieczeństwa składowania w głębokich warstwach geologicznych odpadów radioaktywnych o długim czasie rozpadu oraz zużytego paliwa jądrowego. Wyniki będą cenne dla wszystkich krajowych programów zarządzania odpadami radioaktywnymi, niezależnie od typu odpadów, koncepcji składowania, projektu składowiska czy etapu, który osiągnięto w toku PA i analizy bezpieczeństwa. Cele projektu były następujące:
  - przeprowadzić ocenę stanu metodologii i podejść niezbędnych do oceny bezpieczeństwa składowania w głębokich warstwach geologicznych;
  - ustalić ramy i metodologię postępowania z niepewnością w czasie przygotowywania PA i analizy bezpieczeństwa;
  - opracować metodologie i narzędzia do zintegrowanej PA różnych koncepcji składowania geologicznego, w tym opracowania scenariuszy PA;
  - przeprowadzić kilka ćwiczeń z przeglądu konkretnych procesów.

  Projekt zaowocował szeregiem wyników, zaprezentowanych w raportach naukowych, które są dostępne na stronie internetowej projektu PAMINA.

  Projekt PAMINA został dofinansowany z budżetu Szóstego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (6PR). Przedsięwzięcie zgromadziło 27 organizacji z dziesięciu krajów europejskich oraz Instytut Energii i Transportu Wspólnego Centrum Badawczego. Ze względu na zróżnicowanie ról pełnionych w programach krajowych, uczestnicy wnieśli do projektu uzupełniające się punkty widzenia i doświadczenia. Ponadto, kilka stowarzyszonych grup rozszerzyło zasięg projektu i wniosło wiedzę ekspercką swoich krajów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem. SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) jest metodyką wykorzystywaną przez wiele organizacji na świecie do opracowania architektury bezpieczeństwa, w szczególności dla administracji publicznej. Metodyka SABSA prezentuje biznesowe podejście do kwestii bezpieczeństwa w organizacji. Wykorzystana jest do kompleksowego zarządzania usługami i architekturą bezpieczeństwa. W spójny sposób pozwala wykorzystać powszechnie znane standardy jako składniki architektury, które wspólnie tworzą kompleksowy model, oparty na wymaganiach biznesowych.
  Fenris to zestaw narzędzi służących do analizy programów, debugowania, analizy protokołów, inżynierii wstecznej, audytów bezpieczeństwa i wielu innych.

  Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji jest podjęcie wspólnych działań przez kilka państw. Teoria bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na stwierdzeniu, że powodem konfliktów międzynarodowych i wojen są niepewności oraz zagrożenia łączące się z polityką siły. W świetle tej teorii, państwa, które zobowiązują się do wzajemnej obrony, mogą powstrzymać agresora oraz ukarać go w przypadku naruszenia porządku lub prawa międzynarodowego. Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej.

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego: Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, powstała w Gdańsku w 2008 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa.

  Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu powstała w Gliwicach w 2010 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.

  Samoczynne hamowanie pociągu (SHP) - urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

  Slide - program komputerowy do dwuwymiarowej analizy metodą równowagi granicznej stateczności zboczy za pomocą metod blokowych (Bishopa, Janbu, Spencera itd). Posiada również możliwość analizy infiltracji wód podziemnych metodą elementów skończonych. Umożliwia on analizy o charakterze zarówno deterministycznym (określenie współczynnika bezpieczeństwa), jak i probabilistycznym (określenie prawdopodobieństwa awarii), jak również wsteczną analizę potrzebnej nośności zbrojenia w celu uzyskania wymaganego współczynnika stateczności.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę. Bezpieczeństwo zewnętrzne jest jednym z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszącym się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących na zewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego jest istotnym elementem polityki zagranicznej państwa.

  Czuwak aktywny (CA) – elektroniczne urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), stosowanej w PKP, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.

  Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego. Napinacz pasów – element systemu bezpieczeństwa biernego w samochodzie. W razie wypadku ma za zadanie napiąć pas bezpieczeństwa tak, aby jak najszybciej, ściśle związać ciało człowieka z konstrukcją pojazdu.

  Zdzisław Lachowski (ur. 1952) – doktor nauk humanistycznych, autor licznych publikacji na temat europejskiej polityki bezpieczeństwa, kontroli zbrojeń oraz innych zagadnień polityczno-wojskowych. 19 października 2010 Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał go na stanowisko Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 31 grudnia 2012 został odwołany ze stanowiska. FOSI (The Family Online Safety Institute) Instytut Bezpieczeństwa Internetowego Rodziny - międzynarodowa organizacja non-profit, pracującą na rzecz bezpieczeństwa internetowego dzieci i ich rodzin. Wyszukuje i promuje najlepsze praktyki, narzędzia i metody w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego.

  Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 – rezolucja nakładająca sankcje na Koreę Północną, uchwalona jednomyślnie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 14 października 2006 roku. Rada Bezpieczeństwa potępiła w niej Koreę Północną w związku z przeprowadzeniem pięć dni wcześniej próby nuklearnej. W Rezolucji Rada Bezpieczeństwa wezwała Koreę do rezygnacji z programu nuklearnego, a także nałożyła na nią szereg sankcji. Postępowanie Korei Północnej, w tym podziemną próbę nuklearną uznano tym samym za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

  Dodano: 11.07.2012. 18:26  


  Najnowsze